XS080 Speciální pedagogika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Petra Dvořáčková (cvičící)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 Z5,02004
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 53/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po skončení kurzu bude student schopen:
a) definovat žáka se speciálními vzdělávacími potřebami;
b) identifikovat individuální potřeby žáků;
c) využít znalostí o jednotlivých typech postižení ve své pedagogické praxi;
d) vybrat žáka se speciálními vzdělávacími potřebami efektivní metody práce a vhodný styl učení;
e) zhodnotit efektivitu vzdělávání jednotlivých žáků.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
• vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání na úrovní kultury, politiky a praxe školy;
• dokáže kriticky uvažovat o vlastním postoji k inkluzivnímu vzdělávání a vlastních schopnostech vytvářet inkluzivní prostředí ve školní třídě;
• bude schopen zorganizovat, efektivně komunikovat a vést práci multidisciplinárního týmu;
• ve spolupráci s rodiči, žákem a poradenským zařízením dokáže vypracovat individuální vzdělávací plán, resp. plán pedagogické podpory;
• bude znát základní metody a formy práce s heterogenní skupinou (adaptace způsobů zprostředkování učiva, výukových materiálů, organizačních forem práce, uspořádání třídy, hodnocení, atd.) a bude je umět vhodně použít ve výuce;
• dokáže modifikovat učební materiály a aktivity s ohledem na potřeby žáků;
• bude znát standardně užívané kompenzační pomůcky, speciální učební pomůcky a podpůrné nebo náhradní komunikační systémy pro žáky se SVP.
Osnova
 • Současné pojetí speciální pedagogiky, vymezení základních pojmů, systém péče o postižené, možnosti integrace, inkluze, legislativa.
 • Základní terminologie, definice, diagnostika, klasifikace, etiologie, rehabilitace, kompenzace, reedukace nejčastějších vad a poruch.
 • Diagnostika ve speciální pedagogice.
 • Charakteristika somatopedie, psychopedie, logopedie, alternativní a augmentativní komunikace, surdopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení, poruchy chování (etopedie).
 • Vzdělávání a systém péče o žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Možnosti podpory ve výuce. Přehled škol a školských zařízení pro edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, legislativa. Integrovaný pedagogicko-poradenský systém.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Pavla PITNEROVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. viii, 221. ISBN 9788021060012. info
  doporučená literatura
 • HÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání: [teorie a praxe]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 216 s. ISBN 978-802-4730-707.
 • LECHTA, V. (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky. Vydání první. Praha: Portál, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7367-679-7.
  neurčeno
 • RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0646-2.
 • MÜLLER, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: UP, 2001. 288 s. ISBN 80-244-0231-9.
 • VALENTA, M. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0698-5.
Výukové metody
Seminář, diskuse, praktické ukázky, video, doporučená literatura.
Metody hodnocení
Student v průběhu semestru zpracuje seminární práci. Téma bude upřesněno vyučujícím.
Závěrečný písemný test se skládá z otevřených otázek a uzavřených otázek. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 65%.
Informace učitele
Podrobnější informace naleznete v interaktivních osnovách tohoto předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/XS080