XS080 Speciální pedagogika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (přednášející)
Mgr. Petra Baranová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 47/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 3/45
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po skončení kurzu bude student schopen:
a) definovat žáka se speciálními vzdělávacími potřebami;
b) identifikovat individuální potřeby žáků;
c) využít znalostí o jednotlivých typech postižení ve své pedagogické praxi;
d) vybrat žáka se speciálními vzdělávacími potřebami efektivní metody práce a vhodný styl učení;
e) zhodnotit efektivitu vzdělávání jednotlivých žáků.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
• vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání na úrovní kultury, politiky a praxe školy;
• dokáže kriticky uvažovat o vlastním postoji k inkluzivnímu vzdělávání a vlastních schopnostech vytvářet inkluzivní prostředí ve školní třídě;
• bude schopen zorganizovat, efektivně komunikovat a vést práci multidisciplinárního týmu;
• ve spolupráci s rodiči, žákem a poradenským zařízením dokáže vypracovat individuální vzdělávací plán, resp. plán pedagogické podpory;
• bude znát základní metody a formy práce s heterogenní skupinou (adaptace způsobů zprostředkování učiva, výukových materiálů, organizačních forem práce, uspořádání třídy, hodnocení, atd.) a bude je umět vhodně použít ve výuce;
• dokáže modifikovat učební materiály a aktivity s ohledem na potřeby žáků;
• bude znát standardně užívané kompenzační pomůcky, speciální učební pomůcky a podpůrné nebo náhradní komunikační systémy pro žáky se SVP.
Osnova
 • Současné pojetí speciální pedagogiky, vymezení základních pojmů, systém péče o postižené, možnosti integrace, inkluze, legislativa.
 • Základní terminologie, definice, diagnostika, klasifikace, etiologie, rehabilitace, kompenzace, reedukace nejčastějších vad a poruch.
 • Diagnostika ve speciální pedagogice.
 • Charakteristika somatopedie, psychopedie, logopedie, alternativní a augmentativní komunikace, surdopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení, poruchy chování (etopedie).
 • Vzdělávání a systém péče o žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Možnosti podpory ve výuce. Přehled škol a školských zařízení pro edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, legislativa. Integrovaný pedagogicko-poradenský systém.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Pavla PITNEROVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. viii, 221. ISBN 9788021060012. info
  doporučená literatura
 • HÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání: [teorie a praxe]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 216 s. ISBN 978-802-4730-707.
 • LECHTA, V. (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky. Vydání první. Praha: Portál, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7367-679-7.
  neurčeno
 • RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0646-2.
 • MÜLLER, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: UP, 2001. 288 s. ISBN 80-244-0231-9.
 • VALENTA, M. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0698-5.
Výukové metody
Seminář, diskuse, praktické ukázky, video, doporučená literatura.
Metody hodnocení
Student v průběhu semestru zpracuje seminární práci. Téma bude upřesněno vyučujícím.
Závěrečný písemný test se skládá z otevřených otázek a uzavřených otázek. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 65%.
Informace učitele
Podrobnější informace naleznete v interaktivních osnovách tohoto předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/XS080