EN

PřF:XS080 Speciální pedagogika - Informace o předmětu

XS080 Speciální pedagogika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 14:00–15:50 Z6,02006
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 33 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 37/33, pouze zareg.: 2/33, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/33
Mateřské obory
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po skončení kurzu bude student schopen:
a) definovat žáka se speciálními vzdělávacími potřebami;
b) identifikovat individuální potřeby žáků;
c) využít znalostí o jednotlivých typech postižení ve své pedagogické praxi;
d) vybrat žáka se speciálními vzdělávacími potřebami efektivní metody práce a vhodný styl učení;
e) zhodnotit efektivitu vzdělávání jednotlivých žáků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních období historie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční vzdělávací trendy;
- napsat seminární práci na téma "Vzdělávání žáka se "speciálními vzdělávacími potřebami";
- navrhnout konkrétní možnosti podpory žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce;
- bude mít přehled o školách a školských zařízeních pro edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
- bude znát základní legislativu, která určuje vzdělávání v ČR.
Osnova
 • Současné pojetí speciální pedagogiky, vymezení základních pojmů, systém péče o postižené, možnosti integrace, inkluze, legislativa.
 • Základní terminologie, definice, diagnostika, klasifikace, etiologie, rehabilitace, kompenzace, reedukace nejčastějších vad a poruch.
 • Diagnostika ve speciální pedagogice.
 • Charakteristika somatopedie, psychopedie, logopedie, alternativní a augmentativní komunikace, surdopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení, poruchy chování (etopedie).
 • Vzdělávání a systém péče o žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Možnosti podpory ve výuce. Přehled škol a školských zařízení pro edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, legislativa. Integrovaný pedagogicko-poradenský systém.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P. a kol. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. vyd. Brno: MU, 2012, 218 s. ISBN 978-80-210-6001-2
  doporučená literatura
 • LECHTA, V. (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky. Vydání první. Praha: Portál, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7367-679-7.
 • HÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání: [teorie a praxe]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 216 s. ISBN 978-802-4730-707.
  neurčeno
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-86633-07-1.
 • RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0646-2.
 • MÜLLER, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: UP, 2001. 288 s. ISBN 80-244-0231-9.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-86633-08-X.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-51-6.
 • VALENTA, M. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0698-5.
 • PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. 234 s. ISBN 80-85931-65-6.
Výukové metody
Seminář, diskuse, praktické ukázky, video, doporučená literatura.
Metody hodnocení
Student v průběhu semestru zpracuje seminární práci. Téma bude upřesněno vyučujícím.
Závěrečný písemný test se skládá z 5 otevřených otázek (hodnocených 10 body) a 20 uzavřených otázek (hodnocených 20 body), celkem 30 bodů. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 20 bodů.
Informace učitele
Podrobnější informace naleznete v interaktivních osnovách tohoto předmětu.
On-line study materials: Special Education:
https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2013/SZ1061a/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/XS080