np2418 Aplikovaná kinezioterapie

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivan Janský (přednášející)
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 8:00–8:50 A11/235
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np2418/01: Út 10:00–11:40 224, I. Janský
Předpoklady
np2401 Aplikovaná kineziologie a antropomotorika && np2402 Diagnostika pohybového vývoje && np2404 Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi && np2411 Aplikovaná kondiční cvičení && np2416 Praxe I (sportovní svazy, kluby)
Aplikovaná kineziologie a antropomotorika
Diagnostika pohybového vývoje
Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi
Aplikovaná kondiční cvičení
Praxe I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto předmětu je získat schopnost analyzovat parametry fyziologie v průběhu výkonu vrcholového sportovce s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých sportovních disciplín.
Dále by měl student získat dovednost pohotově reagovat při nedostatečnosti parametrů a ve spolupráci s fyzioterapeutem pracovat na úpravě techniky v rámci preventivních programů.
Po absolvování předmětu student nabyde dovednost uplatnit v praxi nové poznatky v kinezioterapii v jednotlivých fázích hojení měkkých tkání u poúrazových stavů, kdy opět ve spolupráci s fyzioterapeutem koriguje možnosti tréninku pro podporu hojení poškozených tkání a co nejefektivnější návrat sportovce do tréninkového procesu, a to bez opominutí všech faktorů, které mohou ovlivnit osobnost a výkon sportovce v průběhu jeho rozvoje.
Po absolvování tohoto předmětu by měl být student schopen sestavit tréninkový program pro individuální i skupinové sporty, modifikovat základní pozice s využitím různých pomůcek, nastavit a korigovat jednotlivé pohybové segmenty ve fyziologickém postavení. Z pohledu individuálního přístupu by měl mít dovednost analyzovat pohybové dovednosti svěřence a rozhodnout o adekvátním přístupu v kinezioterapii, jakožto programu preventivního, tak poúrazového a regeneračního úsilí. Student si osvojí i další techniky, které lze u sportovců využít jako doplněk celostního přístupu v terapii.
Výstupy z učení
Hlavním cílem tohoto předmětu je získat schopnost analyzovat parametry fyziologie v průběhu výkonu vrcholového sportovce s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých sportovních disciplín.
Dále by měl student získat dovednost pohotově reagovat při nedostatečnosti parametrů a ve spolupráci s fyzioterapeutem pracovat na úpravě techniky v rámci preventivních programů.
Po absolvování předmětu student nabyde dovednost uplatnit v praxi nové poznatky v kinezioterapii v jednotlivých fázích hojení měkkých tkání u poúrazových stavů, kdy opět ve spolupráci s fyzioterapeutem koriguje možnosti tréninku pro podporu hojení poškozených tkání a co nejefektivnější návrat sportovce do tréninkového procesu, a to bez opominutí všech faktorů, které mohou ovlivnit osobnost a výkon sportovce v průběhu jeho rozvoje.
Po absolvování tohoto předmětu by měl být student schopen sestavit tréninkový program pro individuální i skupinové sporty, modifikovat základní pozice s využitím různých pomůcek, nastavit a korigovat jednotlivé pohybové segmenty ve fyziologickém postavení. Z pohledu individuálního přístupu by měl mít dovednost analyzovat pohybové dovednosti svěřence a rozhodnout o adekvátním přístupu v kinezioterapii, jakožto programu preventivního, tak poúrazového a regeneračního úsilí. Student si osvojí i další techniky, které lze u sportovců využít jako doplněk celostního přístupu v terapii.
Osnova
 • PŘEDNÁŠKY:
 • Senzomotorika (aference – motorika)
 • Fyziologická hybnost (význam limbického systému, psychoterapie, imaginace)
 • Parametry fyziologie u jednotlivých segmentů
 • Motorické učení. Neuroplasticita
 • Kortikální funkce a jejich význam
 • Vyšetření dynamických stereotypů
 • Stylizace do stereotypů – variabilita při testování
 • Fáze hojení při traumatickém poranění MT
 • Terapeutický program a jeho specifika
 • Doplňkové techniky tejpingu a kinesiotejpingu
 • Specifika kondičního tréninku z pohledu trenéra a fyzioterapeuta
 • Zabezpečení týmu, sportovce
 • CVIČENÍ:
 • Vyšetření dynamických stereotypů
 • Vyšetření kortikálních funkcí
 • Aplikace fyziologické hybnosti do tréninkového programu v posilovně či na BOSU
 • Aplikace tejpingu
 • Aplikace kinesiotejpingu
Literatura
  doporučená literatura
 • Kase, K., Hashimoto, T., Okane, T. (2003). Kinesio Taping Perfect Manual:Amazing Taping Therapy To Eliminate Pain AndMuscle Disorders. Kinesio USA.
 • Véle, F. (2006). Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. (2.vyd.). Praha, Česko: Triton.
 • Kolář, P. (2009). Rehabilitace v klinické praxi. (1. vyd.). Praha, Česko: Galén.
 • Čápová, J. (2008). Terapeutický koncept "Bazální programy a podprogramy". (1.vyd.). Ostrava, česko: Repronis.
 • Trojan, S., Druga, R. (1986). Centrální mechanismy řízení motoriky. (1. vyd.). Praha, Česko: Avicenum.
 • Véle, F. (2012). Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci. (1.vyd.). Praha, Česko: Triton.
 • Kase, K., Wallis, J., & Kase, T. (2003). Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio Taping Method (2nd ed.). Kinesio Taping.
 • Flandera, S. (2006). Tejpování: prevence poruch pohybového aparátu: příručka pro maséry a fyzioterapeuty. (2. vyd.). Olomouc, Česko: Poznání.
  neurčeno
 • Ošlejšková, H. (2011). Učebnice speciální dětské neurologie: pro studenty 4. a 5. ročníku LF MU s rozšířenou výukou pediatrie. (1. vyd.). Brno, Česko: Masarykova univerzita.
Výukové metody
frontální typ výuky s diskuzí a praktickým tréninkem jednotlivých bodů.
Metody hodnocení
- 100% docházka na semináře v návaznosti na předchozí přednášku (připravenost na seminářích)
- vypracovat seminární práci zaměřenou na sportovní odvětví a možné svalové dysbalance vyskytující se u nich, jejich kompenzaci v rámci fyzioterapeutického programu a další možnosti terapie v rozsahu deseti stran A4 (font Times New Roman, velikost 12, text 5 stran, fotodokumentace 5 stran)
- ústní zkouška s praktickou ukázkou na podkladě referátu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/np2418