nk4111 Úvod do pedagogické praxe

Fakulta sportovních studií
podzim 2021
Rozsah
0/13/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Lupač, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Lucie Grajciarová (pomocník)
Garance
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.
Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Předpokladem pro úspěšné plnění předmětu je dobrá znalost „terminologie tělesných cvičení“.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahovou náplní předmětu je v rámci školního prostředí a konkrétní vyučovací jednotky aplikace výzkumných metod k analýze a hodnocení vyučovací jednotky tělesné výchovy z pohledu učitele i žáka. Předmět je dále zaměřen na seznámení s prostředím školy, školní legislativou, pedagogicko-didaktickými a výchovnými činnostmi učitele a na získávání zkušeností s vlastní výukou tělesné výchovy s návaznou individuální a skupinovou reflexí.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:
- orientovat se na základě nabytých znalostí v praktické i teoretické oblasti základního školství
- aplikovat teoretické pedagogicko-didaktické znalostí v praxi
- používat některé empirické výzkumné metody k analýze a hodnocení vyučovací jednotky tělesné výchovy z pohledu žáka, učitele, interakce učitel-žák (pozorování a analýza didaktické interakce, analýza videozáznamu, chronometráž, měření intenzity zatížení žáků)
- posoudit výchovně vzdělávací činnost učitele tělesné výchovy
- porozumět vzdělávací politice, organizaci školy a vyučovacímu procesu ve třídě
- orientovat se ve školní legislativě a pracovat se školní dokumentací
- na základě nabytých znalostí naplánovat, sestavit a prakticky vést část hodiny tělesné výchovy (mikrovýstup)
- provádět individuální a skupinovou reflexi
- diskutovat na základě videozáznamu a následně popsat problémová místa a navrhnout řešení
Student získá počáteční kompetence (starting kompetence) pro učitelskou profesi a na základě učení z vlastní zkušenosti si vytváří kompetenci k růstu (growth competence).
Osnova
 • 1. Sledování osobnosti a pedagogických dovedností učitele, verbálního a nonverbálního projevu, organizačních schopností učitele, sledování aktivity a motivace žáků a zajištění bezpečnosti v hodině tělesné výchovy
 • 2. Mikrovýstupy na zadané téma
 • 3. Měření efektivity vyučovací jednotky
 • 4. Měření intenzity zatížení žáků v hodině tělesné výchovy
 • 5. Sledování použitých výchovných metod učitele
 • 6. Školní dokumentace: ZŠ, SŠ
 • 7. Sledování použitých didaktických metod v hodině tělesné výchovy
Literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. 2007. Dostupný na www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdělávání-verze-2007
 • DANDOVÁ, Eva. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školách. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 171 s. ISBN 9788073573737. info
 • JABŮRKOVÁ, Vendula a Veronika VLČKOVÁ. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2005. 135 s. ISBN 80-85783-55-X. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 178 s. ISBN 8024609738. info
 • BENDL, S. Jak předcházet nekázni. 2004. vyd. Praha: ISV, 2004. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 103 s. Skriptum, edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-033-6. info
 • TILINGER, Pavel. Pedagogická praxe v tělesné výchově a sportu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 82 s. ISBN 8024605155. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 145 s. ISBN 8024404443. info
 • ŠKOP, Václav a Monika ŽUMÁROVÁ. Pedagogická praxe v tělesné výchově :učební texty pro studenty na pedagogické praxi a začínající učitele tělesné výchovy. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 38 s. ISBN 80-7041-184-8. info
 • RYCHTECKÝ, Antonín a Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 171 s. ISBN 8071846597. info
 • LOCHMANOVÁ, Ludmila a Ferdinand MAZAL. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1998. 107 s. ISBN 80-85783-21-5. info
 • Klíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování. Edited by Chris Kyriacou, Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 155 s. ISBN 80-7178-022-7. info
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Praha, Česko). Tělesná výchova : učební osnovy pro 1. až 9. ročník : vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 36 s. info
 • FIALA, Václav. Základní názvosloví tělesných cvičení. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1971. 213 s. : i. info
Výukové metody
1. semináře – využití realistického vzdělávání učitelů: učení se zkušeností na základě modelu ALACT
a) jednání
b) zpětný pohled na jednání¨
c) uvědomění si podstatných aspektů
d) vytvoření alternativních postupů jednání
e) vyzkoušení (Korthagen)
2. teoretická domácí příprava – interaktivní osnovy
3. praktická výuka studentů v hodině tělesné výchovy na základní škole
Metody hodnocení
Pro bodové hodnocení studenta v předmětu slouží poznámkové bloky:
- vstupní test z terminologie tělesných cvičení
- diskuse ke zveřejněným videozáznamům výstupů studentů
- aplikace výzkumných metod, zpracování dat a vyhodnocení
- domácí písemné přípravy na mikrovýstupy
- praktické vedení části vyučovací jednotky
- prezentace školní dokumentace
- 100% účast na seminářích
Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem.
Navazující předměty
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2021/nk4111