b4002 Bakalářská práce 1

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
125 hodin. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Předmět je určen studentům kteří si zvolili téma bakalářské práce a přihlásili se k tématu v IS – Rozpisy témat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
tvorba bakalářské práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit strukturu a návrh projektu závěrečné práce;
- stanovit výzkumný problém, cíle, otázky a hypotézy;
- popsat plán výzkumu (strategie, metody získávání a zpracování dat);
- analyzovat a interpretovat výsledky.
Osnova
 • 01. Individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s vedoucím zvolil a přihlásil v IS.
 • 02. Vytvoření struktury bakalářské práce a časového harmonogramu zpracování.
 • 03. Výběr metod, technik a odborné literatury.
 • 04. Vypracování části bakalářské práce dle pokynů vedoucího práce.
Literatura
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2014. 377 stran. ISBN 9788026206446. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
 • CHRÁSTKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 263 s. ISBN 978-80-247-1369-4. info
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6. info
Výukové metody
konzultace s vedoucím bakalářské práce.
Metody hodnocení
účast na konzultacích, zpracování bakalářské práce dle pokynů vedoucího práce a časového harmonogramu, dodržování pravidel publikační etiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/b4002