BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika ve 21. století

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Josef Kraus, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Potočňák (cvičící)
Mgr. Alexandra Šmídová (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Očekáváme a předpokládáme znalost celé knihy Buzan, Barry – Ole Waever – Jaap de Wilde (2005): Bezpečnost. Nový rámec pro analýzu. Brno: Barrister & Principal.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět si mohou zapisovat pouze studenti, kteří jej opakují. Ostatní nechť si zapíší kurz BSS112
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s hrozbami a riziky, které se sebou nese moderní věk. V kursu bude zohledněno nové pojetí výzkumu bezpečnosti a nebude tedy zdaleka omezen pouze na výzkum tzv. hard security. Sledovány budou tzv. nové bezpečnostní hrozby (asymetrické hrozby) a také výzkum soudobých ozbrojených konfliktů, které mají také odlišný charakter než klasická konvenční clausewitziánská válka.
Výstupy z učení
Znalost nejdůležitějších fenoménů v současném výzkumu bezpečnosti, jako jsou terorismus, náboženský extremismus, organizovaný zločin, privatizace bezpečnosti a další. Studenti by také prostřednictvím svých seminárních prací měli být schopni analyzovat vybraný bezpečnostní problém na základě vlastních znalostí teoretického rámce a vhodné metodologie.
Osnova
 • Předmět bude vyučován blokově, detaily budou upřesněny studentům na začátku semestru. Očekává se především samostudium a písemná aktivita studentů se zaměřením na seminární práci a position papery.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠMÍD, Tomáš. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. In VAĎURA, Vladimír. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 278 s. ISBN 978-80-7325-126-0. info
 • BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Jaap de WILDE. Bezpečnost : nový rámec pro analýzu. Translated by Ivo Lukáš. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 267 s. ISBN 8090333362. info
 • PARIS, Roland. At war's end : building peace after civil conflict. New York, NY: Cambridge University Press, 2004. xi, 289. ISBN 0521541972. info
 • SINGER, P. W. Corporate warriors : the rise of the privatized military industry. Ithaca: Cornell University Press, 2003. xi, 330. ISBN 0801489156. info
 • Natural resources and violent conflict : options and actions. Edited by Ian Bannon - Paul Collier. Washington: The World Bank, 2003. xviii, 409. ISBN 0821355031. info
 • KLARE, Michael T. Resource wars : the new landscape of global conflict. 1st ed. New York: Metropolitan Books, 2001. 289 s. ISBN 0805055762. info
Výukové metody
přednášky, písemné přípravy, seminární práce
Metody hodnocení
Seminární práce a position papery: Podmínkou získání zápočtu je zpracování seminární práce téma zadané či schválené vyučujícím. Minimální délka seminární práce je 10 normostran, maximální délka je 15 normostran. Seminární práce je odevzdávána v elektronické podobě v 8. týdnu semestru podle termináře Katedry politologie, a to do pátku 8. týdne do 15:00. Práce též musí být odevzdána v tištěné formě, a to do stejného termínu. Jako místo odevzdání bude akceptována pouze pracovna 470, případně sekretariát Katedry politologie. Na práce odevzdané na jiných místech nebude brán zřetel (např. vrátnice apod.). Pozdní odevzdání není možné. Sankce za pozdní odevzdání je neabsolvování kursu v podzimním semestru 2008 a nutnost jeho opakování v podzimním semestru 2009. V případě, že bude student daný týden zdravotně indisponován a nebude moci práci fyzicky odevzdat, jako relevantní omluva budou přijímány lékařské omluvenky řádně zanesené do informačního systému MU. Pro zpoždění elektronického odevzdání nebude akceptována žádná omluva, kromě skutečně neočekávaných závažných událostí (úmrtí v rodině, autohavárie apod.). Seminární práce bude hodnocena 0 – 30 body, přičemž hodnoceny budou následující atributy: 1) analytická hodnota, využití teoreticko metodologických postupů a faktografická přesnost - 0 – 15 bodů 2) originalita zpracování, stylistická, pravopisná a formální úroveň, vlastní autorský vklad – 0 – 10 bodů 3) kvalita, reprezentativnost a bohatost pramenů a literatury – 0 – 5 bodů. Bude –li odevzdána práce, která nebude v souladu s etickým kodexem vědecké práce (plagiátorství), bez výjimky bude podstoupena disciplinárnímu řízení a student obdrží z kursu automaticky známku F. Práce je bodovaná a tudíž po odevzdání a obdržení hodnocení již nebude možné práci opravovat. Seminární práce musí obsahovat klíčová slova a anglický abstrakt, akceptovány budou pouze práce odevzdané ve formátu doc nebo rtf. Nebude – li toto dodrženo, práce bude ohodnocena automaticky 0 body. Hodnocení seminárních prací si vyučující rozeberou podle tématického zaměření. Vzhledem k tomu, že počet studentů a kapacita fakulty výrazně limitují možnosti seminární výuky, bude seminární výuka nahrazena dvěma způsoby. Jedním bude pravidelná četba, která bude ověřována position papery. Position paper bude mít rozsah min. 2 a max. 3 normostrany. Za každý position paper obdrží student 0 – 5 bodů a bude jich v průběhu semestru odevzdáno 10. Student nemusí position papery odevzdat všechny, přičemž samozřejmě přichází o možné body, musí ovšem sepsat a odevzdat minimálně 5 position paperů. Papery budou odevzdávány do odevzdávárny vždy nejpozději do půlnoci dne předcházejícího příslušné tématické přednášce. Hodnocena bude u position paperů schopnost uchopení tématu a jeho kritického zhodnocení. Hodnocení position paperů bude mít na starosti mgr. Vaďura. Průběžná aktivita: Position papery jako průběžná příprava. Detaily budou napsány v sylabu a sděleny vyučujícím na úvod kurzu. Dalším mezníkem v hodnocení kursu bude průběžný test. Průběžný test si klade za cíl zhodnotit, zda se studenti průběžně připravují. Test se bude skládat ze dvou otevřených a čtyř uzavřených otázek. Otevřené otázky budou hodnoceny každá po 6 bodech a uzavřené každá po 2 bodech. Maximem je tedy zisk 20 bodů. na test bude mít student(ka) 15 minut. Poznámka k literatuře: Očekáváme a předpokládáme znalost celé knihy Buzan, Barry – Ole Waever – Jaap de Wilde (2005): Bezpečnost. Nový rámec pro analýzu. Brno: Barrister & Principal. Celkové hodnocení: Maximální možný bodový zisk za celý kurs je tedy 230 bodů. Hodnocení A je možno docílit za 210 – 230 bodů Hodnocení B za 192 – 209 bodů Hodnocení C za 174 – 191 bodů Hodnocení D za 157 – 173 bodů Hodnocení E za 138 – 156 bodů Hodnocení F za 137 a méně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/BSS107