BSSb1101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Mazancová, DiS. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Matúš Jevčák (cvičící)
Mgr. Tomáš Lalkovič (cvičící)
Mgr. Ivana Mrvová (cvičící)
PhDr. Roman Pačka (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! BSS101 Úvod do bezp. a strat. st. && ! NOW ( BSS101 Úvod do bezp. a strat. st. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům specifika bezpečnostních a strategických studií, historii tohoto oboru, jeho základní přístupy a základy příbuzných oborů.
Výstupy z učení
Studenti si po absolvování předmětu osvojí základy vědecké práce a terminologii bezpečnostních a strategických studií, stejně tak jako historii oboru a jeho základní přístupy.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu BSS 101 a do studia BSS, podmínky ukončení předmětu a jeho organizace 2. BSS jako vědecký obor 3. Příbuzné vědní obory BSS 4. Základy teorií BSS I. 5. Základy teorií BSS II. 6. Základy teorií BSS III. 7. Metodika vědecké práce v BSS I. (základy vědecké práce) 8. Metodika vědecké práce v BSS II. ( (citace, práce se zdroji, prezentační schopnosti a dovednosti) 9. Metodika vědecké práce v BSS III. (databáze BSS) 10. Didaktika BSS I. (audiovizuální dílo s tematikou BSS) 11. Didaktika BSS II. (exkurze) 12. Didaktika BSS III. (přednáška experta)
Literatura
  povinná literatura
 • WAISOVÁ, Šárka. Současné otázky mezinárodní bezpečnosti. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2003. 1432 s. -. ISBN 80-86473-42-2. info
 • Česká bezpečnostní terminologie : výklad základních pojmů. Edited by Petr Zeman. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2002. 186 s. ISBN 8021030372. info
 • Extended valid list of literature in the IS (study materials)
 • BUREŠ, Oldřich, Miroslav MAREŠ a Šárka CABADOVÁ WAISOVÁ. Výzkum a studium mezinárodní bezpečnosti v České republice v zrcadle článků publikovaných v Mezinárodních vztazích. Mezinárodní vztahy. 2016, roč. 51, č. 1, s. 41-55. ISSN 0323-1844. URL info
 • BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Jaap de WILDE. Bezpečnost : nový rámec pro analýzu. Translated by Ivo Lukáš. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 267 s. ISBN 8090333362. info
  doporučená literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, exkurse
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou, která sestává ze tří povinných součástí a jedné dobrovolné s možností zisku bonusových bodů pro hodnocení. Celkově je možné ze všech povinných součástí získat maximálně 60 bodů, z toho: 12 bodů za průběžné písemné přezkoušení 12 bodů za písemnou práci 36 bodů za závěrečné písemné přezkoušení Upřesnění k jednotlivým součástem zkoušky Průběžné písemné přezkoušení (maximálně 12 bodů). Průběžné přezkoušení se bude psát 30. 10, nebude-li s ohledem na vývoj výuky v semestru s časovým předstihem oznámeno jinak. Průběžné přezkoušení bude psáno před přednáškou. Sestává ze dvanácti uzavřených testových otázek (za jeden bod). Bude pokrývat látku probranou od počátku semestru do předchozího semináře a jednoho titulu ze zadané literatury (Zeman a kol. 2002). Průběžné přezkoušení nelze opakovat ani opravovat, lze pouze přijít na náhradní termín, pokud se student/studentka z omluvených důvodů nemůže zúčastnit prvního termínu. Pro ty, kteří se řádně dle pravidel MU omluví z termínu, bude vypsán náhradní termín. Náhradní termíny (nikoliv opravné!) jsou plánovány na další dva listopadové týdny následující po prvním termínu, v případě změny o tom bude včas poskytnuta informace. Písemná seminární práce (maximálně 12 bodů): Student/studentka nebo dvojici studentů/studentek zpracovává písemnou práci na jedno z následujících témat: 1. Mělo se Československo v roce 1938 bránit Německu? 2. Je reálné, že se dojde k opětovnému přechodu Krymu pod kontrolu ukrajinské vlády? 3. Jak výraznou hrozbu představuje pro Evropskou unii ilegální migrace z Afriky? 4. Jsou adekvátní protesty v rámci kampaně Extinction Rebellion? 5. Jsou ženy v kyberprostoru ohroženy více než muži? 6. Je třeba posilovat brannou výchovu v českém základním a středním školství? Práce může být psána esejistickou formou, je v ní však třeba citovat zdroje a literaturu dle norem Chicago A-D. V práci musí být správně ocitovány vědecká monografie, kapitola ve vědecké monografii, odborný článek, vládní dokument, novinový článek a internetový blog. Na práci bude dominantně hodnocena právě schopnost práce s citačním aparátem, dále pak dodržení formálních atributů (dle požadavků katedry), schopnost odborného neutrálního vědeckého pojetí, rozvržení práce a formulace argumentů. Práce musí mít rozsah 18 000 – 20 000 znaků, včetně mezer, literatura se nezapočítává do rozsahu). Termín odevzdání práce je nejpozději do 9. 12. do příslušné složky v IS MU. Pokud bude práce ohodnocena méně než 9 body, je třeba ji opravit dle pokynů vyučujících do 4. 1. Další možnost opravy není. Nelze odevzdat práci, která již byla autorem či autorkou využita v jiném předmětu. Plagiátorství je nepřípustné a bude postihováno dle příslušných předpisů FSS MU. Závěrečné písemné přezkoušení 36 bodů. Sestává z šesti otevřených otázek (pokrývá zadanou povinnou literaturu a odpřednášenou látku na základě obsahu prezentací a seminárních diskusí za celou dobu semestru). Píše se ve zkouškovém období. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné zisk minimálně ¼ bodů z každého povinného komponentu zkoušky (3 body z průběžného písemného přezkoušení, 3 body ze seminární práce a 9 bodů ze závěrečného písemného přezkoušení). Dne 4.12.2019 jsou plánovány prezentace studentů ve skupinách. Skupinka studentů (5-6) si vybere konkrétní zemi a vypracuje prezentaci na téma Bezpečnostní politika daného státu. Každý student ze skupinky odprezentuje 1-2 slajdy. Za prezentaci lze získat 6 bonusových bodů. Podmínkou k hodnocení je pravidelná aktivní účast na seminářích vyplývající ze studijního řádu MU. Hodnocení: 56 a více bodů: A 51-55 bodů: B 46-50 bodů: C 41-45 bodů: D 36-40 bodů: E 35 a méně bodů: F
Informace učitele
Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.