BSSb1111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Bundzíková (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! BSS111 Bezpečnostní sbory && ! NOW ( BSS111 Bezpečnostní sbory )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je popsat a analyzovat vývoj a současný charakter vnitřních bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb.
Výstupy z učení
Studenti budou umět identifikovat a analyzovat institucionální a funkční charakter vnitřních bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb.
Osnova
 • Úvod do studia vnitřních bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb Vymezení vnitřních bezpečnostních sborů/Záchranné a hasičské sbory Policejní sbory/Četnictvo a polovojenské sbory v oblasti vnitřní bezpečnosti/Pohraniční a pobřežní stráže a celní sbory Vězeňské stráže Systémy zpravodajských služeb Civilní zpravodajské služby Vojenské zpravodajské služby Speciální zpravodajské služby Trestní právo a bezpečnostní sbory Správní právo a bezpečnostní sbory Další druhy práva a bezpečnostní sbory Shrnutí předmětu
Literatura
  povinná literatura
 • TVRDÁ, Kateřina. Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, Masarykova univerzita, 2018. 273 s. Politologická řada, sv. č. 70. ISBN 978-80-7325-465-0. info
 • MICHÁLEK, Luděk, Ladislav POKORNÝ, Jozef STIERANKA a Michal MARKO. Zpravodajství a zpravodajské služby. první. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. 303 s. ISBN 978-80-7380-428-2. info
  doporučená literatura
 • POKORNÝ, Ladislav. Zpravodajské služby. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 150 s. ISBN 978-80-87284-21-6. info
 • MACEK, Pavel a Lubomír UHLÍŘ. Dějiny policie a četnictva. Vyd. 1. Praha: Police history, 2011. 291 s. ISBN 9788086477558. info
 • ZETOCHA, Karel. Zpravodajské služby v nové demokracii: Česká republika. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2009. 246 s. Vydání I. ISBN 978-80-210-5004-4. info
 • MACEK, Pavel a Lubomír UHLÍŘ. Dějiny policie a četnictva. Vyd. 1. Praha: Police history, 2001. 230 s., 18. ISBN 80-86477-01-0. info
 • MACEK, Pavel a Lubomír UHLÍŘ. Dějiny policie a četnictva. Vyd. 1. Praha: Police history, 1999. 230 s., [9. ISBN 80-902670-0-9. info
 • MACEK, Pavel a Lubomír UHLÍŘ. Dějiny policie a četnictva. Vyd. 1. Praha: Themis, 1997. 178 s., [8. ISBN 80-85821-52-4. info
  neurčeno
 • Extended valid list of literature is included in the folder Study materials
Výukové metody
Přednášky a domácí písemná práce
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou, jejíž hodnocení sestává ze tří součástí. Tyto součástí jsou obodovány a na základě počtu získaných bodů je uděleno hodnocení. Celkově je možné získat maximálně šedesát bodů. Hodnocení jednotlivých součástí je následující: 1. Průběžné on-line písemné přezkoušení v jednom testu (max. 12 bodů); 2. Písemná domácí práce (max. 12 bodů); 3. Závěrečné písemné přezkoušení (max. 36 bodů). V předmětu bude uděleno hodnocení pouze těm studentům a studentkám, kteří(ré) budou mít minimálně ¼ bodů z každé části zkoušky, tedy minimálně 3 body z průběžného písemného přezkoušení, 3 body z písemné domácí práce a 9 bodů ze závěrečného písemného přezkoušení. Průběžné písemné přezkoušení pokrývá látku probranou do doby psaní průběžného přezkušovacího testu (včetně prezentací) a publikaci Hrudka, J. (2015). Sestává z dvanácti uzavřených testových otázek. Test průběžného písemného přezkoušení se bude psát 7. 3., nebude-li s ohledem na vývoj výuky v semestru s časovým předstihem oznámeno jinak. Náhradní termíny (nikoliv opravné) budou oznámeny dle aktuálního vývoje a možností studentů/studentek a vyučujících. Test průběžného přezkoušení bude psán před začátkem přednášky. Testy průběžného přezkoušení nelze opakovat ani opravovat, lze pouze přijít na náhradní termín, pokud se student/studentka z omluvených důvodů nemůže zúčastnit prvního termínu. Písemná domácí práce je psána formou recenze na odbornou knihu nebo na žurnalistické či umělecké dílo (literaturu faktu, beletrii, film, hudební produkci), které výrazně obsahuje tématiku vnitřních bezpečnostních sborů nebo zpravodajských služeb. Rozsah seminární práce je kolem 5,5 normostrany (10 000 znaků včetně mezer, tolerance plus/mínus 1000 znaků, tedy od 9 000 znaků do 11 000 znaků). Recenze musí naplňovat kritéria daného žánru a současně odborný náhled autora/autorky+ na danou problematiku. . Doporučujeme prostudovat článek: Spousta, Vladimír (2006): Umíte psát recenze? Universitas, č. 1, dostupné z https://journals.muni.cz/universitas/article/viewFile/2260/1849 Přesné téma recenze musí být schváleno vyučujícím (je jím M. Mareš – mmares@fss.muni.cz) přes e-mail do konce března. Nesmí se jednat o titul z povinné literatury (může, ale nemusí být z doporučené). Termín odevzdání recenze do odevzdávárny předmětu je do 12. 5. Závěrečné písemné přezkoušení pokrývá veškerou probranou látku (včetně prezentací) a zadanou povinnou literaturu. Sestává z šesti otevřených otázek bodovaných po maximálně šesti bodech. Bude psáno ve zkouškovém období. Hodnocení: 56-60 bodů: A 51-55 bodů: B 46-50 bodů: C 41-45 bodů: D 36-40 bodů: E 35 a méně bodů: F
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.