BSSb1150 Terorismus

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! BSS150 Terorismus && ! NOW ( BSS150 Terorismus )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Kurzu se nemohou zúčastnit studenti, kteří absolvovali POL217 v semestru podzim 2002 nebo podzim2003
Mateřské obory/plány
předmět má 57 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zamýšlen jako úvod do výzkumu terorismu. Jsou v něm charakterizovány základní problémy výzkumu terorismu, hlavní formy terorismu a dimenze boje proti terorismu.
Výstupy z učení
tudenti by měli být schopni vysvětlit soudobé výzvy výzkumu terorismu, analyzovat hlavní formy terorismu (ve vazbě na ideologii a motivaci) a popsat základní elementy protiteroristické politiky.
Osnova
 • Úvod do studia terorismu Vymezení terorismu Typologie a strategie terorismu Výzkum a teorie terorismu Ultrapravicový terorismus Ultralevicový terorismus Etnický a teritoriální terorismus Náboženský terorismus Další druhy terorismu Vymezení protiteroristické politiky Mezinárodní protiteroristická politika Protiteroristická politika ČR Shrnutí předmětu
Literatura
  povinná literatura
 • Hamming, T. R. (2019): Global Jihadism after the Syria War Perspectives on Terrorism, roč. 13, č. 3, s. 1-16, https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/perspectives-on-terrorism/2019/issue-3/01---hamming.pdf
 • Europol (2019): European Union – EU Terrorism Situation and and Trend Report, dostupné z https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019-te-sat
 • MAREŠ, Miroslav. Terorismus v ČR. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 476 s. CSS 1. ISBN 80-903333-8-9. info
  doporučená literatura
 • ŠMÍD, Tomáš. Emirát Kavkaz – základní analýza islamistické vzbouřenecké struktury na severním Kavkaze. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2013, roč. 13, č. 2, s. 53-64. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.13.2013.02.053-064. URL info
  neurčeno
 • Institute for Economics & Peace (2018): Global Terrorism Index, http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018.pdf
 • Extended valid list of literature in the IS (study materials)
 • SOULEIMANOV, Emil. Terorismus. Válka proti státu. I. Praha: Eurolex Bohemia, a.s., 2006. ISBN 80-861-76-7. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata, která jsou dále diskutována na seminářích. Součástí seminářů mohou být prezentace referátů k seminárním pracím studentů.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Součásti zkoušky jsou: 1. Referát (maximálně 6 bodů) 2. Seminární práce (maximálně 12 bodů). 3. Průběžné písemné přezkoušení (maximálně 6 bodů) 4. Závěrečné písemné přezkoušení (maximálně 36 bodů). Referát + seminární práce: Na semináři prezentovaný referát s využitím elektronické prezentace (cca 5-10 minut) a na stejné téma (nebo k vybranému problému z referátu) odevzdaná seminární práce. Referát/práce se má zabývat např. konkrétní teroristickou skupinou, konkrétní teroristickou či protiteroristickou akcí, případně strategií nebo protiteroristickou politikou konkrétního státu či mezinárodní organizace nebo speciálními protiteroristickými institucemi a jednotkami, dokumenty či právními normami. Možné je i konkrétní téma týkající se reflexe terorismu ve společnosti, v médiích apod. Téma musí být schváleno vyučujícím do tří týdnů po zahájení semestru, e-mailem o něm musí být informován M. Mareš. Referát musí být odpřednášen na semináři, stanoveném vyučujícím (ve vazbě na téma). Referát slouží jako prezentace pojetí a struktury připravované seminární práce (musí obsahovat cíle práce, objasnění jejího teoreticko-metodologického pojetí, podrobnou osnovu práce, předpokládaná zjištění a používané zdroje). Pokud nebude na semináři čas na odprezentování referátu, bude stanovena náhradní forma (jiný termín, prezentace v pracovně vyučujícího apod.). Seminární práce musí být odevzdána nejpozději do 18. 12. (do odevzdávárny v ISu). Rozsah je cca 10 normostran (tj. zhruba 18 000 znaků, včetně mezer +/-300 znaků). O případném výraznějším překročení limitu počtu znaků je třeba domluvit se s vyučujícím. Referát a seminární práci mohou na jedno téma zpracovat i dva studenti/tky, takováto seminární práce však musí mít cca 15 normostran (tj. zhruba 27 000 znaků, včetně mezer, +/-300 znaků) a hodnocení referátu a práce je jednotné pro oba/obě. K referátu a seminární práci je třeba vyhledat zdroje nad rámec zadané povinné literatury. Na seminární práci bude hodnocena originalita tématu z hlediska dosavadního zpracování v domácím odborném prostředí, obecná invence autora/autorky při snaze o nalezení odborných problémů, schopnost výběru a využití vědeckých metod anebo analytických či teoretických kritérií a jejich aplikace, podloženost argumentace, přehlednost a logika zvolené struktury, zohlednění relevantních pramenů a literatury. Práce musí obsahovat seznam použité literatury a poznámkový aparát. Jako kvalitní příklad textu lze uvést následující článek (který byl zpracován na základě seminární práce z tohoto předmětu): MACHÁČEK Matěj. Analýza Íránských revolučních gard v kontextu jejich zařazení na seznam zahraničních teroristických organizací. Vojenské rozhledy. 2020, 29 (2), 092-107. ISSN 1210-3292 (print), 2336-2995 (on-line): https://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie-clanku/bezpecnostni-a-obranna-politika/iranske-revolucni-gardy Průběžné písemné přezkoušení pokrývá látku probranou v semestru do doby psaní přezkušovacího testu a knihu Mareš, M. (2005). Sestává ze šesti uzavřených testových otázek. Písemné přezkoušení se bude psát 2. 11., nebude-li s ohledem na vývoj výuky v semestru s časovým předstihem oznámeno jinak. Náhradní termín (nikoliv opravný!) je plánován na 9. 11., v případě změny o tom bude včas poskytnuta informace. Průběžné přezkoušení bude psáno před začátkem přednášky. Průběžné přezkoušení nelze opakovat ani opravovat, lze pouze přijít na náhradní termín, pokud se student/studentka z omluvených důvodů nemůže zúčastnit prvního termínu. Závěrečné písemné přezkoušení pokrývá zadanou povinnou literaturu a odpřednášenou látku v prezentacích. Sestává z otevřených otázek. K hodnocení v rámci předmětu je třeba získat alespoň ¼ bodů z každé části zkoušky (2 z referátu, 3 ze seminární práce, 2 z průběžného písemného přezkoušení, 9 ze závěrečného písemného přezkoušení). Povinná účast na seminářích vyplývá ze studijního řádu MU. Hodnocení: 56-60 bodu: A 51-55 bodu: B 46-50 bodu: C 41-45 bodu: D 36-40 bodu: E 35 a méně: F
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/BSSb1150