ENSb1105 Odborné praxe

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
80 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS105 Odborné Praxe &&! NOW ( ENS105 Odborné Praxe )
Pojištění na praxích. Za škody na zdraví a majetku v průběhu praxí nenese odpovědnost MU, potažmo FSS, a v případě zájmu o pojištění je nezbytné se pojistit individuálně. Pro případ poškození zdraví praktikanta je možné využít individuálního úrazového pojištění. Škody na majetku a zdraví druhých osob je možné pokrýt z pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, což je volitelné připojištění k pojištění domácnosti (vztahuje se na členy rodiny i mimo domácnost).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praxe je vykonávána v orgánech státní a místní správy, v nevládních i soukromých institucích, jejichž činnost souvisí s environmentální problematikou. V průběhu praxe se student seznamuje s charakterem a organizací instituce a s náplní její činnosti či s vybranými projekty.
Příklady pracovišť na kterých je praxe vykonávána:
Časopis Sedmá generace (spolupráce na jednom čísle, vhodné zejména pro studenty kombinující s žurnalistikou), Magistráty a obecní úřady podle volby studentů, Správy národních parků a chráněných krajinných oblastí (NP Podyjí, CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Třeboňsko, Jizerské hory, Moravský Kras, Poodří, Orlické hory, KRNAP, Poľana SR ad.) Hnutí Brontosaurus, Coworking Services – podnikatelský subjekt a sociální podnik v praxi, Ekologický institut VERONICA, Hnutí Duha, Nadace Partnerství, Chaloupky o.p.s. - středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, Kaprálův mlýn, Globální rozvojové vzdělávání - NaZemi, Dům ekologické výchovy Lipka Brno ad.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat činnost instituce;
- interpretovat získané zkušenosti;
- porovnat získané poznatky s obsahem studia.
Osnova
  • Na úvodním setkání budu studentům představeny jednotlivé organizace, ze kterých si student bude vybírat místo praxe. Druhou možností je výběr instituce samotným studentem (např. v místě bydliště). V tom případě je nutný souhlas učitele. Součástí návrhu je žádost s charakteristikou pracoviště, vykonávané práce a jménem kontaktní osoby v rozsahu maximálně 1 strany.
  • Praxe je vykonávána pravidelně buď v průběhu semestru anebo v souvislém bloku minimálně 2 týdnů. Záleží na domluvě s danou organizací, kde je praxe vykonávána.
  • Po ukončení praxe student odevzdá pověřenému učiteli písemnou Zprávu o vykonání praxe. Zpráva se odevzdává do dvou týdnů po ukončení praxe.
Literatura
  • JANOUŠKOVÁ, Svatava a Petr KUKAL. Environmentální výchova v příbězích. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2008. 63 s. ISBN 9788073730246. info
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
  • JEMELKA, Petr. Environmentální výchova jako průřezové téma RVP. 1. vyd. 2006. URL info
  • ČERNÁ, Břetislava, Jaromír DEMEK, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Boris RYCHNOVSKÝ a Josef TRNA. Ekologicko-environmentální výchova a praktická cvičení v terénu. 2000. 22 s. Projekt TULIPÁN. info
Výukové metody
praxe
Metody hodnocení
Písemná zpráva z praxe, potvrzení instituce.
Informace učitele
Vyžaduje-li to situace, student se může podílet i na realizaci konkrétních projektů včetně výkonu manuální práce, která by však neměla tvořit většinový podíl praxe.
Jako praxi lze uznat i souběžný výkon studentova povolání. I v tomto případě platí souhlas učitele s místem praxe. Předchozí ukončené zaměstnání se jako praxe neuznává.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: 80 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/ENSb1105