ENSb1114 Úvod do studia environmentalistiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS114 Úvod do environmentalistiky &&! NOW ( ENS114 Úvod do environmentalistiky )
Povinný kurz určený pro první ročník, bez limitu zapsaných. Kurz je doporučený i ostatním studentům Katedry environmentálních studií.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět nabízí obsahový rámec studia environmentalistiky; ozřejmuje, jak zapadají jednotlivé speciální předměty studijního programu do složité environmentální problematiky. Vyjasňuje vztah oboru k ekologii, ekologismu, ochraně přírody. Klade si otázku, do jaké míry je vztah člověka k přírodě určen biologicky, a do jaké míry je dán sociálními/kulturními vlivy.
Budeme se zajímat o antropologické/evoluční, demografické, ekonomické, technologické, hodnotové a právní souvislosti. V těchto dimenzích se pokusíme hledat pravděpodobné příčiny a možná řešení.
Na konci kurzu se bude student orientovat ve struktuře environmentálních studií, bude schopen vhodně zvolit strategii studia, zejména vzhledem k volbě nepovinných předmětů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se ve struktuře environmentálních studií;
- zvolit strategii studia, zejména vzhledem k volbě nepovinných předmětů;
- určit a popsat hlavní východiska environmentálních studií.
Osnova
 • I. úvod
 • 1. Proč “humanitní environmentalistika”
 • 2. Význam ekologie pro pochopení vztahu člověka a přírody. Biomorfismus (a sociomorfismus), jeho výkladová pomoc, úskalí.
 • II.ovlivnění člověka a společnosti přírodou
 • 3. Evoluční teorie, etologie, sociobiologie
 • III.ovlinění přírody člověkem – kořeny ekologické krize a možnosti řešení
 • 4. Evoluční psychologie. Biologicky a antropologicky zakotvené evolučně psychologické determinace lidského vztahu k přírodě
 • 5. Demografické souvislosti
 • 6. Souvislosti mezi ekonomií a ekologickou situací
 • 7. Ekologicky orientované intervence práva
 • 8. Environmentální problémy a politika
 • 9. Možnosti a meze technologických řešení
 • 10. „Hodnotová“ řešení ekologických problémů
Literatura
 • KELLER, Jan. Až na dno blahobytu : (ke společenským kořenům ekologické krize). 1. vyd. Brno: Hnutí Duha, 1993. 127 s. info
 • KOMÁREK, Stanislav. Příroda a kultura : svět jevů a svět interpretací, aneb, Jak je to doopravdy. 1. vyd. Praha: Vesmír, 2000. 180 s. ISBN 8085977338. info
 • LIBROVÁ, Hana. Pestří a zelení :(kapitoly o dobrovolné skromnosti). Vyd. 1. Brno: Veronica, 1994. 218 s. ISBN 80-85368-18-8. info
 • TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Místo člověka v přírodě : výbor studií. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas, 1993. 163 s. ISBN 8020503099. info
 • VAVROUŠEK. Josef.: Závod s časem: hledání hodnot slučitelných s trvale udržitelným způsobem života. Literární noviny 49, 9. prosince 1993, str. 1 a 3.
 • WEIZSÄCKER, Ernst Ulrich von, Amory B. LOVINS a L. Hunter LOVINS. Faktor čtyři : dvojnásobný blahobyt - poloviční spotřeba přírodních zdrojů : nová zpráva Římskému klubu. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996. 331 s. ISBN 8085368854. info
Výukové metody
přednášky na v rozvrhu naplánovaná témata
individuální práce studentů - četba povinné a doporučené literatury
diskuse v hodině
Metody hodnocení
Přednáška a zadaná povinná (plus doporučená) literatura
Obsahem zkoušky je přednášená látka a obsah povinné literatury
Zkouška písemným závěrečným testem
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.