ENSb1116 Zoologický přehled

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petra Černochová (přednášející)
Garance
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 P22
Předpoklady
! ENS116 Zoologický přehled &&! NOW ( ENS116 Zoologický přehled )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit problematiku důležitých oblastí zoologie - základní informace o etologii (typy chování, instinkt, získané chování), zoogeografii a původu naší fauny (členění zemského povrchu ze zoogeografického hlediska, co se dělo ve čtvrtohorách a jak se tyto události odrazily na složení naší fauny, jak se vyvíjela evropská fauna v poledovém období), jak se vyvíjí aktuálně (nepůvodní druhy, repatriace), šíření, vymírání a ochraně živočichů (změny velikosti areálů, příčiny vymírání druhů a jejich ochrana), evoluci živočichů a jejich klasifikaci (co je to druh, jaké známe systematické kategorie, klasifikační teorie, co řeší mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury). Podstatnou část obsahové náplně tvoří systematický přehled živočichů se zřetelem na skupiny a druhy s významnější rolí ve středoevropské krajině (prvoci, ploštěnci, hlístice, vrtejši, měkkýši, kroužkovci, členovci, strunatci). Pozornost je věnována jak druhům s negativním působením (škůdci, parazité, přenašeči), tak s pozitivním významem (půdní druhy, bioregulátory, bioindikátory, opylovači, lovné druhy, domestikované druhy). Podle časových možností je jedna přednáška věnována obecné zoologii (evoluční organologie, rozmnožování a ontogeneze).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat základní rozdělení zoologického systému s jejich důležitými skupinami a významnými zástupci - popsat vlivy, které vedly k formování středoevropské fauny od posledního zalednění do současnosti - zvládne základy zoologické systematiky - popsat základy etologie a bude schopen definovat biologickou determinaci chování - popsat vliv fauny na rozvoj lidské civilizace (domestikace)
Osnova
 • 1. Zoogeografie - členění zemského povrchu ze zoogeografického hlediska; co se dělo ve čtvrtohorách a jak se tyto události odrazily na složení naší fauny; jak se vyvíjela evropská fauna v poledovém období. Nepůvodní druhy, invazní druhy, repatriace, reintrodukce. 2. Etologie a domestikace - typy chování; instinkt; typy získaného chování; kdy a kde začala domestikace živočichů, jakými fázemi prošlo etické zacházení se zvířaty, welfare, migrace. 3. Zoologická systematika - co je to druh; jaké známe systematické kategorie; klasifikační teorie; co řeší mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury 4. Savci - charakteristické znaky, funkce a systematické členění, příklady druhů. 5. Ptáci - charakteristické znaky, funkce a systematické členění, příklady druhů. 6. Strunatci - nižší obratlovci - charakteristické znaky, funkce a systematické členění strunatců; nižší obratlovci - ryby, obojživelníci, plazi, charakteristiky, systém, příklady druhů. 7. Členovci – vzdušnicovci - charakteristické znaky a systematické členění, příklady druhů. 8. Členovci - klepítkatci a korýši - charakteristické znaky, funkce a systematické členění členovců; charakteristické znaky a systematické členění klepítkatců a korýšů, příklady druhů. 9. Měkkýši - charakteristické znaky, funkce a systematické členění, příklady druhů 10. Kroužkovci - charakteristické znaky, funkce a systematické členění, příklady druhů. 11. Nižší bezobratlí - charakteristické znaky, funkce a systematické dělení prvoků, ploštěnců, hlístic a vrtejšů. 12. Morfologie, rozmnožování, ontogeneze, způsoby rozmnožování živočichů; embryonální a postembryonální vývoj.
Literatura
  povinná literatura
 • Zoologie pro zemědělce a lesníky. Edited by Zdeněk Laštůvka. 3., dopl. vyd. Brno: Konvoj, 2004. 264 s. ISBN 8073020653. info
 • LAŠTŮVKA, Zdeněk a Pavla KREJČOVÁ. Ekologie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. 184 s. ISBN 8085615932. info
  doporučená literatura
 • VESELOVSKÝ, Zdeněk. Chováme se jako zvířata? Vyd. 1. Praha: Panorama, 1992. 244 s. ISBN 8070382406. info
 • LEAKEY, Richard E. a Roger LEWIN. Lidé od jezera : člověk, jeho počátky, jeho povaha a budoucnost [2-6974]. Praha: Mladá fronta, 1984. info
Výukové metody
Předmět je postaven na přednáškách, terénní výuce a individuální práci se studijními zdroji.
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Přesné podmínky bodového hodnocení jsou uveřejněny na IS v sekci "Studijní materiály".
Informace učitele
Předmět bude vyučován v blocích terénní výuky, organizovaných podle pokynu vyučujícího. Termíny budou oznámeny v průběhu semestru na základě dohody se zapsanými studenty.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/ENSb1116