ENSb1123 Obecná ekologie a ekologie krajiny

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mojmír Vlašín (přednášející)
Garance
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS123 Obecná ekologie &&! NOW ( ENS123 Obecná ekologie )&&(( ENSb1116 Zoologický přehled || ENS116 Zoologický přehled ) && ( ENSb1118 Botanický přehled || ENS118 Botanický přehled ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po průřezu vědními obory, které lze označit za ekologii - ekologie, synekologie, populační ekologie, evoluční ekologie - bude brán zřetel především na praktickou aplikaci studia, tzn. předvedení příkladů z naší (tzn. evropské) přírody a ukázky toho, jak využít znalosti ekologie pro ochranu přírody. Cílem kurzu je vést studenty k porozumění ekologicko-biologickým aspektům v krajině. Jejich součástí je koncepce územních systémů ekologické stability a ochrany krajinného rázu. Budeme se věnovat principům a formám managamentu chráněných území a zemědělsko-lesnické problematice ochrany ekosystémů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen nahlédnout na krajinu z ptačí perspektivy a posoudit její proměny v čase. V eseji porovná krajinu historickou - přírodní s tou současnou a zařadí všechny její části do biotopů, které posoudí z hlediska ekologické stability a tedy přirozenosti. Student se tak naučí analyzovat své okolí z hlediska významu pro zachování biodiverzity a zjistí, jakým způsobem státní správa krajině přírodě blízké může napomoci, především tvorbou a údržbou zelené infrastruktury.
Osnova
 • Definice ekologie a krajinné ekologie; krajinná ekologie jako vědní obor, postavení v systému věd.
 • Ekologická paradigmata v krajinné ekologii; transdisciplinární charakter krajinné ekologie.
 • Základní principy a pojmy krajinné ekologie; krajinotvorné složky a prvky.
 • Krajina (definice, vymezení), klasifikace krajiny; rozdílné chápání krajiny, funkce, krajinné dimenze.
 • Krajina jako strukturovaný prostor: plošné a liniové útvary.
 • Pohyb v krajině, tok genů, změna, dynamika, výhody a nevýhody biokoridorů; matrice, sítě.
 • Spojitost, poréznost, hranice mezi složkami a charakteristiky hranic, heterogenita, kontrast.
 • Ekotony ve vztahu k prostorovým parametrům ÚSES.
 • Biodiverzita v prostředí heterogenní krajiny.
 • Fragmentace; metapopulační dynamika; zdroje a propady.
 • Krajinné plánování.
 • Ekologické aspekty ochrany přírody prostřednictvím ÚSES.
 • Urbánní ekologie.
 • Krajinný ráz; hodnocení krajiny.
 • Antropické vlivy v krajině, bioindikace.
 • Management chráněných území.
 • Ochrana přírody a krajiny v interakci s využíváním chráněných území k zemědělskému hospodaření a rekreaci.
Literatura
  doporučená literatura
 • KOVÁŘ, Pavel. Ekosystémová a krajinná ekologie : (textové teze). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 89 s. ISBN 9788024615073. info
 • DOLNÝ, Aleš. Ekologie 1. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. 162 s. ISBN 8073680882. info
 • ULČÁK, Zbyněk. Ochrana přírody a krajiny v interakci s využíváním chráněných území k zemědělskému hospodaření a rekreaci. In DOLNÝ, Aleš a A KOL. Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2004. s. 30-39. info
 • FORMAN, Richard T. T. a Michel GODRON. Krajinná ekologie. Translated by Jan Těšitel. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. 583 s. ISBN 8020004645. info
Výukové metody
Předmět je postaven na přednáškách a individuální semestrální práci.
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Přesné podmínky bodového hodnocení jsou zveřejněny v IS v sekci "Studijní materiály".
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Podmínka absolvování kurzů ENSb1116/ENS116 Zoologický přehled a ENSb1118/ENS118 Botanický přehled není povinná pro studium v rámci Studijního plánu vedlejšího.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/ENSb1123