ENSb1201 Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS201 Životní hodnoty starověku &&! NOW ( ENS201 Životní hodnoty starověku )
Student má základní orientaci v politických a ekonomických dějinách starvěku a znalost anglického jazyk na úrovni umožňující studium odborné literatury.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je seznámení s principiálními životními hodnotami starověkého člověka a společnosti (Egypt, Mezopotámie, Israel, Řecko, Řím, Indie a Čína). Tyto hodnoty jsou sledovány z hlediska náboženství, filosofie a etiky každodenního života. Zvláštní pozornost je věnována rodinnému životu, společenskému řádu, vztahu mezi bohatými a chudými, postojům k přírodě a otázce dobrovolné skromnosti (ve smyslu konzumu a životního způsobu). Bude schopen diskutovat o starověkém etickém dědictví.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student mít dobré vědomosti o principiálních životních hodnotách starověkého člověka a společnosti (Egypt, Mezopotámie, Israel, Řecko, Řím, Indie a Čína). Bude schpen analyzovat environemntálně a sociálně orientované myšlenky v náboženství a filozofii starověkých civilizací a srovnat je se soudobými environmentáními idejemi.
Osnova
 • Myšlenka světového řádu a souvislost "božského" a "lidského" práva ve starověku;
 • • Místo náboženství ve společnostech starověkého Předního Východu;
 • • Uměřenost, skromnost, štědrost, soucit a spravedlnost v hodnotovém systému civilizací starověkého Předního Orientu;
 • • Etika Mezopotámie podle zdejších zákoníků;
 • • Etika Starého Egypta podle Filozofických a morálních nauk egyptských. proměny hodnotové orientace Řeků od mykénského období po archaické období řeckých dějin;
 • • Etika řecké filozofie;
 • • Životní hodnoty starověku ve vztahu k uspořádání státu a společnosti; • sociální teorie a praxe v řeckém světě;
 • • vztah civilizací Starého Orientu a Řecka k přírodě.
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 416 s. Edice Historica. ISBN 8070215062. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Aleš HOMOLA a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Stěhování národů a Východ Evropy : Byzanc, Slované, Arabové. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 557 s. ISBN 8070217871. info
 • BURIAN, Jan. Římské impérium : vrchol a proměny antické civilizace. Vyd. 1. Praha: Svoboda-Libertas, 1994. 236 s. ISBN 8020503919. info
 • KREJČÍ, Jaroslav. Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář : duchovní základy civilizační plurality. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 221 s. ISBN 8071842621. info
 • SKŘEJPEK, Michal. Ius et religio : právo a náboženství ve starověkém Římě. 1. vyd. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999. 317 s. ISBN 80-901064-8-X. info
 • AISCHYLOS, 525-456 př.Kr. Oresteia : tragická trilogie. Edited by Valeria Sochorovská, Translated by Václav Renč. V Praze: DILIA, 1969. 144 s. info
 • AISCHYLOS, SOFOKLÉS a EURÍPIDÉS. Antické tragedie. Vyd. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1970. 727 s. info
 • Řecká dramata. Praha: Mladá fronta, 1976. info
 • DAWSON, Christopher. Porozumět Evropě. Translated by Miroslav Kratochvíl. 1. vyd. Praha: Zvon, 1995. 234 s. ISBN 80-7113-138-5. info
 • FROMM, Erich. Mít nebo být? Translated by Vlastislava Žihlová. Vyd. 2. Praha: Naše vojsko, 1994. 170 s. ISBN 8020604693. info
 • HUIZINGA, Johan. Homo ludens :o původu kultury ve hře. Vyd. 2., v edici Studie 1. Praha: Dauphin, 2000. 297 s. ISBN 80-7272-020-1. info
 • SALMAN, Harrie. Evropa v novém světle :evropská kultura jako střed mezi Východem a Západem. Translated by Karel Myslivec. 1. vyd. Praha: Éós, 1995. 204 s. ISBN 80-901433-3-4. info
 • HARARI, Yuval N. Sapiens : od zvířete k božskému jedinci. Translated by Anna Pilátová. V nakladatelství Leda vydá. Voznice: Leda/Rozmluvy, 2013. 518 stran. ISBN 9788073353445. info
 • DIAMOND, Jared M. Osudy lidských společností : střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. Translated by Zdeněk Urban. 1. vyd. Praha: Columbus, 2000. 525 s. ISBN 8072490478. info
  doporučená literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Podzimní čas mocné říše. I. Brno: MOBA, 2004. ISBN 80-243-1344-8. info
 • Duchovní svět občanské společnosti : jejích předchůdců, souputníků i protivníků : sborník přednášek, myšlenek a nápadů, zrodivších se z přízně a podpory Vzdělávací nadace Jana Husa. Edited by Milan Klapetek. Brno: Bolzano, 1996. 138 s. info
 • ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Translated by Filip Karfík. Vyd. 1. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994. 155 s. ISBN 8085795116. info
 • NOVOTNÝ, František. Gymnasion : úvahy o řecké kultuře. V Praze: Nákladem Gustava Voleského, 1922. info
 • FRANKL, Viktor Emil a Elisabeth S. LUKAS. Vůle ke smyslu : vybrané přednášky o logoterapii. 1. vyd. Brno: Cesta, 1994. 212 s. ISBN 8085319292. info
 • ARISTOFANES, ca 446-ca 380 př.Kr. Plutos (Bohatství) : komedie o čtyřech dějstvích. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954. info
 • MARCELLINUS, Ammianus. Soumrak římské říše : Rerum gestarum libri qui supersunt (Orig.). Translated by Josef Češka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. 563 s. info
 • MARCUS AURELIUS, Antoninus. Hovory k sobě. Vyd. tohoto překladu 8., v. Praha: Mladá fronta, 1999. 174 s. ISBN 80-204-0799-5. info
 • Antika v dokumentech. 1, Řecko. Edited by Jan Pečírka - Julie Nováková. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1959. 441 s., 1. info
 • Antika v dokumentech. 2, Řím. Edited by Jan Pečírka - Julie Nováková, Translated by Julie Nováková. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 652 s. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Etika Nikomachova [Aristoteles, 1979]. Bratislava: Pravda, 1979. info
 • ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Translated by Antonín Kříž. 2. rozš. vyd. Praha: Rezek, 1996. 493 s. ISBN 80-901796-7-3. info
 • Bhagavadgíta, neboli, Zpěv vznešeného. Translated by Rudolf Janíček, Illustrated by Václava Císařovská. Králův Háj: Santal, 1995. 180 s. ISBN 80-901531-8-6. info
 • Bible :písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad. 7. přeprac. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 1996. 1007, 283. ISBN 80-85810-11-5. info
 • BOËTHIUS, Anicius Manlius Severinu. Filosofie utěšitelka [Boëthius, 1942] : De consolatione philosophiae (Orig.). Translated by Josef Hrůša. Praha: Bohuslav Hendrich, 1942. 173 s. info
 • DÍOGENÉS LAERTIOS. Životopisy slávnych filozofov. 1. Bratislava: Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1954. 327 s. info
 • Tribuni výmluvnosti : výbor ze starověkých řečníků. Edited by Bořivoj Borecký. Praha: Odeon, 1974. info
 • Edda [1474]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. info
 • HÉSIODOS. Zpěvy železného věku (Zrození bohů, Práce a dny, Štít, Soutěž Homéra a Hésioda). Přeložila Julie Nováková. Praha: Svoboda, 1990. Prémie Antické knihovny. ISBN 80-205-0127-4. info
 • Korán. Edited by Ivan Hrbek. Vyd. 7., V tomto překladu 3. Praha: Academia, 2000. 797 s. ISBN 8020002464. info
 • Kniha mlčení : texty staré Číny. Edited by Oldřich Král. Vyd. 2., dopl. Praha: Mladá fronta, 1994. 237 s. ISBN 8020404821. info
 • LAO-C'. O Tao a ctnosti Tao-Te-Ťing. Praha: Odeon, 1971. info
 • HOMÉROS. Ílias. Translated by Otmar Vaňorný. Vyd. 10. Praha: Rezek, 1996. 177 s. ISBN 80-86027-05-8. info
 • HOMÉROS. Odysseia. Translated by Otmar Vaňorný. Vyd. 14. Praha: Rezek, 1996. 533 s. ISBN 808602704X. info
 • Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977. info
 • PLATÓN. Ústava. Translated by Radislav Hošek. Vydání první. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. 523 stran. ISBN 8020503471. info
 • PLATÓN. Minós ; Zákony ; Epinomis ; Listy ; Výměry ; O spravedlivu ; O zdatnosti ; Démodokos ; Sisyfos ; Eryxias ; Axiochos ; Ledňáček ; Epigramy. Translated by František Novotný. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 685 s. ISBN 8072980688. info
 • PLATÓN. Dialógy. Bratislava: Tatran, 1990. ISBN 802220126X. info
 • PLAUTUS, Titus Maccius. Pseudolus : komedie. Translated by Vladimír Šrámek. 1. vyd. Kladno: J. Šnajdr, 1946. 109 s. : i. info
 • PLUTARCHOS. Hovory o lidském štěstí : Plutarchi moralia (Orig.). Translated by Ferdinand Stiebitz. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1971. 235 s. info
 • PLÚTARCHOS, 50-120. Životopisy slavných Řeků a Římanů. [Sv.] 1. Translated by Antonín Hartmann, Edited by Josef Češka. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967. 834 s. info
 • PLÚTARCHOS, 50-120. Životopisy slavných Řeků a Římanů. [Sv.] 2. Translated by Antonín Hartmann, Edited by Josef Češka. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967. 808 s., př. info
 • Prameny moudrosti : mudroslovná literatura staré Mezopotámie. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1995. 121 s. info
 • SENECA, Lucius Annaeus. Výbor z listů Luciliovi. Translated by Bohumil Ryba. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1969. 282 s. info
 • SENECA, Lucius Annaeus. Další listy Luciliovi. Translated by Václav Bahník. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984. 332 s. info
 • SENECA. O duševním klidu. Praha: Odeon, 1999. 398 s. ISBN 8020710205. info
 • ŘEHOŘ Z TOURSU. O boji králů a údělu spravedlivých : kronika Franků : dějiny v deseti knihách. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1986. 660 s. info
 • VERGILIUS MARO, Publius. Aeneis. Praha: Svoboda, 1970. 427 s. info
 • Zlomky předsokratovských myslitelů [1964]. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1944. xxii, 154. info
 • ČERNÁ, Zlata. Duchovní prameny života : stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích. Vyd. 2., rozš. Praha: Vyšehrad, 1997. 543 s. ISBN 8070212233. info
 • HADOT, Pierre. Plótinos, čili, Prostota pohledu. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1993. 97 s. ISBN 80-85241-55-2. info
 • NORBERG-HODGE, Helena. Dávné budoucnosti. 1. vyd. Brno: Hnutí Duha (Přátelé Země ČR), 1996. 177 s., [1. ISBN 80-902056-1-5. info
 • HUIZINGA, Johan. Jeseň stredoveku ; Homo ludens. Edited by Johan Huizinga. Bratislava: Tatran, 1990. 376 s. ISBN 8022202118. info
 • POKORNÝ, Petr. Píseň o perle : tajné knihy starověkých gnostiků. 2. rozš. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 326 s. ISBN 8070212462. info
 • Masarykova univerzita (Brno : 1990-). Fakulta filozofická. Sociální studia. Č. 2. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 276 s. ISBN 80-210-1705-8. info
 • TOYNBEE, Arnold. Hellenism. The History of Civilization. London: Oxford University Press, 1966. info
 • VERNANT, Jean-Pierre. Počátky řeckého myšlení. Translated by Miloš Rejchrt. 2. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 1995. 87 s. ISBN 80-85241-45-5. info
 • VIDMAN, Ladislav. Od Olympu k Panteonu : antické náboženství a morálka. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1986. 157 s. info
 • ŽÁBA, Zbyněk. Tesáno do kamene, psáno na papyrus. Praha: Svoboda, 1968. info
 • HARARI, Yuval N. 21 lekcí pro 21. století. Translated by Zdena Gubalová. Vydání první. Voznice: Leda, 2019. 381 stran. ISBN 9788073356125. info
 • HARARI, Yuval N. Homo deus : stručné dějiny zítřka. Translated by Alexander Tomský - Anna Pilátová. Vydání první. Voznice: Leda, 2017. 431 stran. ISBN 9788073355029. info
  neurčeno
 • TACITUS, Publius Cornelius. Letopisy. Praha: Svoboda, 1975. info
Výukové metody
Přednáška (2 hodiny týdně), diskuse v posluchárně, veřejná vystoupení studentů, četba přeložených starověkých pramenů
Metody hodnocení
esej (2-5 str.) nebo prezentace domácí četba diskuse, brainstormig
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/ENSb1201