ENSb1239 Fundraising

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Bc. Petr Machálek (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS239 Fundraising &&! NOW ( ENS239 Fundraising )
Pro tento předmět nejsou vyžadovány žádné specifické předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 55 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/55, pouze zareg.: 0/55, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/55
Jiné omezení: Předmět bude přednostně nabízen studentům projektu EkoInkubátor.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvování kurzu by studentům mělo umožnit:
- porozumět roli fundraisingu ve financování projektů i celkové činnosti neziskových organizací; - naučit se grantové žádosti připravovat – od vyhledání vhodných zdrojů po sepsání samotného projektu; - interpretovat principy etiky fundraisingu.
Výstupy z učení
- základní znalost základních fundraisingových metod a nástroj (grantový, firemní a individuální fundraising) - schopnost vytvořit projekt a přetvořit ho do podoby grantové žádosti schopnost vytvořit projekt a přetvořit ho do podoby oslovení (mailing, osobní schůzka, on-line kampaň) potenciálních dárců (drobných i významných)
Osnova
 • Co je fundraising.
 • Definování a rozdělení finančních zdrojů a metod fundraisingu.
 • Grantové zdroje.
 • Zásady správného grantového projektu.
 • Individuální fundraising - metody individuálního fundraisingu, výhody a nevýhody individuálního fundraisingu.
 • Firemní fundraising - metody firemního fundraisingu, výhody a nevýhody firemního fundraisingu.
 • Projekt a projektový cyklus.
 • Evropské strukturální fondy.
 • Etika fundraisingu.
Literatura
  povinná literatura
 • MACHÁLEK, Petr a Jitka NESRSTOVÁ. Základy fundraisingu a projektového managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 111 s. ISBN 978-80-210-5518-6. info
  neurčeno
 • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Fundraising. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 78 s. ISBN 9788073687502. info
 • LINDAHL, Wesley E. Principles of fundraising : theory and practice. Boston: Jones and Bartlett, 2010. xii, 299. ISBN 9780763759148. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Fundraising - získávání finančních prostředků. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 7 s. ISBN 9788086929255. info
 • BRAY, Ilona M. Effective fundraising for nonprofits : real-world strategies that work. 1st ed. Berkeley, CA: NOLO, 2005. 1 sv. ISBN 1413300944. info
Výukové metody
Předmět je postaven na přednáškách a individuální práci se studijními zdroji. Studenti na základě jejich studia zpracovávají samostatné úkoly.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Bodově jsou hodnoceny samostatné úkoly.Literatura pro průbězné studium bude umístěna v sekci "Studijní materiály" na IS. Přesné podmínky bodového hodnocení jsou uveřejněna na IS v sekci "Studijní materiály". Podobně budou zveřejněna témata úkolů a případových studií.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.