ENSb1247 Uvedení do biologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Stanislav Ožana (přednášející)
Mgr. Petr Pyszko, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Šigutová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS247 Uvedení do biologie &&! NOW ( ENS247 Uvedení do biologie )
ENSb1116 Zoologický přehled ENSb1118 Botanický přehled
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz navazuje na středoškolskou biologii. Student/ka si po absolvování kurzu umí na hlouběji vyložených vybraných biologických jevech představit, jaké jsou možnosti současné biologie, na co biologická věda dokáže dát odpovědi a jaký typ odpovědí. Dále rozumí vybraným environmentálním “problémům” z biologického hlediska tak, aby se byl/a schopen/a plnohodnotně účastnit diskusí o nich.
Výstupy z učení
Identifikovat a shrnout současné pohledy na problematiku definice a vzniku života. Dát do souvislostí jednotlivé děje v prokaryotické i eukaryotické buňce. Obhájit důležitost mikroorganismů v současné biosféře i jejich přínos z pohledu člověka. Určit v přírodě druhy s bioidinkačním potenciálem a dát jejich přítomnost do souvislosti se zatížením prostředí. Představit silné i slabé stránky současné evoluční teorie a některé dát do souvislosti s ději na molekulární úrovni. Zohlednit trofické vztahy a další vazby mezi členy ekosystému při řešení a analýze environmentálních problémů. Kriticky pracovat s biologicky orientovanou literaturou. Popsat biologickou podstatu některých významných environmentálních kauz.
Osnova
 • 1. ÚVOD: Proč biologie pro environmentalisty? Souvislosti s environmentálními problémy. Vytvoření biologického minima – jaké by měl mít environmentalista biologické znalosti? Motivace: kdy mi můžou být základy biologie užitečné? Poselství: pro environmentalistu je biologický aspekt ochrany přírody jeden z relevantních.
 • 2. NA POČÁTKU: Co odlišuje živé systémy od neživých? Povstání živého tvaru. Jedinečnost buňky a její metabolismus. Různé typy metabolismů objevující se v průběhu evoluce. Jednobuněčné organismy a cesty k větší komplexitě. Poselství: Vznik života je zahalen tajemstvím.
 • 3. MIKROORGANISMY, ŠEDÉ EMINENCE BIOSFÉRY: Význam mikroorganismů a jejich role v aktuálních environmentálních problémech. Poselství: Obrovský význam mikroorganismů nás naplňuje pokorou.
 • 4. ŽIVOT, KAM SE PODÍVÁŠ: Pokračování příběhu Země, vznik mnohobuněčnosti. Přechod života na souš. Co obnáší život na souši a ve vodách z pohledu mnohobuněčných organismů. Poselství: rozmanitost životních forem odráží rozmanitost prostředí.
 • 5. EKOLOGIE - NIKDY NEJSME SAMI: Za vším hledej vztah, klasická kategorizace vztahů mezi organismy a jejich relativizace. Způsob výstavby ekosystémů a potravní řetězce. Poselství: každý organismus je možno chápat jako součást širších vztahů. ATLAS EKOSYSTÉMŮ: Významné ekosystémy v ČR a Evropě a jejich ohrožení. Poselství: řešení regionálních environmentálních otázek vyžaduje znalost regionu.
 • 6. ZÁKLADY EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1: Co je evoluce, biologická evoluce, její zvláštnosti, podmínky a mechanismy. Mikroevoluce (selekce, genetický drift a draft, genový tok).
 • 7. ZÁKLADY EVOLUČNÍ BIOLOGIE 2: Makroevoluce (speciace, extinkce), koevoluce, evoluce člověka, kritika a obrana evolučních teorií. Poslání obou hodin: pochopení nejširšího interpretačního rámce biologie, rozlišení otázek „proč“ v biologii, vymírání a vznik nových druhů z evoluční perspektivy, proč dnešní organismy vypadají a fungují právě takto.
 • 8. FUNGI, PLANTAE, ANIMALIA 1: se zaměřením na indikátorové druhy. Evoluce a ekologie vybraných druhů, jejich postavení v systému, stručná charakteristika daného taxonu. Poznávačka. Principy bioindikace a výběru pokusných organismů. Poselství: potíž vést přesné hranice mezi říšemi, důvody a omezení používání určitých druhů jako indikátorových organismů na konkrétních ukázkách.
 • 9. FUNGI, PLANTAE, ANIMALIA 2: se zaměřením na pokusné druhy. Prezentace výsledků z terénního cvičení. Evoluce a ekologie vybraných druhů, jejich postavení v systému, stručná charakteristika daného taxonu. Poselství: důvody a omezení používání určitých druhů jako pokusných organismů na konkrétních ukázkách.
 • 10. STRES A POŠKOZENÍ OČIMA BIOLOGA. Biologická teorie stresu. Stres na úrovni buňky, organismu a ekosystému. Chemický stres. Aktuální problémy znečištění ŽP. Poselství: živé systémy disponují nástroji ke zvládání určité míry stresu, v rychle se měnícím prostředí tyto nástroje do určité míry selhávají.
 • 11. GENETIKA, ŠLECHTĚNÍ, GMO, SYNTETICKÁ BIOLOGIE, BIOTECHNOLOGIE. Poselství: základní principy genetiky a dědičnosti, rozdíl mezi přirozeným a umělým výběrem, klasickým šlechtěním a metodami genetického inženýrství a syntetické biologie, možnosti dnešní biologie aneb co víme, co si myslíme, že víme a co nevíme.
 • 12. BIOLOGICKÉ VĚDY VERSUS SPOLEČNOST. Paradigma, redukcionismus, holismus. Technooptimismus. Postnormal science. Poselství: jaké odpovědi jsou schopny dát biologické vědy a omezení jejich použití, vzájemné prolínání „objektivních“ biologických věd a společnosti.
Literatura
  doporučená literatura
 • Funtowicz, S. a Ravetz, J. Uncertainty, Complexity and Post-normal Science. Environmental Toxicology and Chemistry. 1994, 13 (12), 1881-1885
 • Traavik, T. a Ching, L. L.: Biosafety first - Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms. Trondheim: Genok, 2007
 • Rádl, E. (2006). Dějiny biologických teorií novověku I a II. Praha, Academia
 • Klouda, P. (2005). Biochemie. Ostrava, Pavel Klouda
 • Schrödinger, E. (2004). Co je život? Duch a hmota. K mému životu. Brno, Vutium
 • Lhotský, J.: Úvod do studia symbiotických interakcí mikroorganismů: nový pohled na viry a bakterie. Praha: Academia, 2015
 • Sapp, J.: Genesis: velký příběh biologie. Praha: Academia, 2015
 • Markoš, A., Hajnal, L. (2007). Staré pověsti (po)zemské aneb Malá historie planety a života. Pavel Mervart
 • Lhotský, J.: Symbiotický vesmír: biologický horizont událostí. Praha: Academia, 2014
 • FLEGR, Jaroslav. Evoluční biologie. 2., oprav. a rozšíř. vyd. Praha: Academia, 2009. 569 s. ISBN 9788020017673. info
 • DARWIN, Charles a Stanislav KOMÁREK. O vzniku druhů přírodním výběrem. Edited by Hana Marsault, Translated by Emil Hadač - Alena Hadačová. Vyd. 3., V nakl. Academia 2. Praha: Academia, 2007. 579 s. ISBN 9788020014924. info
 • Dějiny biologických teorií novověku. Edited by Anton Markoš - Zdeněk Neubauer - Emanuel Rádl, Translated by Tomá. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 482 s. ISBN 8020013946. info
 • KAUFFMAN, Stuart A. a Anton MARKOŠ. Čtvrtý zákon : cesty k obecné biologii. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2004. 261 s. ISBN 8071856363. info
 • ZRZAVÝ, Jan, David STORCH a Stanislav MIHULKA. Jak se dělá evoluce : od sobeckého genu k rozmanitosti života. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2004. 289 s. ISBN 8071855782. info
 • MARGULIS, Lynn. Symbiotická planeta : nový pohled na evoluci. Translated by Zdeněk Urban. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 150 s. ISBN 8020012060. info
 • CAPRA, Fritjof. Tkáň života : nová syntéza mysli a hmoty. Translated by Jan Pokorný. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 290 s. ISBN 8020011692. info
 • ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. 1. vydání. Praha: Scientia, 2003. xxii, 797. ISBN 9788086960234. info
 • MARKOŠ, Anton. Tajemství hladiny : hermeneutika živého. Vyd. 2., v Dokořán 1. Praha: Dokořán, 2003. 350 s. ISBN 8086569675. info
 • NEUBAUER, Zdeněk. Biomoc. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2002. 272 s. ISBN 8090262864. info
 • DAWKINS, Richard. Slepý hodinář : zázrak života očima evoluční biologie. Praha: Ladislav Horáček - Paseka, 2002. 357 s. ISBN 807185445X. info
 • SÁDLO, Jiří a David STORCH. Biologie krajiny : biotopy České republiky. Vyd. 2. Praha: Vesmír, 2000. 94 s. ISBN 8085977311. info
 • KOMÁREK, Stanislav. Příroda a kultura : svět jevů a svět interpretací, aneb, Jak je to doopravdy. 1. vyd. Praha: Vesmír, 2000. 180 s. ISBN 8085977338. info
 • DAWKINS, Richard. Sobecký gen. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1998. 319 s. ISBN 8020407308. info
 • Model a analogie ve vědě, umění a filozofii : (sborník příspěvků). Edited by Jiřina Stachová. Vyd. 1. Praha: Filosofia - nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 1994. 317 s. ISBN 8070070595. info
 • LOVELOCK, James. Gaia : nový pohled na život na zemi. Translated by Jan Edlman. Vyd. 1. Prešov: Abies, 1993. 175 s. ISBN 8088699037. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze, prezentace studentů, samostatná příprava studentů na některé hodiny (četba, terénní úkol, příprava prezentace).
Metody hodnocení
Hodnoceny budou rovnoměrně tři části (za každou nutno získat minimálně 15 bodů z 33 možných, celkem minimálně 45 bodů z 99 možných): 1) Příprava a práce v průběhu semestru (četba, terénní úkol, prezentace, diskuze v hodinách), 2) Test z četby a obsahu hodin – výběr z odpovědí, 3) Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Podmínka absolvování kurzů ENSb1116 Zoologický přehled a ENSb1118 Botanický přehled není povinná pro studium v rámci Studijního plánu vedlejšího.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.