ENSb1284 Environmentální kauzy v ČR

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Chabada (přednášející)
Mgr. Mikuláš Černík (přednášející)
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS284 Environmentální kauzy v ČR &&! NOW ( ENS284 Environmentální kauzy v ČR )&&( ENSb1101 Lokální environm. rizika || NOW ( ENSb1101 Lokální environm. rizika )|| ENS101 Lokální environm. rizika || NOW ( ENS101 Lokální environm. rizika ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 5/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 4/25
Jiné omezení: Minimální počet studentů: 8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadními environmentálními kauzami posledních let v České republice. Studenti se v průběhu předmětu obeznámí s historií a vývojem těchto kauz a jejich hlavními aktéry. Důraz je přitom kladen na za zachycení komplexnosti jednotlivých kauz a také na identifikaci obecnějších vzorců, které se opakují napříč různými kauzami. Absolvování předmětu by studentům mělo umožnit orientovat se v zásadních environmentálních kauzách v České republice, znát a přistupovat k jejich hodnocení s pochopením potřebných souvislostí. Studenti budou schopni samostatně kriticky zhodnotit pozice jednotlivých aktérů kauz a současně i prosazovaná řešení. Tyto dovednosti pak mohou uplatnit v analýze dalších environmentálních případů v ČR i jiných zemích.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat vývoj jednotlivých environmentálních kauz v ČR;
- identifikovat klíčové aktéry probíraných kauz;
- shrnout a posoudit hlavní argumenty zapojených aktérů;
- zhodnotit možná řešení těchto kauz a navrhnout další řešení;
- charakterizovat společné vzorce opakující se napříč různými kauzami;
- aplikovat získané dovednosti na analýzu dalších environmentálních kauz
Osnova
 • Kauza NP Šumava, Rozšiřování bezzásahových území v ČR
 • Územní limity těžby hnědého uhlí v Severních Čechách
 • Těžba nerostných zdrojů (Lítium, zlato)
 • Jaderné elektrárny v ČR, Hlubinná úložiště jaderného odpadu
 • Výstavba přehrad (kauza přehrady Nové Heřminovy)
 • Znečistění ovzduší (Ostravsko)
 • Kauzy v Brně (Hlavní nádraží, Bauhaus Ivanovice)
 • Práva zvířat (Kožešinové farmy, množírny psů)
 • Výstavba dálnic
 • Zábor půdy
Literatura
  povinná literatura
 • YIN, Robert K. Case study research : design and methods. 4th ed. Los Angeles, Calif.: Sage Publications, 2009. xiv, 219. ISBN 9781412960991. info
  doporučená literatura
 • Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR. Edited by Jan Kovanda - Tomáš Hák. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2009. 183 s. ISBN 9788072124886. info
 • Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR : souhrn. Edited by Jan Kovanda - Tomáš Hák - Bedřich Moldan. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2009. 31 s. ISBN 9788072124916. info
Výukové metody
Předmět je postaven na seminářích a individuální práci se studijními zdroji. Semináře předpokládají samostatnou průběžnou přípravu studentů a aktivní účast na hodinách.
Semináře, Skupinová prezentace, Individuální domácí přípravy, Skupinové diskuse, Účast hostů
Metody hodnocení
Účast na seminářích je povinná (možné jsou 2 absence).
Hodnocení kurzu bude vedeno průběžně počas semestru. Na semináři se očekává aktivní účast a zapájení do diskuze. Před každým seminářem je potřebné odevzdat krátkou individuální přípravu vypracovanou podle pokynů zadání. Součástí hodnocení je také skupinová prezentace environmentální kauzy.
Bodové hodnocení: Skupinová prezentace environmentální kauzy (20 bodů), Individuální příprava na semináře (10 X 5 bodů), Závěrečné kolokvium (30 bodů).
K udělení zápočtu je potřebné získat minimálně 60 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/ENSb1284