ENSb1299 Základní texty environmentalistiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS299 Základní texty environmentalis &&! NOW ( ENS299 Základní texty environmentalis )
Základní přehled v historii západní filosofie, na úrovni znalostí z předmětu ENSb1115 - Úvod do filosofie, nebo podobného základního kurzu.
Schopnost číst filosofické/odborné anglické texty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má dva hlavní cíle:
- Prostřednictvím četby textů klíčových pro zrod a formování environmentálního myšlení seznámit studenty a studentky se základními proudy zejména environmentální filosofie a etiky a s jejich "zakladateli" a "zakladatelkami", nebo jinými důležitými osobami.
- Skrz diskuse na hodinách kultivovat kritické myšlení, schopnost (sebe)reflexe, diskuse a argumentace vlastních postojů.

Mezi vedlejší cíle patří podat základní přehled o vývoji environmentálního myšlení (zejména filosofie a etiky) od cca poloviny 19. století do současnosti, představit některá jeho základní témata (hodnota jedinců, ekosystémů a obecně mimolidského světa, příčiny a řešení ekologické krize, co je to příroda?, sociální konstrukce přírody, antropocén, apod.) a prohlubovat pochopení filosofických souvislostí environmentálních problémů.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/na:
- shrnout klíčové myšlenky probíraných textů a úvest je do kontextu díla jejich autorů a autorek, i do obecnějšího kontextu environmentálního myšlení;
- kriticky reflektovat jednodušší environmentálně-filosofické texty (na úrovni náročnosti probíraných textů);
- vyjádřit a argumentovat svoje postoje ohledně probíraných témat environmentálního myšlení
- aplikovat vybrané způsoby teoretické reflexe environmentálních témat na dnešní problémy, situace z běžného života a na témata ze zbytku studia.
Osnova
 • Úvod do environmentální filosofie a myšlení
 • Práva zvířat a jiných tvorů (Peter Singer, Tom Regan)
 • Biocentrismus a ekoncetrismus (Albert Schweitzer, Paul Taylor, Aldo Leopold)
 • Hledání kořenů ekologické krize
 • Kořeny ekologické krize - náboženství (Lynn White, jr.)
 • Kořeny ekologické krize - věda (Carolyn Merchant, David Abram)
 • Kořeny ekologické krize - individualizace a odpojení od světa (hlubinná ekologie) (Arne Naess, Pat Fleming, Joanna Macy, John Seed)
 • Kořeny ekologické krize - nadvláda člověka nad člověkem (ekofeminismus, sociální ekologie) (Ynestra King, Murray Bookchin)
 • Příroda, kultura a věk člověka
 • Divočina a divokost (Henry David Thoreau, Gary Snyder)
 • Konec přírody (Bill McKibben)
 • Skvělý nebo temný Antropocén? (ekomodernisté, Chris Smaje)
Literatura
  doporučená literatura
 • JAMES, Simon P. Environmental philosophy : an introduction. First published. Malden: Polity, 2015. viii, 182. ISBN 9780745645476. info
 • KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. 2., přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 204 s. ISBN 8085850869. info
 • BRENNAN, Andrew a Y. S. LO. Understanding environmental philosophy. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2010. vi, 234. ISBN 9781844652013. info
 • A companion to environmental philosophy. Edited by Dale Jamieson. First published. Malden: Blackwell publishers, 2001. xvi, 531. ISBN 1557869103. info
 • KOLÁŘSKÝ, Rudolf, Igor MÍCHAL a Erazim KOHÁK. Závod s časem : texty z morální ekologie. Edited by Dagmar Nárožníková. Vyd. 1. Praha: Torst, 1996. 228 s. ISBN 808563970X. info
 • THOREAU, Henry David. Chůze. Translated by Jaroslava Kočová. Praha: Dokořán, 2010. 102 s. ISBN 9788073633172. info
 • THOREAU, Henry David. Toulky přírodou. Translated by Jan Hokeš. Vyd. v tomto souboru a přek. Praha: Paseka, 2010. 213 s. ISBN 9788074320385. info
 • LEOPOLD, Aldo. Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky. Edited by Robert Finch, Illustrated by Charles W. Schwartz. Vyd. 1. Tulčík: Abies, 1999. 269 s. ISBN 8088699134. info
 • SEED, John, Joanna MACY, Pat FLEMING a Arne NÆSS. Myslet jako hora : shromáždění všech bytostí. Translated by Jiří Holuša, Illustrated by Dailan Pugh. Vydanie prvé. Prešov: Nadácia Zelená nádej, 1993. 144 stran. ISBN 8088699010. info
 • ABRAM, David. Procitnutí do živé země. Edited by Jiří Zemánek, Translated by Michaela Melechovská. 1. vyd. Nymburk: OPS, 2008. 166 s. ISBN 9788090377394. info
Výukové metody
Četba textǔ, vypracovávání písemných reflexí na texty, diskuse na hodině.
Metody hodnocení
Na každý seminář je povinnost pročíst jeden z nabízených textů a aktivně se zúčastnit diskuse na hodině, případně odevzdat písemnou reflexi vybraného textu.
Za každý seminář je možné dostat 1 bod a to na základě buď odevzdané písemné reflexe před seminářem, nebo aktivní účasti v diskusi na hodině.
Předmět je považován za úspěšně absolvovaný při získání alespoň 9 bodů z 12 možných. V případě získání jenom 7 nebo 8 bodů, bude možnost dodatečné body získat větším náhradním úkolem (např. seminární práce).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.