ENSd0918 Rozprava nad disertačním spisem

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN918 Rozprava nad disertací &&! NOW ( HEN918 Rozprava nad disertací )&&( ENSd0933 Příprava dis. práce || HEN910c Příprava dis. práce )
Student/ka se musí přihlásit ke zkoušce během prvních dvou let doktorského studia. Naprostým minimem je zápočet ze dvou badatelských seminářů (v případě půlroční zahraniční stáže jednoho)a absolvování předmětu ENSd0900 či ENSd0901 Aktuální otázky humanitní environmentalistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podrobnější rozpracování základních tezí, výchozích hypotéz, metodologie, prvních výzkumných zjištění budoucí disertační práce a schopnost prezentovat dosavadní výsledky před odbornou komisí. V průběhu zkoušení bude finálně rozhodnuto i o formální podobě disertační práce (buď monografická forma či forma složená z textů/kapitol).
Výstupy z učení
Student by měl po absolvování předmětu být schopen analyzovat dosavadní pokrok na daném tématu pro domácí i světovou odbornou veřejnost, měl by být schopen identifikovat a popsat současné trendy ve výzkumu dané problematiky. Student by měl být schopen předložit jasně a přehledně výsledky vlastního dosavadního výzkumu a navrhnout další postup v řešení zadaného tématu v písemné i orální podobě a obhájit je v diskusi s odborníky.
Osnova
  • Předmět nemá osnovu, je individuálně přizpůsoben potřebám doktorského studenta.
Literatura
  • BREWER, Robert. Your Ph.d. Thesis: How to Plan, Draft, Revise And Edit Your Thesis (In-Focus Post Graduate). Studymates Ltd., 2007. s. 227. ISBN 9781842850701.
  • DUNLEAVY, Patrick. Authoring a PhD : how to plan, draft, write, and finish a doctoral thesis or dissertation. New York: Palgrave Macmillan, 2003, xiii, 297. ISBN 1403905843. URL info
Výukové metody
Individuální konzultace s vyučujícím i školitelem, případně dalšími odborníky, diskuse se členy oborové rady.
Metody hodnocení
Klasifikovaná rozprava nad projektem disertační práce (doloženého písemnou formou v rozsahu min. 3-5 stran) před oborovou komisí. Student musí v písemné i ústní podobě obhájit dosavadní projekt disertační práce a být schopen na odborné úrovni odpovídat na zadané dotazy týkající se tématu práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/ENSd0918