EVS102 Komparace evropských politických systémů

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 13. 9. 16:00–17:40 P24a, Po 20. 9. 16:00–17:40 P24a, Po 27. 9. 16:00–17:40 P24a, Po 4. 10. 16:00–17:40 P24a
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVS102/01: Po 11. 10. 16:00–17:40 P24a, Po 18. 10. 16:00–17:40 P24a, Po 25. 10. 16:00–17:40 P24a, Po 1. 11. 16:00–17:40 P24a, Po 8. 11. 16:00–17:40 P24a, Po 15. 11. 16:00–17:40 P24a, Po 22. 11. 16:00–17:40 P24a, Po 29. 11. 16:00–17:40 P24a, Po 6. 12. 16:00–17:40 P24a
EVS102/02: St 13. 10. 18:00–19:40 U42, St 20. 10. 18:00–19:40 U42, St 27. 10. 18:00–19:40 U42, St 3. 11. 18:00–19:40 U42, St 10. 11. 18:00–19:40 U42, St 24. 11. 18:00–19:40 U42, St 1. 12. 18:00–19:40 U42, St 8. 12. 18:00–19:40 U42
EVS102/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
! EVSb1007 Komparace evrop. pol. syst. && ! NOW ( EVSb1007 Komparace evrop. pol. syst. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Komparace evropských politických systémů seznamuje studenty s pojetím politiky jako systému, seznamuje s teoretickým dělením politiky, přičemž upozorňuje na propojenost fungování politických institucí, procesů a obsahů. Dále je probírána problematika typů moderních demokratických politických systémů a jejich charakteristických systémových rysů. Zvláštní pozornost je věnována modifikacím v podobě legislativních a exekutivních těles evropských a světových demokracií. Vedle politického systému v užším slova smyslu je věnována pozornost rovněž problematice politických stran, typologiím stranických systémů, volebním systémům a jejich vlivu na podobu stranických systémů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen pužáívání základních pojmů z oblasti komparace politických systémů. Student dále získá schopnosti srovnávat politické systémy a stranické systémy členských států Evropské unie.
Osnova
 • 1) Komparativní metoda a pojetí systému v politické vědě
 • 2) Typologie demokratických politických systémů
 • 3) Organizované zájmy, zájmové skupiny, politické strany a stranické systémy
 • 4) Víceúrovňové vládnutí a evropeizace
 • 5) Velká Británie
 • 6) Německo
 • 7) Itálie, Španělsko, Portugalsko
 • 8) Francie
 • 9) Rakousko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko
 • 10) Benelux
 • 11) Skandinávie
 • 12) Středoevropské země
 • 13) Test
Literatura
 • ALMOND, Gabriel Abraham. European politics today. 3rd ed. New York: Longman, 2006. xii, 516. ISBN 0321236521. info
 • STRMISKA, Maxmilián, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Roman CHYTILEK. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 727 s. Politologie. ISBN 80-7367-038-0. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
 • Political institutions in Europe. Edited by Josep M. Colomer. 2nd ed. New York: Routledge, 2002. xi, 313. ISBN 0415267919. info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie :[srovnávací analýza demokratických politických systémů]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 207 s. ISBN 80-7178-628-4. info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 303 s. ISBN 80-7178-461-3. info
 • FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Teorie politických stran. Brno: Barrister&Principal, 1998. 260 s. Monografie, 1. ISBN 80-85947-31-5. info
Výukové metody
Předmět kombibuje přednášky a seminární výuku. V rámci seminární výuky prezentují studenti ústně seminární práce na zadaná témata a následuje diskuse. K seminárním lekcím studenti průběžně zpracovávají position papers k povinné literatuře sloužící k aktivnímu osvojení důležitých pojmů.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou složenou z otevřených otázek zaměřených na základní pojmy a srovnávání politických institucí, stran a stranických systémů. Celkové hodnocení se skládá z písemné zkoušky (49 bodů), position papers (21 bodů), referátu (22 bodů) a docházky (8 bodů). K úspěšnému hodnocení je třeba získat 60 bodů.
Informace učitele
Další informace jsou obsaženy v sylabu předmětu v IS (studijní materiály).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/EVS102