EVS103 Rozšiřování EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
bloková výuka formou několika soustředění. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
EVS104 Evropská integrace || EVSb1001 Evropská integrace
Předmět je orientovaný jako navazující kurz pro studium evropské integrace. Navazuje především na předměty Evropská integrace, Komparace evropských politických systémů a Instituce EU, které dále rozvíjí. Pracuje s informacemi a poznatky, které studenti získali v předchozím studiu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je analyzovat proces rozšiřování a komparovat jednotlivá kola rozšiřování ES/EU v kontextu prohlubováním evropské integrace. Studenti budou schopni aplikovat dosavadní znalosti evropské integrace na mezivládní agendu přístupových vyjednávání. Postupně porozumí jednotlivým etapám rozšiřování i mechanismu vystoupení z EU. Záměrem je vysvětlit jejich logiku, nástroje, způsob vedení negociací, porozumět specifikům přistupujících zemí a rovině vztahů mezi kandidáty a institucemi Společenství. V neposlední řadě pak aktuální strategii EU v této oblasti.
Výstupy z učení
Vysvětlit vývoj procesu rozšiřování EU a identifikovat hlavní kvalitativní změny.
Porovnat jednotlivé fáze dosavadního rozšiřování EU.
Popsat mechanismus a nástroje procesu vstupu do EU a vystoupení z EU.
Diskutovat relevantní problémy spojené s horizontální integrací EU.
Zhodnotit aktuální strategii rozšiřování EU.
Osnova
 • Osnova je ilustrativní, předmět neprobíhá formou pravidelných přenášek. 1. Úvod do studia: principy, metody a mechanismy procesu rozšiřování
 • 2. Instrumentárium - pojmy
 • 3. Západní rozšíření: Velká Británie, Irsko, Dánsko
 • 4. Jižní rozšíření: Řecko / Španělsko a Portugalsko
 • 5. Severní rozšíření: Rakousko, Finsko, Švédsko, (Norsko)
 • 6. Vazba mezi rozšiřováním a institucionálním schématem
 • 7. Východní vlna - Laeken
 • 8. ČR a EU – case study
 • 9. Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko
 • 10. Kandidátské státy
 • 11. Východní partnerství
 • 12. Obrana základních hodnot v EU
Literatura
 • Treaty of Lisbon
 • Schimmelfenning, F., Sedelmeier, U. (2005): The Politics of EU Enlargement: Theoretical And Comparative Perspectives, in: Schimmelfenning, F., Sedelmeier, U., The Politics of the European Union Enlargement, s. 3-29.
 • European Union enlargement : a comparative history. Edited by Wolfram Kaiser - Jürgen Elvert. New York :.: Routledge, 2004. xiii, 245. ISBN 041542965X. info
 • Fiala, Petr - Pitrová, Markéta (eds.) (2003): Rozšiřování ES/EU. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2003, třetí vydání.
 • Sedelmeier, U. (2010): Enlargement – From Rules for Accession to a Policy Towards Europe, in: Wallace, H., Pollack, M. A., Young, A. R., Policy-Making in the European Union, Oxford, Oxford University Press, s. 401-429.
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Zdeněk SYCHRA. EU jako regionální aktér: za hranice rozšiřování Unie. In Pitrová Markéta a kol.. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno: Munipress, 2014. s. 257-300, 44 s. Monografie, svazek č. 59. ISBN 978-80-210-7777-5. info
 • Odborné texty dostupné elektronicky prostřednictvím IS MU.
Výukové metody
Pravidelná četba, zpracování eseje, průběžné testy.
Metody hodnocení
Předmět je zakončený zkouškou. Ta se skládá ze tří součástí, které jsou průběžně bodovány: závěrečného testu, eseje, a průběžných znalostních testů. Student může získat maximálně 100 bodů. Esej v rozsahu minimálně 16 000 znaků jsou studenti povinni odevzdat elektronicky prostřednictvím IS MU. K úspěšnému absolvování předmětu je nezbytné získat celkem 65 bodů = 65 % celkových bodů udělených v rámci předmětu. Podrobnější informace k programu, organizaci a hodnocení viz studijní materiály IS MU.
Informace učitele
Kurz je postaven primárně na samostudiu a dále bude probíhat individuální formou, pomocí několika soustředění. Předpokládáme ve čtvrtek odpoledne, nebo pátek. Dny budou upřesněny po ukončení změn v zápise, po dohodě obou stran. UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví.
Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.