EVS104 Evropská integrace

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVSb1001 Evropská integrace && ! NOW ( EVSb1001 Evropská integrace ) && SOUHLAS
Kurs je určen studentům ES. Jedná se o základní vstupní kurs do problematiky EU. Je určen pro program k dostudování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs je určen studentům ES a je zaměřen na detailní znalosti evropského integračního procesu. Primárně je zaměřen na vznik a vývoj ES/EU, sleduje hlavní dokumenty, mezníky a analyzuje jejich význam. Kurs sleduje chronologickou linii počínaje vznikem federalistických hnutí a jejich podnětů a konče Smlouvou z Nice, procesem přípravy ústavní smlouvy EU a Lisabonské smlouvy. Na konci kurzu studenti budou schopni porozumět konkrétním následkům politických rozhodnutí členských států, včetně naznačení základních reformních směrů. Aktuálně bude v kurzu věnována pozornost směřování k "evropské ústavě" a k Lisabonské smlouvě. Linie rozšiřování ES/EU je v kursu potlačena, neboť je předmětem samostatného navazujícího předmětu.
Zmiňované předěly ve vývoji Společenství jsou dokládány přímou četbou historických dokumentů a dílčích analýz.
Struktura kursu je následující: Přednášky, 2 testy z dokumentů, 2 průběžné semináře s povinnými přípravami studentů a zkouškový test.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti budou schopni porozumět konkrétním následkům politických rozhodnutí členských států, včetně naznačení základních reformních směrů. Aktuálně bude v kurzu věnována pozornost směřování k "evropské ústavě" a k Lisabonské smlouvě. Linie rozšiřování ES/EU je v kursu potlačena, neboť je předmětem samostatného navazujícího předmětu.
Zmiňované předěly ve vývoji Společenství jsou dokládány přímou četbou historických dokumentů a dílčích analýz.
Struktura kursu je následující: Přednášky, 2 testy z dokumentů, 2 průběžné semináře s povinnými přípravami studentů a zkouškový test.
Osnova
 • Struktura přednášek
 • 1. Organizační pokyny
 • 2. Myšlenky jednotné Evropy a integrační pokusy v první polovině 20. století, počátek moderní evropské integrace: ESUO, cesta k EHS a Euratom
 • - vysvětlení pojmů federalismus/funkcionalismus, nadnárodní/mezivládní přístup.
 • - Briandův plán a Spojené státy evropské
 • - Richard Nikoluas Coudenhove-Kalergi a Panevropské hnutí
 • - pokusy o francouzsko-anglické a francouzsko-německé sbližování
 • - centra myšlenky demokraticky sjednocené Evropy za II. světové války
 • - Marshallův plán a OEEC
 • - Hrozba SSSR a Bruselský pakt
 • - Rada Evropy
 • - federalistická hnutí po II. světové válce a kongres v Haagu r. 1948
 • - Schumanův plán
 • - Plévenův plán
 • - jednání v Messině a příprava EHS
 • - vznik Evropského hospodářského společenství
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 3. Fungování EHS a problémy integračního procesu v 60. letech 20. století, kauza Lucemburský kompromis
 • - EFTA
 • - Fouchetovy plány Evropské politické unie
 • - zablokování Společenství, tzv. Lucemburský kompromis, euroskleróza, nalezení východiska z krize, další prohlubování integrace, haagský summit a jeho přínos.
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 4. Dokončení, prohloubení, rozšíření I.
 • - rozpočtové smlouvy, Wernerův plán, Davignonova zpráva, podmínky vstupu, britský problém, dohoda z Fontainebleau, Doogeův výbor, Adonninova zpráva, plány Delorsovy komise, Bílá kniha o vnitřním trhu, Schengenská dohoda, Delorsova zpráva a balík, Sociální charta.
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 5. Dokončení, prohloubení, rozšíření II. + I. test z dokumentů
 • - Jednotný evropský akt a jeho význam pro integrační proces v druhé polovině 80. let
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 6. Založení Evropské unie a severní rozšíření
 • - dvojitá mezivládí konference, Smlouva o EU, maastrichtský chrám, opt-outs, občanství EU.
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 7. Amsterodamská smlouva
 • - mechanismus konstruktivní abstence, flexibilní
 • - posílená spolupráce, základní hodnoty Unie a jejich obrana, institucionální reformy vzhledem k rozšíření o SVE.
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 8. Smlouva z Nice a východní rozšíření
 • skupiny kandidátů, mechanismus obrany základních hodnot a jeho reforma, význam smlouvy pro rozsíření o země SVE, hlavní změny.
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 9. Diskuse o budoucnosti Evropy I, Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu
 • - Laeken, mandát Konventu, složení Konventu, úkoly konventu
 • Studijní materiály a dokumenty: Viz interaktivní osnova
 • 10. Diskuse o budoucnosti Evropy II, cesta k Lisabonské smlouvě a její obsah
 • - směřování od "evropské ústavy" k Lisabonské smlouvě
 • Studijní materiály: Viz interaktivní osnova
 • 11. Proces ratifikace LS, EU a problémy integračního procesu po vstupu LS v platnost + II. test z dokumentů
 • Studenti mají dále povinnost v průběhu semestru absolvovat dva semináře. Přípravy a diskuse na seminářích se budou týkat vývoje primárního práva ES/EU. V případě prvního semináře budou přípravy a následná seminární diskuse zaměřeny na Smlouvu o zřízení Evropského společenství uhlí a oceli, Smlouvu o Evropském hospodářském společenství, Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii a Jednotný evropský akt. V případě druhého semináře 17. 5. 2011 budou přípravy a následná seminární diskuse zaměřeny na Maastrichtskou smlouvu, Amsterodamskou smlouvu, Smlouvu z Nice a Lisabonskou smlouvu.
Literatura
  povinná literatura
 • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-180-2. info
  doporučená literatura
 • PITROVÁ, Markéta. Institucionální struktura Evropské unie : vliv integračních paradigmat na výstavbu institucí ve Společenství. Edited by Petr Fiala. Brno: [s.n.], 1999. 213 s. info
 • PINDER, John. Evropské společenství :budování unie. 1. vyd. Praha: Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, 1994. 258 s. ISBN 80-901281-2-2. info
  neurčeno
 • texty dokumentů umístěné ve studijních materiálech kursu
 • ppt prezentace umistene ve studijnich materialech kursu
Výukové metody
Kurz je postaven na přednáškách a individuální práci se studijními zdroji. Hlavní ve vývoji Společenství jsou dokládány přímou četbou historických dokumentů a dílčích analýz. Struktura kursu je následující: Přednášky, 2 testy z dokumentů, 2 semináře s povinnými přípravami studentů, on-line test a zkouškový test.
Metody hodnocení
Kurs je zakončen zkouškou. Zápočet je podmínkou ke zkoušce. Studenti jej získají na základě průběžné práce v kurzu.
Tyto povinnosti zahrnují:
- celkem dva testy z literatury (dokumenty) určené k přečtení k jednotlivým přednáškám
- povinnou účast na 2 průběžných seminářích a dodání vypracovaných příprav do každého ze seminářů
- povinné absolvování on-line testu věnovaného Lisabonské smlouvě.
Absence na některém ze 2 průběžných testů znamená nutnost psát celou prověrku z dokumentů (oba testy) přímo v zápočtovém týdnu. Absence musí být omluvitelná a podložená adekvátním dokladem, což platí i pro případnou absenci na seminářích. Žádný z průběžných testů z dokumentů nelze opakovat.
Podmínkou připuštění ke zkoušce je:
- získání minimálního počtu bodů z testů věnovaných dokumentům
- absolvování on-line testu věnovaného Lisabonské smlouvě
- účast na seminářích a vypracování příslušných příprav.
Bodově bude ohodnocena take závěrečná písemná zkouška a přípravy vypracované na jednotlivé semináře. Přípravy a aktivita na seminářích umožní studentům získat bodovou rezervu.
Literatura pro průbězné studium (dokumenty) bude umístěna v sekci "Studijní materiály" na IS.
Přesné podmínky bodového hodnocení (součtu testů, seminárních příprav a závěrečného testu) jsou uveřejněny na IS v sekci "Studijní materiály (Organizační pokyny)". Podobně budou v příslušných termínech zveřejněna konkrétní zadání pro přípravy do jednotlivých seminářů.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je povinný pro program EVS k dostudování. Vzhledem k nepřijímání nových studentů do tohoto programu je předmět uzavřen. Studenti, kteří potřebují předmět k dostudování bakalářského stupně EVS před reakreditací, požádají o vstup od kurzu na výjimku. Kurz není uveden v rozvrhu a bude řešení formou individuálních konzultací.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.