EVS107 Politiky v EU

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVSb1008 Politiky v EU && ! NOW ( EVSb1008 Politiky v EU ) && ( EVS104 Evropská integrace || EVSb1001 Evropská integrace )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zapisují pouze studenti od im. ročníku 2013_2014 ve 2. ročníku studia.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na sledování kvantitativního a kvalitativního rozsahu evropské integrace. Studenti jsou postupně konfrontováni s výlučnými a sdílenými politikami EU, jejich vývojem, politickými vlivy a procedurami jednání uvnitř EU.
Výstupy z učení
Rozlišit členění pravomocí mezi EU a členskými státy.
Analyzovat vytváření a dopady politik v klíčových oblastech působení EU.
Popsat způsob financování jednotlivých politik.
Diskutovat kontroverzní otázky spojené s fungováním EU.
Formulovat argumenty a protiargumenty na zadané téma.
Osnova
 • 1. Úvod do studia politik EU
 • 2. Jednotný trh a jeho fungování
 • 3. Společná zemědělská politika
 • 4. Hospodářská a měnová unie
 • 5. Financování politik
 • 6. Regionální (strukturální) politika
 • 7. Sociální politika
 • 8. Dopravní a energetická politika, politika životního prostředí
 • 9. Vnitřní politika - volný pohyb, migrace, azylová a vízová politika
 • 10. Vnější vztahy EU - obchodní vztahy, rozvojová politika
 • 11. Vnější vztahy EU - SZBP, SBOP
 • 12. Policejní a justiční spolupráce v trestních záležitostech
 • 13. Závěrečný test
Literatura
 • Policy-making in the European union. Edited by Helen S. Wallace - Mark A. Pollack - Alasdair R. Young. Seventh edition. Oxford: Oxford university press, 2015. xxxviii, 5. ISBN 9780199689675. info
 • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-180-2. info
 • Lisabonská smlouva : konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie. Edited by Jana Francová. 2., přeprac. a dopl. vyd. [Praha]: Úřad vlády České republiky, Odbor informování o evropských záležitostech, 2009. 539 s. ISBN 9788074400179. info
 • Další odborné články a dokumenty EU dostupné v IS MU.
Výukové metody
Prezentace, přednášky, pravidelná četba, diskuse, videomateriály.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Pro jeho úspěšné absolvování je nutné vypracovat skupinovou prezentaci, navazující "discussion paper" a absolvovat průběžný (uzavřené otázky) a závěrečný test (otevřené otázky). Všechny úkoly jsou bodovány. Bez splnění průběžných úkolů není možné se přihlásit k závěrečnému testu. Student může získat za předmět maximálně 80 bodů: 30 za prezentaci + discussion paper, 10 za průběžný a 40 za závěrečný test. Minimální hranice pro absolvování předmětu je 52 bodů.
Bližší informace o jednotlivých úkolech, termínech a hodnocení je k dispozici v rámci interaktivní osnovy/sylabu předmětu.
Systém hodnocení: 80-76: A, 75-70: B, 69-64: C, 63-58: D, 57-52: E, 51>: F.
Informace učitele

UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/EVS107