EVS105 Instituce EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
Magda Komínková (pomocník)
Mgr. Magda Komínková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVSb1003 Instituce EU && ! NOW ( EVSb1003 Instituce EU ) && ( EVSb1001 Evropská integrace || EVS104 Evropská integrace )
Kurs je koncipován jako navazující. Předpokládá se proto absolvování kursu Evropská integrace, nebo srovnatelná znalost evropského integračního procesu. Nezbytností je take četba anglických textů v rozsahu cca 200 stran. Rozsah českých textů činí cca 300 stran.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs se zabývá detailně mechanismy a institucionální strukturou Evropské unie. Pozornost je věnována vývoji orgánů a vlivu politických okolností na proces rozhodování EU. V kursu je zohledněn vliv integračních paradigmat supranacionalismu a intergovernmentalismu na vznik a fungování institucí. Na konci kurzu by měli být studenti schopni vysvětlit fungování institucí EU, a to zvláště v kontextu jejich role v rozhodovacím procesu.
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat hlavní instituce EU
Student dokáže vysvětlit hlavní výzvy institucionální struktury EU
Student dokáže identifikovat hlavní slabiny a možnosti institucionální struktury EU
Student dokáže vysvětlit vliv institucí EU na národní politiku členských států
Osnova
 • 1) Úvodní hodina, seznámení s obsahem kurzu, podmínky zakončení
 • 2) Úvod do problematiky institucionálního vývoje ES/EU, polarita nadnárodního a mezivládního modelu, specifika EU, úvod do evropského práva
 • 3) Evropská rada - složení, význam a úkoly instituce
 • 4) Rada EU - složení, význam a úkoly instituce
 • 5) Koordinace evropské agendy
 • 6) Evropský parlament - historický vývoj a struktura
 • 7) Evropský parlament - funkce
 • 8) Evropská komise - historický vývoj, význam a úkoly instituce
 • 9) Evropská komise - mechanismus prosazování zájmů, úkoly Komise v legislativním procesu
 • 10) Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů - postavení poradních orgánů, Účetní dvůr a jeho význam, Evropské agentury
 • 11) Rozhodování v EU (rozpočtové řízení, rozhodovací procedury, souhlasné řízení)
 • 12) Evropský soudní dvůr, Soud první instance
 • 13) Role národních parlamentů v politickém systému EU
Literatura
 • Portály institucí Evropské unie
 • DOČKAL, Vít, Petr KANIOK a Jan ZÁVĚŠICKÝ. Evropský parlament. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2007. 174 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-4329-9. info
 • PITROVÁ, Markéta a Petr KANIOK. Předsednictví: vrcholem rad v EU. In Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 185 - 202, 17 s. Sborníky č. 29. ISBN 80-210-4076-9. info
 • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: CDK, 2003. 737 s. mimo edice, svazek 1. ISBN 80-7325-015-2. info
Výukové metody
Předmět je realizován formou přednášek.
Metody hodnocení
Kurz je ukončený zkouškou a oceněný 8 kredity. Podmínkou ukončení je odevzdání eseje a napsání zápočtového testu. Esej v rozsahu 5 normo stran je povinná (9000 znaků, včetně mezer). Závazné datum odevzdání eseje do odevzdávárny kurzu je 1. 5. Studenti mají na výběr ze dvou témat: a) Evropská komise: vláda či sbor expertů? b) Předseda Evropské rady: funkcionář nebo prezident EU? Zadání eseje předpokládá znalost relevantních dokumentů (viz elektronická studovna), analytický rozměr a původnost textu. Deskriptivní práce nebudou přijaty, plagiátorství v jakékoliv formě a rozsahu může vést k přísnému disciplinárnímu postihu, nejméně však k vyloučení z kurzu! Zkouška je realizována písemně. Bodové ohodnocení: zápočtový test (15 bodů – uzavřené otázky, tj. výběr z několika možností, z nichž jen jedna je správná, test bude psán prostřednictvím is.muni.cz), esej (15 bodů), zkouška (70 bodů – kombinace otevřených a uzavřených otázek, test bude psán prostřednictvím is.muni.cz. Úspěšné absolvování uzavřených otázek je podmínkou pro hodnocení otevřených otázek) Minimální hranice pro úspěšné splnění kurzu je 67 bodů. Hodnocení: 100 – 95: A, 94 – 89: B, 88 – 82: C, 81 – 73: D, 72 – 67: E, 66 - : F
Informace učitele
Nezbytností je četba anglických textů v rozsahu cca 200 stran. Rozsah českých textů činí cca 300 stran. Kurz je ukončen zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.