EVSb2031 Česká republika a EU

Fakulta sociálních studií
podzim 2024

Předmět se v období podzim 2024 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Krutílek (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS131 ČR a EU && ! NOW ( EVS131 ČR a EU ) && ( EVS104 Evropská integrace || EVSb1001 Evropská integrace )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 53 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/53, pouze zareg.: 0/53
Mateřské obory/plány
předmět má 87 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je vysvětlit studentům základy problematiky vztahu České republiky a Evropské unie. Ve své úvodní části se kurs bude věnovat procesu začleňování ČR do EU, který vyvrcholil v květnu 2004 vstupem ČR do EU. Kurz se dále věnuje jednotlivým oblastem vztahu České republiky a Evropské unie, včetně působení zástupců ČR v institucích EU. V závěru se kurz zabývá aktuálními dopady vstupu do EU.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni identifikovat nejdůležitější milníky a problémy v procesu přibližování České republiky do Evropské unie. Studenti budou schopni diskutovat (i s odborníky) o finančních nástrojích a přechodných obdobích, které byly uplatněny v procesu východního rozšiřování EU a týkaly se také České republiky. Studenti budou schopni identifikovat nejdůležitější výhody i problémy vstupu ČR a do EU a členství ČR v Unii. Studenti budou také schopni o těchto výhodách a problémech diskutovat.
Osnova
 • 1) Úvod Seznámení se strukturou kurzu a požadavky na jeho absolvování. 2) Vývoj vztahů ČR a EU před rokem 2004. Vývoj přístupového procesu I. 3) Vývoj vztahů ČR a EU. Vývoj přístupového procesu II. Ekonomické a právní aspekty 4) Problematické body vstupu do EU a přístupových jednání 5) Problematické body vstupu do EU a vyjednaná přechodná období 6) EU a občané: Referendum o vstupu ČR do EU a volby do Evropského parlamentu (volby 2004 a 2009) 7) ČR v EU: nstitucionální reforma, reforma primárního práva a pozice ČR 8) ČR v EU - Aktuální problémy: Fungování ČR v rámci politik EU (Vnitřní trh: příležitosti a problémy) 9) ČR v institucích EU I - přednáška reprezentanta Jihomoravského kraje při Evropské komisi Jiřího Kolmana na téma "ČR v institucích EU - Evropská komise" 10) České předsednictví v Radě EU 11) ČR v institucích EU II – přednáška zástupkyně ČR v Radě EU v průběhu českého předsednictví (resort MŠMT) dr. Leony Šteigrové 12) ČR v EU - aktuální problémy (euro, hospodářská a měnová unie a pozice ČR) 13) Závěrečný test
Literatura
 • Müller, D. (2004): Cesta České republiky do Evropské unie. In: Fajmon, H. (ed.): Cesta České republiky do Evropské unie. Brno. Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 13 - 54.
 • Whelanová, M. (2001): Aproximace českého práva s právem ES. In Kubát, M. (ed.): Východní rozšíření Evropské unie. Brno - Praha 2001. s. 173 -199.
 • Zahradník, P. (2003): Vstup do Evropské unie přínosy a náklady konvergence. C.H. Beck. Praha. S. 222-232, 249-251.
 • Dočkal, V. (2004): Legislativní a institucionální zakotvení regionální politiky Evropské unie v České republice - vybrané problémy. In: Politologický časopis. 1/2004.
 • Pospíšil, I. (2004): Diskuse o evropské ústavě v České republice. In: Fajmon, H. (ed.): Cesta České republiky do Evropské unie. Brno. Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 148-156.
 • Šaradín, P. a kol. (2004): Volby do Evropského parlamentu v České republice. Periplum. Olomouc. S. 117-141. 237-267.
 • Slaný, A. a kol. (2004): Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. Brno. Masarykova Univerzita. s. 20-24.
 • Balík, S. (2004): Předvolební programy v evropských volbách. In: Revue Politika 5. s. 29-33.
 • Plchová, B., Lukáš, Z., Hradová, M. (2002): Česká republika a Evropská unie (vybrané kapitoly). VŠE. Praha. s. 23-30.
 • Telička, P., Barták, K. (2003): Kterak jsme vstupovali. Paseka. Praha. S. 158-200.
 • Urban, L.: Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění. Linde. Praha 2002. 213 - 223.
 • Týč, V. (2000): Základy práva Evropských společenství pro ekonomy. Praha. Linde. S. 271-276.
 • Balík, S. (2004): Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. In: Fajmon, H. (ed.): Cesta České republiky do Evropské unie. Brno. Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 96 - 109.
 • MAREK, Daniel a Michael J. BAUN. Česká republika a Evropská unie. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2010, 227 s. ISBN 9788087029893. info
 • KANIOK, Petr. Předsednictví Rady EU : příběh půlstoletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2008, 173 s. ISBN 9788021047655. info
 • FIALA, Petr. Evropský mezičas : nové otázky evropské integrace. Vyd. 1. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007, 174 s. ISBN 8087029046. info
Výukové metody
Hlavní výukovou metodu kurzu představují přednášky vyučujících předmětu a odborníků z praxe. V průběhu kurzu mají posluchači též možnost zúčastnit se přednášek českých specialistů působících v institucích EU, které složí k rozšíření a prohloubení spektra znalostí, jež studenti získávají v příslušném kurzu. Přednášky jsou doplněny diskusemi vyžadujícími aktivní přístup studentů a domácí přípravou ve formě četby, která dále rozšiřuje sumu informací získávaných v průběhu přednášek.
Metody hodnocení
K získání kreditů je třeba odevzdat v průběhu kursu 7 příprav založených na četbě zadaných textů (1 příprava v rozsahu 1 normostrany = 1800 znaků včetně mezer) obsahujících 5 relevatních dotazů k tématu pro diskusi probíhající v rámci následné výuky. Povinným výstupem kursu je též odevzdání přípravy v podobě konferenční mapy-rešerše v rozsahu max. 5 normostran k jednomu ze zadaných témat. Nepovinným výstupem kursu je závěrečný test, který bude sestávat z 9 uzavřených otázek (vždy 1 nabízená odpověď je správná), z nichž každá bude hodnocena 1 bodem). Pro absolvování předmětu je třeba získat minimálně 15 bodů z celkových 24 možných. Max. 14 bodů lze získat za odevzdané průběžné přípravy (2 body za 1 přípravu), max. 10 bodů lze získat za odevzdání povinné přípravy v podobě konferenční mapy-rešerše k vybranému tématu. 9 bonusových bodů je možné získat absolvováním závěrečného testu. Přednášky v průběhu semestru a literatura přitom poslouží jako datová základna.
Informace učitele
Literatura: cca 250 stran česky. Ukončení předmětu: zkouška Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Za podvodné plnění studijních povinností se pokládá jakékoliv jednání proti právním předpisům, proti vnitřním předpisům vysoké školy a jejích součástí a proti akademické etice. Za podvodné plnění studijních povinností se považuje například již zmiňované plagiátorství, opisování a nepovolená spolupráce při plnění studijních povinností atd. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každým případem podvodného chování se zabývá disciplinární komise, která může udělit nejpřísnější sankci, a to nepodmínečné vyloučení ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout. Základní požadavky pro vypracovávání seminární práce na Katedře Mezinárodních vztahů a evropských studií jsou k nalezení na internetové stránce katedry (viz http://www.fss.muni.cz/mve/studium.php).

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/EVSb2031