EVSb2034 Úvod do studia lidských práv

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (přednášející)
Mgr. Martina Grochová, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Ing. Jan Lhotský, Ph.D., E.MA
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS134 Úvod do studia lidských práv && ! NOW ( EVS134 Úvod do studia lidských práv )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 23 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/23, pouze zareg.: 50/23
Mateřské obory/plány
předmět má 90 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz „Úvod do studia lidských práv“ si klade za cíl seznámit posluchače se základními poznatky z oblasti lidských práv. Student by měl nejprve získat díky rozboru historických a filozofických zdrojů ucelenou představu o myšlence lidských práv, která bude dále konkretizována pojednáním o nejdůležitějších systémech ochrany lidských práv se zvláštním důrazem na situaci v Evropě. Rozebrána tedy bude jak část teoretická, tak posléze reálná aplikace ochrany lidských práv v praxi prostřednictvím mezinárodních orgánů soudního typu. Posluchač bude seznámen se základními dokumenty z dané oblasti, jakož i s významnými teoretickými pracemi a skrze výklad o rozhodovací činnosti jednotlivých mezinárodních institucí rovněž s praktickým dopadem ochrany lidských práv. V jednotlivých seminářích bude věnována pozornost rozborům aktuálních problémů na poli lidských práv a vítá se co nejširší diskuze.
Výstupy z učení
Studenti se naučí orientovat v základech lidskoprávních debat a budou umět aplikovat lidskoprávní perspektivu na aktuální problémy.
Osnova
 • PROGRAM
 • 1) Úvodní hodina
 • 2) Vysvětlení základních pojmů (definice; universalismus;charakteristiky práv; generace práv; klasifikace, atd.)
 • 3) Historický vývoj ochrany lidských práv
 • 4) Různé kultury a jejich přístup k lidským právům
 • 5) OSN a lidská práva (Charta, Všeobecná deklarace, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech)
 • 6) Systémy ochrany lidských práv mimo Evropu
 • 7) Mezinárodní trestní spravedlnost
 • 8) Ochrana lidských práv v Evropě (Rada Evropy, OBSE, EU)
 • 9) Ochrana lidských práv v rámci Rady Evropy (Evropská úmluva o lidských právech, Evropský soud pro lidská práva)
 • 10) čtecí týden - Filozofické prameny lidských práv
 • 11) Ochrana lidských práv v ČR
 • 12) Aktuální problémy ochrany lidských práv, diskuze
 • 13) Závěrečný test.
 • Literatura: bude k nalezení vždy s dostatečným předstihem před hodinou v interaktivní osnově a studijních materiálech.
Literatura
  povinná literatura
 • DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 447 s. ISBN 978-80-7478-720-1. URL info
  neurčeno
 • DONNELLY, Jack. Universal human rights in theory and practice. 3rd ed. Ithaca: Cornell University Press, 2013, x, 320. ISBN 9780801477706. info
 • HAAS, Michael. International human rights : a comprehensive introduction. New York, NY: Routledge, 2008, xix, 440. ISBN 9780415774550. info
Výukové metody
Mezi použité výukové metody patří přednášky, přednášky expertů z praxe, diskuze, tříbení argumentace, použití audiovizuálních materiálů (filmy) a následná debata o nich.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je osobní účast na hodinách. Pokud výjimečně není možné se na hodinu dostavit, lze účast kompenzovat dílčím písemným úkolem vypracovaným a odevzdaným k příslušné hodině. Hodnocení bude následně sestávat ze dvou rovnocenný částí - eseje na zvolené téma (10 bodů) v délce maximálně 10 NS a závěrečného písemného testu (10 bodů).
Informace učitele
Sledujte průběžně interaktivní osnovu. V případě zájmu o konzultaci, diskuzi, doporučení literatury atd. jsme k dispozici buď na mailu (lubo.majercik@gmail.com, mgrochova@gmail.com). Jakýkoliv Váš dotaz či zájem o lidskoprávní problematiku je vítán! Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí pod-vodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vy-dávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševní-ho vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/EVSb2034