FSSd0902 Německý jazyk pro doktorské studium

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radim Herout (přednášející)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Stanislava Tichá
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( FAKULTA ( FSS ))&&( TYP_STUDIA ( D ))
Předpokladem pro úspěšné složení zkoušky či její uznání je ovládnutí německého jazyka na úrovni C1 podle ERR (Evropský referenční rámec).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
ZKOUŠKA PGS z německého jazyka
Cílem zkoušky je prokázat schopnost použití německého jazyka slovem i písmem na úrovni C1 podle ERR.
Výstupy z učení
Kandidát bude schopen analyzovat a interpretovat odborné dokumenty, články. Bude schopen samostatného ústního projevu (diskuse a výměna informací).
Osnova
  • V tomto kurzu NEPROBÍHÁ VÝUKA. Student u zkoušky napíše esej na některé z témat své dizertační práce nebo může zažádat o uznání zkoušky
Literatura
  • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber. 359 s. ISBN 3-19-007255-8. 2000. info
Výukové metody
U tohoto předmětu NEPROBÍHÁ VÝUKA.
Metody hodnocení
Zkouška z cizího jazyka se skládá s písemné a ústní části.

Písemná část zkoušky má jednu z následujících podob:

A) student předloží rozšířený abstrakt na odborné téma odpovídající žánru (originální text bez citací) v rozsahu 500 až 800 slov o struktuře: 1) téma 2) současný stav a vymezení jeho nedostatečnosti 3) metodologie 4) výsledky 5) diskuze 6) bibliografie

B) student předloží teze své dizertační práce nebo její projekt (závisí na fázi studia) – v rozsahu 1000 až 1500 slovo struktuře: 1) téma, vymezení řešené problematiky a základních pojmů 2) teoretická východiska 3) shrnutí dosavadního stavu poznání/řešení 4) metodologie 5) předběžné výsledky 6) očekávané či finální výsledky 7) diskuze 8) bibliografie

C) student předloží odborný článek, který sám napsal v daném cizím jazyce pro publikování v odborném periodiku

D) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném cizím jazyce nebo absolvoval magisterské studium filologie dané jazykové oblasti.

Ústní část zkoušky má formu pohovoru a jednu z následujících podob:

A) diskuze se zkoušejícím na dané odborné téma – cca 30 minut

B) student předloží certifikát/potvrzení o přednesení příspěvku v daném jazyce na mezinárodní konferenci

C) student předloží certifikát na úrovni C1 (z obecného nebo odborného jazyka)

D) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce nebo absolvoval magisterské studium filologie dané jazykové oblasti.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/FSSd0902