FSSd0903 Ruský jazyk pro doktorské studium

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jekatěrina Mikešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jekatěrina Mikešová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Stanislava Tichá
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( FAKULTA ( FSS ))&&( TYP_STUDIA ( D ))
Student by měl dosahovat v ruském jazyce úrovně C1 CEFR (Common European Framework), aby mohl absolvovat zkoušku nebo získat uznání již absolvované zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je složení zkoušky z odborné ruštiny.
Předpokladem k jejímu složení je studium ruské odborné literatury z okruhu studovaného vědního oboru a osvojení dovedností akademického jazyka.
Tématika zkoušky souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta.
Kandidát bude schopen analyzovat a interpretovat odborné dokumenty, články. Bude schopen samostatného ústního projevu (diskuse a výměna informací).
Výstupy z učení
Absolvent bude schopen:
* rozumět odborným textům,
* identifikovat a shrnout důležité znaky textu,
* napsat esej na téma studijního oboru.
Osnova
 • Předmětem studia je odborná specializace studenta se zaměřením na téma jeho dizertační práce, problematiku vědního oboru a vlastního profesionálního uplatnění.
Literatura
  doporučená literatura
 • Матюхина Н.В. Методика подготовки эссе по заданной теме, Москва 2009
  neurčeno
 • Иванов П.И. Методика написания рефератов, Саратов 2000
 • http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/essay-2005.phtml
 • http://www.asu.ru/files/documents/00000569.doc
Výukové metody
Samostatná příprava a konzultace s učitelem. Analýza vybraného odborného textu a jeho interpretace. Diskuse odborné problematice. Argumentace.
Metody hodnocení
Písemná část zkoušky má jednu z následujících podob:

1) student předloží rozšířený abstrakt na odborné téma odpovídající žánru (originální text bez citací) v rozsahu 500 až 800 slov o struktuře: 1) téma, 2) současný stav a vymezení jeho nedostatečnosti, 3) metodologie, 4) výsledky, 5) diskuze, 5) bibliografie
2) student předloží teze své dizertační práce nebo její projekt (závisí na fázi studia) – v rozsahu 1000 až 1500 slovo struktuře: 1) téma, vymezení řešené problematiky a základních pojmů, 2) teoretická východiska, 3) shrnutí dosavadního stavu poznání/řešení 4) metodologie, 5) předběžné výsledky, 6) očekávané či finální výsledky, 7) diskuze, 8) bibliografie.
3) student předloží odborný článek, který sám napsal pro publikování v odborném periodiku
4) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce

Ústní část zkoušky má jednu z následujících podob:

1) pohovor se zkoušejícím na dané odborné téma – cca 30 minut
2) student předloží certifikát/potvrzení o přednesení příspěvku v daném jazyce na mezinárodní konferenci
3) student předloží certifikát na úrovni C1 (z obecného nebo odborného jazyka)
4) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce
ПРИЗНАНИЕ ЭКЗАМЕНА
международный сертификат на уровне ERR C1
университетский титул по специальности «русский язык»
титул, полученный в зарубежном университете (обучение на русском языке)
публикация (кандидат должен быть введен как первый автор или первый соавтор)
выступление на конференции, рабочий язык которой русский (кандидат должен быть введен как первый автор и выступающий, должен представить опубликованнные тезисы статьи и статью в письменной форме)
неопубликованная статья (кандидат должен быть введен как первый автор, должен представить текст и указать причину отказа в публикации)
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Please send your correspondence and material for evaluation in Russian to Jekaterina Mikešová at 479142@muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/FSSd0903