MVZn5013 Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. a 21. století

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ413 Problémy dějin MV ve 20. stol. && ! NOW ( MVZ413 Problémy dějin MV ve 20. stol. )
Základním předpokladem je schopnost pracovat s česky a anglicky psanou literaturou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 67 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/67, pouze zareg.: 23/67
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá vybranou problematikou dějin mezinárodních vztahů. Jádrem kurzu je chápání dějin 19. a 20. století jako zápasu mezi ideologií konzervatismu, liberalismu a socialismu. Tím kurz navazuje na dějiny mezinárodních vztahů (MVZ 102) přednášené v rámci bakalářského studia s cílem rozšířit a prohloubit znalosti studentů ve vybraných oblastech.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni: chápat ideologický kontext mezinárodních vztahů v 19. a 20. století. chápat vliv západních ideologií v neevropských zemích.
Osnova
  • 1. Uvedení do problematiky, seznámení s obsahem předmětu, zadání literatury a referátů. Mocenský vzestup Evropy a jeho příčiny 2. Sjednocování a budování států v 19. století, střet nacionalismu, socialismu a konzervatismu. Důsledky Velké války pro evropskou politiku. 3. Vzestup Japonska mezi světové mocnosti a důsledky pro systém mezinárodních vztahů. 4. Čínská říše a proměny její pozice v mezinárodní politice od 19. století po vítězství komunistů v občanské válce roku 1949. 5. Rudá Čína a vývoj jejího režimu. Zahraničně-politická oscilace mezi mezi SSSR a USA. 6. Sovětská zahraniční politika ve 20. a 30. letech 20. století a budování sovětských ozbrojených sil I. 7. Sovětská zahraniční politika ve 20. a 30. letech 20. století a budování sovětských ozbrojených sil II. 8. Film „The Soviet Story“. 9. SSSR ve druhé světové válce a příčiny jeho porážky v létě 1941 10. Formování a rozpad sovětského bloku. 11. Boj za ovládnutí světa. Sovětské vojenské přípravy a expanze do třetího světa. 12. Boj za ovládnutí světa. Metody sovětské a ruské propagandy na Západě. 13. Střet civilizací nebo střet ideologií? Zápočtová písemná prověrka
Literatura
  • JUDD, Denis. Vzestup a pád Britského impéria (Variant.) : Impérium : britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti. info
  • CROZIER, Brian. Vzestup a pád sovětské říše. Translated by Nina Vrbovcová. 1. vyd. v čes. jazyce. Praha: BB art, 2004. 679 s. ISBN 8073413493. info
  • WANNER, Jan. Spojené státy a evropská válka, 1939-1945. Díl I., Pevnost Amerika : Pevnost Amerika (Variant.). Praha: Dokořán, 2001. 229 s. ISBN 80-86569-01-1. info
  • KISSINGER, Henry. Umění diplomacie :od Richelieua k pádu Berlínské zdi. 2., opr. vyd. Praha: Prostor, 1997. 946 s. ISBN 80-85190-59-1. info
  • LUŇÁK, Petr. Západ : Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. 1. vyd. Praha: Libri, 1997. 460 s. : i. ISBN 80-85983-29-X. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, četba literatury k rozšíření a prohloubení znalostí nabytých během přednášek, využití position paperu k analýze probírané látky, využití referátu ke zdokonalení prezentačních schopností studentů.
Metody hodnocení
Písemná prověrka v rozsahu povinné literatury na minimálně 60%, 80% účast.
Informace učitele
Podrobný sylabus viz složka studijních materiálů v IS. UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/MVZn5013