MVZn5066 Mezinárodní obchodní režim

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Petr Svatoň (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ452 Multilaterální systém MO && ! HMV422 Mezinárodní obchodní režim
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 42 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/42, pouze zareg.: 0/42
Jiné omezení: Nezapisují studenti, kteří již totožný předmět absolvovali pod kódem MVZ452.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Smyslem kurzu je seznámit studenty s fungováním systému regulace mezinárodního obchodu, který existuje v rámci Světové obchodní organizace (WTO). V jeho jádru stojí vysvětlení systému smluv, které WTO spravuje, jejich hlavních principů, nejdůležitějších pravidel, vnitřní logiky a vzájemných vztahů, stejně jako vysvětlení mechanismu řešení sporů, který umožňuje jejich vymáhání. Kurz začíná teoretickým a historickým úvodem, jenž vysvětluje hlavní argumenty pro a proti volnému obchodu a změny postoje hlavních aktérů (Velká Británie a USA) k mezinárodnímu obchodu, dále postupuje přes vznik a vývoj systému Všeobecné smlouvy o clech a obchodu (GATT) až k založení WTO v roce 1995. Následně kurz detailně vysvětluje v současnosti existující mezinárodní režim pro obchod se zbožím, se službami a se zemědělskými produkty, pravidla pro ochranu duševního vlastnictví, přesuny investic, specifické výjimky pro rozvojové země a další témata pokrytá právem WTO.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli rozumět nejdůležitějším pravidlům práva WTO, chápat jejich logiku a reálný význam, a dokázat je aplikovat na konkrétní případ, dále by měli získat přehled o postoji nejvýznamnějších aktérů (USA, EU, Čína) k současným kontroverzním tématům.
Osnova
 • 1) Geneze myšlenek volného obchodu
 • 2) Vznik a vývoj moderního protekcionismu
 • 3) Vznik GATT a kola jednání o snižování cel
 • 4) Vznik Světové obchodní organizace, její institucionální nastavení, systém smluv a mechanismus pro řešení sporů
 • 5) Obchod se zemědělskými produkty a textilem
 • 6) Netarifní překážky obchodu a výjimky z volného obchodu
 • 7) Mezinárodní obchod se službami a duševní vlastnictví
 • 8) Smlouva TRIMs a mezinárodní investiční právo
 • 9) Regionální preferenční ujednání a společný trh EU
 • 10) Zvláštní postavení rozvojových zemí v systému WTO
 • 11) Rostoucí význam Číny a obchodní válka s USA jako výzva pro WTO
 • 12) Čtecí týden
 • 13) Seminář - Reforma WTO
Literatura
  povinná literatura
 • HOEKMAN, Bernard M. a Michel M. KOSTECKI. The political economy of the world trading system : the WTO and beyond. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. xxi, 547. ISBN 0198294344. info
 • IRWIN, Douglas A. Against the tide : an intellectual history of free trade. 1. ed. Princeton: Princeton University Press, 1998. viii, 265. ISBN 0691058962. info
Výukové metody
Výuka probíhá především formou přednášek, které se konají každý týden. Studenti jsou jejich rámci seznámeni se základními teoretickými koncepty, které jsou doplněny adekvátními příklady, jejichž smyslem je motivace studentů k vlastním úvahám o praktické aplikaci probíraných konceptů. Předmět obsahuje dva průběžné úkoly, ve kterých studenti mají za úkol prokázat znalost probrané látky. Poslední hodina je koncipovaná jako seminář, pro který si studenti ve skupinách připraví esej, ve němž popíšou nějaký problém současného fungování WTO a navrhnou změnu, tuto změnu si následně obhájí v diskuzi s ostatními skupinami.
Metody hodnocení
Požadavkem pro úspěšné absolvování kurzu je získání dostatečného počtu bodů za průběžné úkoly (celkem max 10 bodů), za esej a aktivní účast na semináři (max 10 bodů) a za závěrečný zkouškový test (max 15 bodů). Minimální požadovaný počet bodů pro úspěšné ukončení kurz je 20 z 35 možných.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.