POLb1008 Tradice politického myšlení

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Basel (cvičící)
Mgr. Bc. Jana Kokešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL103 Dějiny politických idejí && ! NOW ( POL103 Dějiny politických idejí )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s nejdůležitějšími politickými filosofy a směry západního politického myšlení od starověku do začátku 20. století. Na pozadí této chronologické „osy“ zároveň kurz nabídne přehledný nástin vývoje základních pojmů (jako moc, legitimita, spravedlnost, svoboda či demokracie) a nejvýznamnějších témat a problémů, které zakládají tradici filosofické reflexe politiky v západních zemích. Po absolvování kurzu tak budou studenti disponovat přehledem o nejvýznamnějších představitelích historie politického myšlení a budou schopni vysvětlit zdroje a zázemí současných úvah o politice a jejích přetrvávajících problémech. Nedílnou součástí kurzu je četba primární i sekundární literatury (a rozbor literatury v rámci seminářů), jejímž účelem je osvojení si schopnosti kriticky posoudit stěžejní problémy a koncepty dějin západního politického myšlení.
Výstupy z učení
Studenti a studentky budou po absolvování předmětu schopni:
popsat genealogii základních politických pojmů (moc,. legitimita, spravedlnost, svoboda atd.)
identifikovat nejvýznamnějších témata a problémy, které zakládají tradici filosofické reflexe politiky v západních zemích
vysvětlit zdroje a zázemí současných úvah o politice a jejích přetrvávajících problémech
kriticky posoudit stěžejní problémy a koncepty dějin západního politického myšlení.
analyzovat přesvědčivost v současnosti navrhovaných řešení na pozadí nabytých znalostí
Osnova
 • 1. Úvod, poslání a organizace kursu. Podstata a význam politické filosofie
 • 2. Předplatónská politická filosofie, Sókratés, Platón
 • 3. Aristoteles, politická filosofie po Aristotelovi a myšlení římské republiky
 • 4. Křesťanské politické myšlení, patristika (Augustinus) a scholastika (Akvinský)
 • 5. Republikanismus a politický realismus na úsvitu novověku: Niccolo Machiavelli
 • 6. Klasické teorie společenské smlouvy. Přirozená práva a počátky liberalismu (Thomas Hobbes, John Locke)
 • 7. Francouzské osvícenství: Montesquieu a Rousseau
 • 8. Skotské osvícenství: morálka jako výraz emocí, liberální politická ekonomie (David Hume, Adam Smith)
 • 9. Týden určený k samostudiu (může být změněno!)
 • 10. Osvícenství a deontologická morálka (Kant); svoboda, občanská společnost a stát (Hegel)
 • 11. Reakce na revoluce konce 18. století: konzervatizmus E. Burka a aristokratický liberalismus A. de Tocquevilla
 • 12. Utilitarismus a štěpení liberalismu: Jeremy Bentham, John Stuart Mill
 • 13. Liberalismus jako kapitalismus: zrod socialistické tradice (K. Marx)
Literatura
  povinná literatura
 • Helm, Paul, „David Hume“, in: Konzervativní myslitelé, ed. Roger Scruton. Brno: CDK, 1994, s. 9–26
 • Hume, David. „O původu idejí“ a „O vzniku vlády“, in: Hume: 300 let od narození, ed. Marek Loužek. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, s. 123–127, 129–132
 • Baroš, Jiří. "Suverenita u Rousseaua." In Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii. Eds. Vojtěch Belling a Lukáš Kollert. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2017, s. 52–74
 • Marx, Karel a Bedřich Engels. „Manifest komunistické strany.“ In Sebrané spisy ve dvou svazcích. Svazek I. Praha, Svoboda 1950, s. 25–47
 • Císař, Ondřej. „Platón, Aristoteles a jejich typy politických zřízení.“ In Demokracie, eds. Vít Hloušek a Lubomír Kopeček. Brno, MPU, 2003, 49–56
 • Bentham, Jeremy. „Anarchical Fallacies, being an examination of the Declaration of Rights issued during the French Revolution“, in: Jeremy Waldron (ed.), Nonsense Upon Stilts: Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man, London: Methuen, 1987, s. 46–59
 • Kant, Immanuel. „Odpověď na otázku: co je to osvícenství?“ Filosofický časopis č. 3, 1993, s. 381–387
 • SOBEK, Tomáš. Právní rozum a morální cit : hodnotové základy právního myšlení. Vydání první. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2016. 339 stran. ISBN 9788087439234. info
 • KRATOCHVÍL, Petr. Původ a smysl národního zájmu : analýza legitimity jednoho politického konceptu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 211 s. ISBN 9788073252069. info
 • HOBBES, Thomas. Leviathan, aneb, Látka, forma a moc státu církevního a politického. Edited by Jiří Chotaš - Zdeněk Masopust - Marina Barabas, Translated by Kare. Vydání první. Praha: Oikoymenh, 2009. 513 stran. ISBN 9788072981069. info
 • AUGUSTIN. O Boží obci knih XXII. Translated by Julie Nováková. Přetisk 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 443 s. ISBN 9788024612843. info
 • Adam Smith semper vivus. Edited by Josef Šíma. Praha: Liberální institut, 2003. 48 s. ISBN 8086389197. info
 • SHAPIRO, Ian. Morální základy politiky. Translated by Milan Znoj. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2003. 239 s. ISBN 8024607166. info
 • MONTESQUIEU, Charles Louis de Seconda. O duchu zákonů. Edited by Markéta Šálená, Translated by Stanislav Lyer. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. 365 s. ISBN 80-86473-30-9. info
 • TOMÁŠ AKVINSKÝ. Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě. Translated by Karel Šprunk. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2003. 143 s. ISBN 8085929597. info
 • MILL, John Stuart. O politickej slobode. Translated by Emil Višňovský. 2. vyd., Vo vyd. Kalligram 1. Bratislava: Kalligram, 2001. 175 s. ISBN 8071494054. info
 • SMITH, Adam. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha: Liberální institut, 2001. 986 s. ISBN 8086389154. info
 • MACHIAVELLI, Niccolò. Úvahy o vládnutí a o vojenství. Translated by Josef Hajný. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001. 343 s. ISBN 8072033913. info
 • Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Edited by David Miller. Vyd. 2. Brno: Barrister & Principal, 2000. xiii, 581. ISBN 80-85947. info
 • TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe. Translated by Vladimír Jochmann. Vyd. 2., v nakladatelství A. Praha: Academia, 2000. 624 s. ISBN 8020008292. info
 • ARISTOTELÉS. Politika. Translated by Antonín Kříž. 2. vyd. Praha: Rezek, 1998. 499 s. ISBN 80-86027-10-4. info
 • BURKE, Edmund. Úvahy o revoluci ve Francii. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 1997. 278 s. ISBN 80-85959-23-2. info
 • Velké postavy politické filosofie. Edited by Jaromír Žegklitz, Translated by Roman Civín. Praha: Občanský institut, 1996. 223 s. ISBN 8090165958. info
 • SKINNER, Quentin. Machiavelli. Vyd. 1. Praha: Argo, 1995. 105 s. ISBN 8085794616. info
 • MILL, John Stuart. O slobode. Bratislava: Iris, 1995. 116 s. ISBN 80-88778-07-7. info
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Translated by Karel Šprunk. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994. 292 s. ISBN 8071131113. info
 • PLATÓN. Ústava. Translated by Radislav Hošek. Vydání první. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. 523 stran. ISBN 8020503471. info
 • ROUSSEAU, Jean-Jacques. Rozpravy. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1978. 282 s. info
 • MARX, Karl a Friedrich ENGELS. Manifest komunistické strany. 25. vyd. Praha: Svoboda, 1974. 331 s. info
 • MARX, Karl. Odcizení a emancipace člověka. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1967. 381 s. URL info
 • LOCKE, John. Dvě pojednání o vládě. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 274 s. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou je přednáška ke každému z témat, která zasazuje povinnou literaturu do kontextu dějinně-myšlenkového vývoje a podrobně se věnuje vybraným problémům a tématům. Na přednášku se studenti připravují čtením zadaných textů a požadována je též jejich aktivní participace v podobě odpovědí na otázky vyučujícího.
Přednášky jsou doplněné semináři (4krát za semestr), v nichž probíhá podrobnější rozbor zadaných textů a studenti prezentují výsledky své samostatné aktivity. Podrobnější informace k seminářům viz kompletní sylabus kurzu dostupný ve Studijních materiálech v Informačním systému.
Metody hodnocení
Kurz je hodnocen průběžně; požadavky k jeho ukončení jsou následující:

(1) Absolvování čtyř seminářů v průběhu semestru. Za semináře je možno získat 0–15 bodů (37,5 % výsledné známky). Podrobné informace k seminářům budou zveřejněny na začátku semestru.

(2) Písemný zkouškový test po skončení výuky (ve zkouškovém období, čili leden až únor), cca. 60 minut, hodnocený 0–25 body (62,5 % celkové známky). Test bude sestávat z pěti otevřených otázek (0–5 bodů) týkajících se všech probíraných témat. Testové otázky (otevřeného typu) tedy budou vycházet jak z povinné literatury, tak z přednášek. Termíny zkouškových testů budou zveřejněny na začátku prosince.

Výsledná známka (A-F) je součtem získaných bodů z hodnocených aktivit. K závěrečnému testu musí studenti znát přednášky a mít nastudovánu povinnou literaturu. Minimální zisk nutný k absolvování kurzu: 60 % bodů celkově.
Navazující předměty
Informace učitele
Pro podrobnější informace k předmětu viz sylabus v sekci Studijní materiály/Organizační pokyny k výuce. Sylabus (obsahující podrobný rozpis literatury ke každému tématu i k podobě seminářů) bude zpřístupněn na začátku semestru.
For additional information please consult the course guide, which is available in the Study Materials section within the Information System

Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/POLb1008