POLb1103 Problém politické autority

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL353 Ústavní interpretace && ! NOW ( POL353 Ústavní interpretace )
Schopnost číst odborné texty; ochota účastnit se seminárních diskusí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 9/30
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit jeho absolventům politologie se orientovat v ústavněprávní teorii a praxi. Jakožto budoucí pracovníci v politické sféře by studenti měli chápat omezení, které jsou reprezentantům občanů vymezena ústavou. Jinak řečeno, určité kroky reprezentanti lidu v současných ústavních demokraciích prostě činit nemohou. Tato omezení ve své činnosti propracovává Ústavní soud, a proto kurz bude bohatě čerpat z jeho rozhodovací činnosti, ale zároveň poskytne bohatý teoretický rámec pro pochopení konkrétních důvodů vedoucích (alespoň ideálně, či potenciálně) rozhodování Ústavního soudu v praxi. Kurz bude orientován kolem základních pojmů ústavněprávní dogmatiky, jakými jsou demokracie a konstitucionalismus, suverenita lidu, ústava, dělba moci, lidská práva, důstojnost, rovnost a diskriminace či proporcionalita.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět základním kategoriím ústavní teorie a ústavního práva;
- interpretovat klíčové judikáty českého Ústavního souudu;
- orientovat se v současných ústavněprávních diskusích;
Osnova
 • 1. Ústavní omezení politické autority. O demokracii a konstitucionalismu 2. Pohled politické teorie: Co je politická autorita I? 3. Pohled politické teorie: Co je politická autorita II? 4. Pohled politické teorie: Co je politická autorita III? 5. Pohled ústavní teorie: Suverenita 6. Dělba moci a autorita ústavního soudnictví 7. Legitimita ústavního soudnictví 8. Lidská práva: úvod do studia 9. Výjimečné stavy 10. Stát a podpora umění
Literatura
  povinná literatura
 • Kysela, Jan 2016. Právo jako relativně uzavřený systém a dvojí pojetí výjimečného stavu. Předběžné ohledání schmittovského tématu. In: Výjimečné stavy a lidská práva. Eds. Veronika Bílková, Jan Kysela a Pavel Šturma. Praha: Auditorium, 19-39.
 • Gümplová, Petr 2017. Kritika suverenity v díle Hanse Kelsena. In: Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii. Ústí nad Labem: Nakladatelství Jana Evangelisty Purkyně, 97-112.
 • Wendt, Fabian 2018. Authority. Cambridge: Polity,
 • Troper, Michel 2012. Sovereignty. In: The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Eds. Michel Rosenfeld and András Sajó. Oxford: Oxford UP, 350-369.
 • Kollert, Lukáš 2017. Suverenita a diktatura ve filosofii práva Carla Schmitta. In: Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii. Ústí nad Labem: Nakladatelství Jana Evangelisty Purkyně, 113-141.
 • Baroš, Jiří 2019. Krize právního konstitucionalismu a hledání alternativ. In: Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. Eds. Pavel Dufek a Jiří Baroš. Praha: SLON, 93-115.
 • Baroš, Jiří, Dufek, Pavel 2019. Normativní základy principu dělby moci. In: Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. Eds. Pavel Dufek a Jiří Baroš. Praha: SLON, 116-131.
 • Ondřejková, Jana 2016. Pravomoci soudů v otázkách rozhodování o výjimečných staveb. In: Výjimečné stavy a lidská práva. Eds. Veronika Bílková, Jan Kysela a Pavel Šturma. Praha: Auditorium, 55-66.
 • Belling, Vojtěch 2019. Eroze státnosti a krize suverenity v éře postnacionálního vládnutí. Brno: CDK, 247-276.
 • BARTOŇ, Michal, Jan KRATOCHVÍL, Martin KOPA, Maxim TOMOSZEK, Jiří JIRÁSEK a Ondřej SVAČEK. Základní práva. 1. vyd. Praha: Leges, 2016. 608 s. ISBN 978-80-7502-128-1. info
 • KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou : úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014. 352 s. ISBN 9788075020222. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Ústavní soudnictví a lidská práva. In Pavel Dufek, Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodních vztazích. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 357-373, 17 s. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. info
Výukové metody
Výukovou metodou budou přednášky spojené se seminárními diskusemi (tyto části nebudou striktně odděleny). Studenti budou povzbuzováni v tom, aby se aktivně hodin účastnil kladením otázek na vyjasnění problémů a přinášením různých témat do diskusí. Očekává se, že budou číst zadanou literaturu na semináře a připraví si svoje komentáře a otázky.

Shrnutí: přednášky
seminární diskuse
debaty
čtení a analýza textů
Metody hodnocení
(1) Účast v debatách. Tři skupiny budou vytvořeny: první bude odpovídat na položenou otázku pozitivně a bude hájit danou pozici, druhá bude zastávat oponující stanovisko, třetí skupina budou sloužit jako rozhodčí. Studenti vytvoří skupiny během třetí hodiny. (2) 1x position paper (3) Závěrečné hodnocení - písemný test, nutno získat 60 % bodů
Informace učitele

Literatura bude konkrétněji popsána v sylabu ve studijních materiálech ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/POLb1103