POLd0201 Soudobý politologický výzkum bezpečnosti

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/1/1. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL023 Výzkum bezpečnosti && ! NOW ( POL023 Výzkum bezpečnosti )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit studentům a studentkám aktuální pojetí výzkumu bezpečnosti z politologického hlediska. Diskutovány budou soudobé přístupy. Budou využívány případové studie.
Výstupy z učení
Studenti a studentky budou schopni využívat soudobé politologické přístupy k výzkumu bezpečnosti. Budou schopni napsat sofistikovány vědecký text v dané dimenzi.
Osnova
  • 1. Bezpečnost jako politologický pojem 2. Aplikace politologických přístupů při výzkumu bezpečnosti 3. Souodobé trendy v společenskovědním bezpečnostním výzkumu
Literatura
    doporučená literatura
  • WAISOVÁ, Šárka. Bezpečnost : vývoj a proměny konceptu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 159 s. ISBN 8086898210. info
    neurčeno
  • Further literature depends on individual seminary work.
Výukové metody
Individualní konzultace, seminární práce, seminární diskuse.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška sestává ze dvou částí, přičemž je možné obdržet maximálně 60 bodů. Pro absolvování předmětu je třeba získat alespoň 36 bodů. Zkouška sestává ze dvou hodnocených částí, jimiž jsou: Aktivita na seminářích (tj. především využití poznatků ze studia zadané literatury při diskusi): 10 bodů Seminární práce (o rozsahu cca 20 normostran): 50 bodů. Téma seminární práce: Analýza aktuálního přístupu v politologickém výzkumu bezpečnosti a jeho možného vlivu na vývoj oboru. Analýza možností využití poznatků disertační práce studenta/studentky v bezpečnostní praxi (je třeba aplikace teoretických poznatků) Poslední možný termín odevzdání seminární práce: 23. 1. 2011 do příslušné odevzdávárny v IS MU. Dále jsou v předmětu vyžadovány vlastní rešerše k tématu z publikací a periodik dostupných na FSS MU.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/POLd0201