PSY194 Úvod do kvalitativního výzkumu

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (přednášející)
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:40 P21
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSY194/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Hytych, T. Řiháček
PSY194/B: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Hytych, T. Řiháček
Předpoklady
Tento předmět je úvodem do metodologie kvalitativního výzkumu, nemá žádné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům úvod do kvalitativního přístupu v psychologickém výzkumu. Výuka bude zaměřena na metodu tematické analýzy, kterou v tomto kontextu považujeme za základní přístup v kvalitativním výzkumu. Důraz bude kladen zejména na nácvik praktických dovedností v kvalitativní analýze.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu mají být studenti schopni:
- vysvětlit a aplikovat kvalitativní modus uvažování v psychologickém výzkumu
- formulovat výzkumnou otázku a vytvořit protokol polostrukturovaného rozhovoru
- provést základní analýzu textu
- formulovat a prezentovat výsledná témata
Osnova
 • (1) Úvod do kvalitativního výzkumu, hlavní přístupy, podrobněji tematická analýza. Formulace výzkumné otázky a její role ve výzkumném projektu. Formulace společné výzkumné otázky, formulace dílčích výzkumných otázek a tvorba protokolu pro polostrukturovaný rozhovor.
 • (2) Tvorba vzorku a tvorba dat. Podrobněji problematika vedení výzkumného rozhovoru. Přepis dat. Informovaný souhlas. Zpětná vazba k provedenému výzkumnému rozhovoru.
 • (3) Postupy kódování v tematické analýze. Volba epistemologické perspektivy a její důsledky pro analýzu. Zpětná vazba k provedenému kódování.
 • (4) Tvorba a formulace témat, psaní výzkumné zprávy. Práce s literaturou v kvalitativním výzkumu. Zvyšování validity pomocí konsenzu výzkumníků a pomocí zpětné vazby od participantů. Varianty tematické analýzy.
Literatura
  povinná literatura
 • Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77–101.
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 9788024713625. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze, cvičení.
Metody hodnocení
K úspěšnému zvládnutí předmětu studenti musí absolvovat minimálně 75% seminářů, vypracovat a odevzdat všechny dílčí seminární úkoly a závěrečnou seminární práce a úspěšně absolvovat písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/PSY194