PSY253 Rozhovor a pozorování v psychologii

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PSY253/01: každý lichý pátek 8:00–11:40 U33, J. Širůček, M. Širůčková
PSY253/02: každý lichý pátek 8:00–11:40 U23, J. Širůček, M. Širůčková
PSY253/03: každý lichý pátek 14:00–17:40 U32, J. Širůček, M. Širůčková
PSY253/04: každý lichý pátek 14:00–17:40 U33, J. Širůček, M. Širůčková
Předpoklady
PSY112 Metodologie psychologického v.
Pro úspěšné zvládnutí předmětu je nezbytné disponovat základními znalostmi metodologie psychologického výzkumu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je směřuje k získání praktické dovednosti vedení rozhovoru a pozorování jako nástrojů získávání psychologických poznatků. V průběhu celého semestru probíhají praktické nácviky rozhovoru s využitím videozáznamu, trénink v pozorování a registrace výsledků pozorování. Pozornost je věnována současným paradigmatům kvalitativního i kvantitativního výzkumu a způsobům zpracování získaných dat v jejich kontextech.
Výstupy z učení
Student bude po úspěšném absolvování kurzu schopen: - naplánovat rámec exploračního rozhovoru a realizovat jej - vhodně aplikovat facilitační techniky vedení rozhovoru - vypořádat se etickými výzvami exploračních rozhovorů - zaznamenávat data získaná rozhovorem a analyzovat je - poskytnout kultivovanou zpětnou vazbu k užití metod vedení rozhovoru - naplánovat pozorovací schéma a užít jej pro zaznamenání vybraného jevu - analyzovat takto získaná data a interpretovat zjištění
Osnova
  • Témata výuky skrze jednotlivé semináře: 1. Rozhovor a pozorování jako zdroj získávání informací: etické aspekty, požadavky na tazatele, pozorovatele, silné a slabé stránky rozhovoru a pozorování jako základních metody používaných v psychologii, zdroje zkreslení při využití metody rozhovoru a pozorování ve výzkumu 2. Metodika vedení rozhovoru: druhy a využití rozhovoru v psychologii, fáze vedení rozhovoru, zásady tvorby otázek a jejich řazení, technika vedení rozhovoru - kladení otázek a typy otázek v rozhovoru, formy záznamu rozhovoru, zpracování a interpretace získaných informací 3. Pozorování: tvorba pozorovacího schématu, kritéria hodnocení pozorování, formy záznamu pozorování, zpracování a analýza dat, pozorování v kontextu kvalitativního a kvalitativního přístupu 4. Technické řešení záznamu rozhovoru a pozorování 5. Introspekce a sebereflexe
Literatura
    povinná literatura
  • ARKSEY, Hilary a Peter KNIGHT. Interviewing for social scientists : an introductory resource with examples. 1st pub. London: SAGE Publications, 1999. xii, 208. ISBN 0761958703. info
    doporučená literatura
  • Rubin, H., Rubin, I. (2005). Qualitative interviewing: the art of hearing data. Sage.
  • Berman, P.S., Shopland, S. N. (2005). Interviewing and Diagnostic Exercises For Clinical and Counseling Skills Building. New Jersey
Výukové metody
Semináře, praktické nácviky ve dvojicích a ve skupinách, videotrénink interakce, písemná zpětná vazba.
Metody hodnocení
Během semestru studující pořídí videonahrávku vlastního rozhovoru, vypracuje podrobnou zpětnou vazbu k videonahrávce kolegy a bude prezentovat její zkrácenou podobu na semináři - tyto povinnosti jsou hodnoceny jako splněné/nesplněné. Ke zkoušce studující připraví kritický rozbor odborné studie založené na pozorování a obhájí jej. Zkouška je klasifikována.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/PSY253