PSYb1060 Psychologie emocí a motivace

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Šipula (přednášející)
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vendula Šamajová (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Šipula
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé liché pondělí 14:00–15:40 Aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYb1060/01: každé liché pondělí 16:00–17:40 U23, M. Šipula, L. Štěpánková
PSYb1060/02: každé sudé pondělí 16:00–17:40 U23, M. Šipula, L. Štěpánková
PSYb1060/03: každé sudé pondělí 18:00–19:40 U23, M. Šipula, L. Štěpánková
PSYb1060/04: každou lichou středu 18:00–19:40 U23, M. Šipula, L. Štěpánková
Předpoklady
! PSY106 Psychologie emocí a motivace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Psychologie emocí a motivace, jehož cílem je obeznámit studenty se základními poznatky o lidských emocích a motivaci, představuje přehled jednotlivých přístupů k tématům emocí a motivace, jejich propojení a vztažení k předchozímu semestru a Psychologii kognitivních procesů. Hlavním cílem je vytvořit základ pro studium dalších psychologických předmětů s ohledem právě na psychologii emocí a motivace.
Výstupy z učení
Po ukončení studia bude student schopen:

1. Interpretovat jednotlivé teorie emocí a vztáhnout je na situace běžného života i situace psychologické praxe.

2. Vysvětlit význam emocí, tedy jejich funkce, diskutovat o regulaci emocí a nálad.

3. Propojit poznatky o emocích s poznatky o lidské kognici a vysvětlit význam emocí v lidské kognici.

4. Charakterizovat jednotlivé teorie motivace s ohledem na jejich slabiny.

5. Propojit poznatky a teorie emocí s teoriemi a poznatky o lidské motivaci, diskutovat o seberegulaci a volních procesech.
Osnova
 • • Co jsou emoce: úvod do předmětu. Kromě základního představení obsahu předmětu a požadavků na studenty bude v průběhu přednášky pojednáno o původu emocí z pohledu biologických a kognitivních teorií emocí (např.: James-Lange; Ekman; Arnoldová; Lazarus; Frijda) dále pak o funkcích emocí.
 • • Biologie emocí, evoluční základ emocí, rozpoznávání emocí a jejich univerzalita (Ekman), mezikulturní hledisko v pohledu na prožívání, vyjadřování a rozpoznávání emocí, mimika a jiné fyziologické projevy emocí.
 • • Regulace emocí a nálad, vyšší emoce, jejich propojení s kognicí, konkrétně vlivu emocí na různé kognitivní funkce (zejména pak na rozhodování, pozornost a paměť) a výkon.
 • • Motivace, základní termíny potřebné ke studiu motivace: incentivy a potřeby, vnitřní vs. vnější motivace, odměna a trest. Motivace z pohledu lidské evoluce a biologie. Základní teorie motivace: autoři, hlavní pojmy a teze, podporující příklady i protiargumenty k následujícím přístupům: - psychoanalytický (S. Freud), behavioristický (teorie instinktů, drive – pudové teorie), topologický, výkonový, sociálního učení, kognitivní, atribuční, humanistický…).
 • • Sebaregulace, prokrastinace, kontrola impulzů, nastavování cílů, vnímání odměn a incentiv. Vůle, sebekontrola jako mechanizmus vůle, sebekontrola jako vyčerpatelný zdroj: ego-depletion a jeho kritika. Volní procesy.
 • • Výkonová motivace, propojení motivace a emocí, Yerkes-Dodsonův zákon, flow fenomén, kreativita ve spojitosti s motivací, sebevědomí a výkon. Motivace k prosociálnímu chování a altruismu.
Literatura
  povinná literatura
 • REEVE, Johnmarshall. Understanding motivation and emotion. Seventh edition. Hoboken, N.J.: Wiley Custom, 2018. xix, 540. ISBN 9781119510260. info
  doporučená literatura
 • Petri, H. L., & Govern, J. M. (2012). ). Motivation: Theory, research, and application. Cengage Learning.
 • Handbook of emotions. Edited by Lisa Feldman Barrett - Michael Lewis - Jeannette M. Haviland-Jones. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2008. xvi, 848. ISBN 9781609180447. info
 • Boekaerts, M., Zeidner, M., & Pintrich, P. R. (Eds.). (1999). Handbook of self-regulation. Elsevier.
  neurčeno
 • BARON, Jonathan. Thinking and deciding. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2008. xiv, 584. ISBN 9780521680431. info
 • DAMASIO, Antonio R. Descartesův omyl : emoce, rozum a lidský mozek. Translated by Lucie Motlová - Alžběta Hesová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 259 s. ISBN 8020408444. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 270 s. ISBN 8020005927. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lidské emoce. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 335 s. ISBN 8020007636. info
Výukové metody
Přednáška PowerPointové slidy přednášek budou studentům k dispozici v interaktivní osově po samotné přednášce. Slidy poskytnuté studentům se mohou lišit od přednášených slidů. Studentům je doporučeno, aby si slidy nepřepisovali v průběhu přednášek, protože se tak ubírají o energii a připravují o možnost místo opisování slidů přemýšlet nad přednáškovým materiálem. Zapisování doplňujících poznámek či diskuzních bodů je doporučeno a vítáno.

Seminární cvičení: V rámci seminárního cvičení se studenti v menších skupinách setkají s aplikací přednášených informací prostřednictvím zajímavých interaktivních aktivit. Jedna absence na seminárním cvičení je povolena bez jakéhokoli vysvětlení, vypracování povinných úkolů je ale i v případě absence vyžadováno.

Samostudium literatury a vypracování povinného domácího úkolu: Každé ze dvou stěžejních témat semestru (emoce / motivace) bude od studentů vyžadovat prostudování jedné vědecké studie (vložené vyučujícím do studijních materiálův rámci interaktivní osnovy) věnované tomuto tématu. Je doporučeno přečtení obou studií, jejich obsah může být předmětem závěrečného testu.

Student vypracuje minimálně jednu diskusní otázku ke každé ze dvou studií, které vloží do příslušné odevzdávárny, tento úkol je povinný. Termín bude upřesněn v interaktivní osnově.

Diskuze v rámci seminárních cvičení: Na příslušném seminárním cvičení se studie na začátku představí (participace studentů). Dále se bude o studii diskutovat a otevřou se připravené diskuzní otázky studentů. K seminárním cvičením se mohou vázat i jiné úkoly, které budou vyžadovat domácí přípravu, budou ohlášeny vždy na předešlém seminárním cvičení a nebudou povinné.

Seminární práce: "Deník emocí a strategie regulace". V rámci předmětu věnovanému emocím a motivaci se nejde nedotknout introspekce a rozpoznávání vlastních emocí. Člověk se v rámci běžného každodenního života potkává se situacemi, které vyvolávají různé emoce s různou intenzitou. Úkolem studentů bude vytvořit „deník emocí“, který bude reflektovat vždy jeden prožitek dne, kde student popíše situaci, která v něm vyvolala nějakou emoci, dále pak pojmenuje rozpoznanou emoci, ohodnotí její intenzitu a následně zkusí popsat strategii, kterou využil při regulaci svých emocí (zejména u negativních emocí). Tuto aktivitu student realizuje každý večer po dobu jednoho týdne. Každý záznam by tedy měl obsahovat popis situace, prožívanou emoci, intenzitu prožitku a strategii regulace. Jednotlivé záznamy by neměly přesahovat rozsah jedné normostrany (tzn. každý den záznam na cca. jednu normostranu). Student odevzdá sedm záznamů. Úkol bude probíhat v průběhu jednoho konkrétního týdne, který si student může zvolit sám. V případe započatého týdne, který si student zvolí pro vypracování tohoto úkolu, je nutné už pokračovat a odevzdat úkol každý večer, toto bude kontrolováno. Přesné zadání práce spolu s rozsahem a hodnocením studenti najdou v interaktivní osnově a zároveň bude vysvětleno na prvním seminárním cvičení.
Metody hodnocení
Hodnocení domácích úkolů, podrobné zadání a bodování je popsáno v rámci interaktivní osnovy spolu s termíny odevzdání. Odevzdání dvou domácích úkolů (ve formě diskuzní otázky k článku) a seminární práce je povinné, studentovi bude za odevzdání všech úkolů a seminární práce udělen zápočet, bez kterého nebude student připuštěn ke zkoušce. Pozdně odevzdaný úkol nebude akceptován. Seminární práce bude hodnocena max. 20 body, podrobný popis kritérií hodnocení je v interaktivní osnově.

Průběžný test. V průběhu semestru bude pro studenty připraven průběžný test. V testu se mohou objevit otázky multiple choice. Body z průběžného testu sezapočítávají do finálního hodnocení. Maximální počet bodů za průběžný test je 20. Test bude administrován na jednom ze seminárních cvičení, konkrétní termín studenti najdou v interaktivní osnově.

Závěrečná zkouška. Písemný test obsahující otázky multiple-choice administrovaný na PC. Maximální počet bodů za finální test je 50. Maximálně je tedy možné získat v kurzu 90 bodů.

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno získat minimálně 60 % bodů z celkových 90 bodů. Přesné informace o známkování student nalezne v interaktivní osnově.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmet/fss/jaro2020/PSYB1060
Odkaz na interaktivní osnovu: https://is.muni.cz/auth/el/fss/jaro2020/PSYb1060/index.qwarp?mode=edit
Kontakt na vyučující:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph. D., Místnost 2.47, Konzultace ideálně po domluvě emailem, Konzultační hodiny: úterý 14 - 16:00 hod.
Mgr. Miroslav Šipula, Místnost 2.54, Konzultace ideálně po domluvě emailem: miro@fss.muni.cz, konzultační hodiny dle osobní vizitky v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/PSYb1060