PSYb1060 Psychologie emocí a motivace

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Šipula (přednášející)
Mgr. Vendula Šamajová (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY106 Psychologie emocí a motivace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Psychologie emocí a motivace, jehož cílem je obeznámit studenty se základními poznatky o lidských emocích a motivaci, představuje přehled jednotlivých přístupů k tématům emocí a motivace, jejich propojení a vztažení k předchozímu semestru a Psychologii kognitivních procesů. Hlavním cílem je vytvořit základ pro studium dalších psychologických předmětů s ohledem právě na psychologii emocí a motivace.
Výstupy z učení
Po ukončení studia bude student schopen:

1. Interpretovat jednotlivé teorie emocí a vztáhnout je na situace běžného života i situace psychologické praxe.

2. Vysvětlit význam emocí, tedy jejich funkce, diskutovat o regulaci emocí a nálad.

3. Propojit poznatky o emocích s poznatky o lidské kognici a vysvětlit význam emocí v lidské kognici.

4. Charakterizovat jednotlivé teorie motivace s ohledem na jejich slabiny.

5. Propojit poznatky a teorie emocí s teoriemi a poznatky o lidské motivaci, diskutovat o seberegulaci a volních procesech.
Osnova
 • • Co jsou emoce: úvod do předmětu. Kromě základního představení obsahu předmětu a požadavků na studenty bude v průběhu přednášky pojednáno o původu emocí z pohledu biologických a kognitivních teorií emocí (např.: James-Lange; Ekman..) dále pak o funkcích emocí.
 • • Biologie emocí, evoluční základ emocí, rozpoznávání emocí a jejich univerzalita (Ekman), mezikulturní hledisko v pohledu na prožívání, vyjadřování a rozpoznávání emocí, mimika a jiné fyziologické projevy emocí.
 • • Regulace emocí a nálad, vyšší emoce, jejich propojení s kognicí, konkrétně vlivu emocí na různé kognitivní funkce (zejména pak na rozhodování, pozornost a paměť) a výkon.
 • • Motivace, základní termíny potřebné ke studiu motivace: incentivy a potřeby, vnitřní vs. vnější motivace, odměna a trest. Motivace z pohledu lidské evoluce a biologie. Základní teorie motivace: autoři, hlavní pojmy a teze, podporující příklady i protiargumenty k následujícím přístupům: - psychoanalytický (S. Freud), behavioristický (teorie instinktů, drive – pudové teorie), topologický, výkonový, sociálního učení, kognitivní, atribuční, humanistický…).
 • • Sebaregulace, prokrastinace, kontrola impulzů, nastavování cílů, vnímání odměn a incentiv. Vůle, sebekontrola jako mechanizmus vůle, sebekontrola jako vyčerpatelný zdroj: ego-depletion a jeho kritika. Volní procesy.
 • • Výkonová motivace, propojení motivace a emocí, Yerkes-Dodsonův zákon, flow fenomén, kreativita ve spojitosti s motivací, sebevědomí a výkon. Motivace k prosociálnímu chování a altruismu.
Literatura
  povinná literatura
 • REEVE, Johnmarshall. Understanding motivation and emotion. Seventh edition. Hoboken, N.J.: Wiley Custom, 2018. xix, 540. ISBN 9781119510260. info
  doporučená literatura
 • Petri, H. L., & Govern, J. M. (2012). ). Motivation: Theory, research, and application. Cengage Learning.
 • Handbook of emotions. Edited by Michael Lewis - Jeannette M. Haviland-Jones - Lisa Feldman Barrett. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2008. xvi, 848. ISBN 9781609180447. info
 • Boekaerts, M., Zeidner, M., & Pintrich, P. R. (Eds.). (1999). Handbook of self-regulation. Elsevier.
  neurčeno
 • BARON, Jonathan. Thinking and deciding. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2008. xiv, 584. ISBN 9780521680431. info
 • DAMASIO, Antonio R. Descartesův omyl : emoce, rozum a lidský mozek. Translated by Lucie Bankovská Motlová - Alžběta Hesová. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 2000. 259 stran. ISBN 8020408444. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 270 s. ISBN 8020005927. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lidské emoce. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 335 s. ISBN 8020007636. info
Výukové metody
Přednáška PowerPointové slidy přednášek budou studentům k dispozici v interaktivní osově po samotné přednášce. Slidy poskytnuté studentům se mohou lišit od přednášených slidů. Studentům je doporučeno, aby si slidy nepřepisovali v průběhu přednášek, protože se tak ubírají o energii a připravují o možnost místo opisování slidů přemýšlet nad přednáškovým materiálem. Zapisování doplňujících poznámek či diskuzních bodů je doporučeno a vítáno.

Seminární cvičení: V rámci seminárního cvičení se studenti v menších skupinách setkají s aplikací přednášených informací prostřednictvím zajímavých interaktivních aktivit. Jedna absence na seminárním cvičení je povolena bez jakéhokoli vysvětlení, vypracování povinných úkolů je ale i v případě absence vyžadováno.

Samostudium literatury a vypracování povinného domácího úkolu: Každé ze dvou stěžejních témat semestru (emoce / motivace) bude od studentů vyžadovat prostudování jedné vědecké studie (vložené vyučujícím do studijních materiálův rámci interaktivní osnovy) věnované tomuto tématu. Je doporučeno přečtení obou studií, jejich obsah může být předmětem závěrečného testu.
Metody hodnocení
Hodnocení domácích úkolů, podrobné zadání a bodování je popsáno v rámci interaktivní osnovy spolu s termíny odevzdání. Odevzdání domácích úkolů je povinné, studentovi bude za odevzdání všech úkolů udělen zápočet, bez kterého nebude student připuštěn ke zkoušce. Pozdně odevzdaný úkol nebude akceptován.

Průběžný test. V průběhu semestru bude pro studenty připraven průběžný test. V testu se mohou objevit otázky multiple choice. Body z průběžného testu sezapočítávají do finálního hodnocení. Maximální počet bodů za průběžný test je 20. Test bude administrován na jednom ze seminárních cvičení, konkrétní termín studenti najdou v interaktivní osnově.

Závěrečná zkouška. Písemný test obsahující otázky multiple-choice administrovaný na PC. Maximální počet bodů za finální test je 50. Maximálně je tedy možné získat v kurzu 70 bodů.

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno získat minimálně 60 % bodů z celkových 90 bodů. Přesné informace o známkování student nalezne v interaktivní osnově.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmet/fss/jaro2020/PSYB1060
Odkaz na interaktivní osnovu: https://is.muni.cz/auth/el/fss/jaro2021/PSYb1060/index.qwarp
Kontakt na vyučující:
Mgr. Jakub Kraus, Ph. D., Konzultace ideálně po domluvě emailem,
Mgr. Miroslav Šipula, Místnost 2.54, Konzultace ideálně po domluvě emailem: miro@fss.muni.cz, konzultační hodiny dle osobní vizitky v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.