PSYb1600 Psychologie barev

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Miroslav Šipula (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslav Šipula
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Šipula
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 U42
Předpoklady
! PSY160 Psychologie barev
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/30, pouze zareg.: 8/30
Jiné omezení: Pro otevření kurzu je potřeba minimálně 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Koncepce předmětu sleduje dva základní cíle:

1. Student/-ka bude seznámen/-a se základními teoretickými a metodologickými přístupy k výzkumu vztahu člověka k barvě, budou analyzovány přednosti i nedostatky výzkumů. Cílem prezentace vybraných výzkumů bude připravit účastníka kurzu na vlastní samostatnou výzkumnou práci v oboru psychologie barev.

2. Stejný důraz bude kladen na reflexi vlastního vztahu k barvě, sebereflexi a osobní záţitek při interakci s barvou. Budou sledovány vztahy mezi osobním zážitkem, vlastními asociacemi a obecnými pravidly, možnostmi zobecnění individuálních zkušeností. Součástí předmětu je proto více samostatných průběžných úkolů (na místě nebo po domácí přípravě).

Toto je jen výňatek ze sylabu předmětu. Celý sylabus s přehledem témat, klíčových slov, vyučujících, závazných podmínek k absolvování předmětu, studijních materiálů a literaturou najdete ve složce Studijní materiály předmětu v ISu (viz níže).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

1. porozumět pojmům, jevům a základním teoretickým přístupům, specifickým jevům v níže uvedených oblastech psychologie barev; přesně rozlišovat v odborné terminologii této části psychologie.

2. chápat individualitu a subjektivitu vztahu k barvě, jedinečnost konotativních významů barev a asociací k barvám i obecné zákonitosti při vnímání barev a jejich významů, dojmu, který působí a reakcí na ně

3. analyzovat faktory a skryté dimenze působení barev

4. kriticky hodnotit hlavní teoretické a diagnostické přístupy v oblasti psychologie barev, posoudit relevanci výzkumu a výzkumné metodologie v oblasti psychologie barev

5. aplikovat získané poznatky při tvorbě vlastního výzkumného plánu nebo řešení prakticky zaměřeného problému (např. návrhu barevného interiéru pro specifický účel)

6. aplikovat získané poznatky při tvorbě vlastního výzkumného plánu nebo řešení prakticky zaměřeného problému (např. návrhu barevného interiéru pro specifický účel)

7. spontánně posuzovat/hodnotit/diferencovat argumenty relevantní a nerelevantní pro specifický problém v oblasti psychologie barev

Toto je jen výňatek ze sylabu předmětu. Celý sylabus s přehledem témat, klíčových slov, vyučujících, závazných podmínek k absolvování předmětu, studijních materiálů a literaturou najdete ve složce Studijní materiály předmětu v ISu (viz níže).
Osnova
 • 1. Podstata barev barevného vidění
 • - fyzika, fyziologie barevného vidění, barvy a mozek, aditivní a subtraktivní míšení barev, typické jevy v oblasti psychologie barevného vidění (např. barevná indukce, negativní paobrazy, efekt McColloughové a role vyšších kognitivních procesů), množství rozlišitelných barev, snížený barvocit a barvoslepost, simulace vjemu člověka se sníženým barvocitem/poruchou barevného vidění, psychologicky základní barvy, teorie barevného vidění, systémy barev z hlediska fyziky, logika v barvě, barvy v přírodě (např. barevná/vzdušná/atmosférická perspektiva), zákonitosti barevných kontrastů a jejich psychologické účinky, role lesku a stínu ve vztahu figura-pozadí, vztah osvětlení-pracovní prostor-nálada...
 • 2. Sociální úroveň
 • - kategorizace barev, univerzalita a specifičnost barev a názvů barev v různých kulturách, univerzalita názvů barev a evoluce (B. Berlin and P. Kay), barevná symbolika, barvy a asociace, synestézie (chromestézie) a současné výzkumy, význam pro oblast myšlení a komunikace, aplikační možnosti v oblasti ergonomie, barvy ve výtvarném umění, náboženství,...
 • 3. Psychologické výzkumy
 • - preference barev, její podstata a význam, vývoj poznání, možnosti a meze využití barevné preference v psychologické diagnostice, Lüscherova teorie barev a její kritika, K. Warner Schaie, jeho metaanalýza výzkumů, Pyramidový test,... , preference barev a ontogeneze, obecné tendence v oblasti preference barev, vztah k jednotlivým osobnostním rysům (temperamentovým, individuálním cirkadiánním rytmům, genderu,...); výzkum vlivu barev ve sportu, barva jako podnět spouštějící reflex, vliv barvy (figury nebo pozadí) na výkon v testu, vliv barvy na aktivaci organismu, barvy v komerční sféře, barvy v pracovním prostředí a další příklady hlavních výzkumných linií psychologie barev (viz příklady v seznamu literatury níže)
 • 4. Aplikace psychologie barev
 • - barvy v odívání a jejich psychologické působení, psychologické zákonitosti barevné módy, mechanismy barevné typologie, barvy v životním prostředí – architektura, interiéry, barvy v reklamě
 • 5. Barvy „jinak“
 • - kvália, sepětí s jazykem, přísloví, přirovnání, metafory, barvy „pod povrchem věcí“, esoterika, shody a rozdíly s vědeckým přístupem, mýty a mylná přesvědčení v psychologii barev
 • Toto je jen výňatek ze sylabu předmětu. Celý sylabus s přehledem témat, klíčových slov, vyučujících, závazných podmínek k absolvování předmětu, studijních materiálů a literaturou najdete ve složce Studijní materiály předmětu v ISu (viz níže).
Literatura
 • Handbook of color psychology. Edited by Mark D. Fairchild - Andrew J. Elliot - Anna Franklin. First published. Cambridge: Cambridge university press, 2015. xxii, 740. ISBN 9781107043237. info
 • ŠIKL, Radovan. Zrakové vnímání. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 312 stran. ISBN 9788024730295. URL info
 • GAGE, John. Color and meaning : art, science, and symbolism. Berkeley: University of California Press, 2000. 320 s. ISBN 0520226119. info
 • Color categories in thought and language. Edited by C. L. Hardin - Luisa Maffi. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. x, 404. ISBN 0521498007. info
 • ZOLLINGER, Heinrich. Color :a multidisciplinary approach. Zürich: Verlag Helvetica Chimica Acta, 1999. x, 258 s. ISBN 3-906390-18-7. info
 • BIRREN, Faber. Color & human response : aspects of light and color bearing on the reactions of living things and the welfare of human beings. New York: John Wiley & Sons, 1978. vi, 141. ISBN 0471288640. info
 • MAHNKE, Frank H. Color, environment, and human response : an interdisciplinary understanding of color and its use as a beneficial element in the desing of the architectural environment. New York: John Wiley & Sons, 1996. xii, 234. ISBN 0471286672. info
 • ITTEN, Johannes. The elements of color : a treatise on the color system. Edited by Faber Birren, Translated by Ernst van Hagen. New York: John Willey and Sons, 2003. 95 s. ISBN 0471289299. info
 • TYE, Michael. Consciousness, color, and content. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xiii, 198. ISBN 0262201291. info
Výukové metody
1. Přednášky kombinované s řadou praktických ukázek a cvičení
2. Introspektivní postupy
3. Tematické diskuse
4. Didaktické experimenty
5. Domácí úkoly (analýza dojmů, které barvy vyvolávají, aplikační projekt,...)
6. Studentské prezentace na vybrané téma
7. Návrh výzkumného projektu, popř. projekt praktické aplikace odborných poznatků z oboru psychologie barev

Toto je jen výňatek ze sylabu předmětu. Celý sylabus s přehledem témat, klíčových slov, vyučujících, závazných podmínek k absolvování předmětu, studijních materiálů a literaturou najdete ve složce Studijní materiály předmětu v ISu (viz níže).
Metody hodnocení
Kurs končí zápočtem, který bude udělen za:

1. aktivní účast v předmětu (se sledovanou docházkou)
2. plnění průběžných úkolů (4x)
3. písemnou práci (primárně model výzkumného projektu, popř. projekt aplikace odborných poznatků) nebo studentskou prezentaci na vybrané téma

Toto je jen výňatek ze sylabu předmětu. Celý sylabus s přehledem témat, klíčových slov, vyučujících, závazných podmínek k absolvování předmětu, studijních materiálů a literaturou najdete ve složce Studijní materiály předmětu v ISu (viz níže).
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1423/podzim2019/PSY160/
Toto je jen výňatek ze sylabu předmětu. Celý sylabus s přehledem témat, klíčových slov, vyučujících, závazných podmínek k absolvování předmětu, studijních materiálů a literaturou najdete ve složce Studijní materiály předmětu v ISu: https://is.muni.cz/auth/el/fss/podzim2019/PSYb1600/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/PSYb1600