PSYb1930 Seminář k bakalářské diplomové práci

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
individuální konzultace dle potřeby. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY193 Seminář k bakalářské práci
Předmět si studenti zapisují v semestru, ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou diplomovou práci a přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude schopen:
- formulovat relevantní výzkumný problém a výzkumnou otázku;
- realizovat odpovídající výzkum;
- koncipovat a realizovat odborný text v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru psychologie;
- reagovat kompetentně na připomínky a komentáře oponenta.
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • SEIDL, Ivan. Návod na sepsání diplomové práce a české (nejenom vysokoškolské) prostředí. In Umberto Eco, Jak napsat diplomovou praci. Olomouc: Votobia, 1997. s. 5-13. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
individuální konzultace, četba literatury
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje garant předmětu. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání bakalářské práce v kompletním podobě (ne nutně se všemi formálními úpravami) 14 dní před termínem odevzdání finální verze. Tato prefinální verze slouží pro poslední kontrolu práce vedoucím. Datum odevzdání finální verze se v každém semestru řídí závazným termínem určeným vedením katedry a zveřejněným na internetových stránkách katedry.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/PSYb1930