PSYb2100 Psychologie zdraví a nemoci

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Vendula Canibalová (přednášející)
Garance
PhDr. Vendula Canibalová
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: PhDr. Vendula Canibalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 2. 6. 11:00–18:00 U23, Čt 4. 6. 11:00–18:00 U23, Út 9. 6. 11:00–18:00 U23
Předpoklady
! PSY210 Psychologie zdraví a nemoci
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět základním tématickým okruhům spojených se speciální vědeckou disciplínou psychologie zdraví a nemoci.
Interpretovat nejdůležitější poznatky tohoto oboru ve vztahu k prevenci.
Vysvětlit a porozumět vlivu psychiky na průběh a léčbu onemocnění.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti budou umět lépe porozumět psychologii zdraví a nemoci. Budou schopni lépe chápat postoje a hodnoty pacientů a jejich rodin, dynamiku vztahů v systému psycholog - lékař - pacient. Cíle: *budou znát základní psychologické termíny psychologie zdraví a nemoci. * budou mít znalosti o vztazích v rámci profesního týmu v nemocnici * budou mít znalosti o somatoformních poruchách
Osnova
 • 1.Vymezení předmětu (charakteristika předmětu, teorie, pojmy).
 • 2.Psychologie zdraví (historie, vývoj).
 • 3.Psycholog ve zdravotnictví (význam pro pacienty a lékaře, současný stav, možnosti spolupráce, problémy, meze a rizika).
 • 4. + 5. + 6.Somatoformní poruchy (diagnostika, druhy, terapie).
 • 7.Zvládání životních těžkostí (definice, vliv osobnostních charakteristik, efektivní formy boje, styly, strategie, prevence).
 • 8.Sociální opora, rodinné prostředí (teorie, zjišťování míry a úrovně sociální opory, vztah soc.opory a zdravotního stavu - sekundární zisk z nemoci).
 • 9.Psychoneuroimunologie (činnost IS, imunizace, dysfunkce IS, interakce IS a psychiky - pokusy; terapeutické využití psychoneuroimunologie).
 • 10.Placebo (teorie, role přesvědčení a učení, placebo ve výzkumu účinnosti léků).
 • 11.+12.Biopsychosociální faktory poškozující zdraví (nadměrný příjem potravy - příčiny, obezita a problémy s ní související; rizikový sex, nehodové chování).
 • 13. Diskuse s hostem
Literatura
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 198 s. ISBN 8024701790. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vydání druhé. Praha: Portál, 2003. 279 stran. ISBN 8071787744. info
 • CHROMÝ, Karel a Radkin HONZÁK. Somatizace a funkční poruchy. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 216 s. ISBN 8024714736. info
 • PRAŠKO, Ján. Nadměrné obavy o zdraví :rady pro klienta a jeho rodinu. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 134 s. ISBN 80-7178-881-3. info
Výukové metody
Samozřejmou součástí každé hodiny bude diskuse, mj. také s hostem a praktická cvičení vztahující se k tématům. Četba literatury.
Metody hodnocení
Podmínky splnění: 1. Prostudování doporučené literatury. 2. Referát k tématu - překlad zahraničního výzkumu (přednesen ve výuce, odevzdán písemně)- přesný termín odevzdání písemné verze bude upřesněn v první výukové hodině. Rozsah překladu nejméně 2 strany A4. 4. Test z probrané látky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/PSYb2100