PSYb2220 Úvod do politické psychologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Pour (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY222 Úvod do politické psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studující se základními teoriemi a aktuálními poznatky politické psychologie. Důraz je kladen zejména na propojení politické psychologie s poznatky tradičních psychologických disciplín, rozvíjení kritického pohledu na možnosti a limity psychologického výzkumu politiky a na aplikaci politické psychologie na současné politické dění.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základním pojmům, poznatkům a teoriím, které se týkají vztahu člověka a politiky;
- porozumět možnostem a limitům využití psychologie při studiu politických témat;
- aplikovat poznatky politické psychologie na současné politické dění;
- posoudit kvalitu psychologických výzkumů politiky z hlediska jejich silných stránek a nedostatků;
- napsat argumentační esej podloženou odbornou literaturou.
Osnova
 • 1. Předmět politické psychologie
 • 2. Psychologie volebního chování
 • 3. Rozhodování v mezinárodní politice
 • 4. Dispoziční přístup k politice
 • 5. Psychologie politických vůdců
 • 6. Struktura a funkce politických ideologií
 • 7. Morální základy politických ideologií
 • 8. Psychologie politické komunikace
 • 9. Role metafor v politice
 • 10. Skupinové rozhodování, demokratičnost a legitimita
 • 11. Psychologie deliberace
 • 12. Politická socializace
Literatura
 • COTTAM, Martha L., Elena MASTORS, Thomas PRESTON a Beth DIETZ. Introduction to political psychology. 3rd edition. and London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. x, 522. ISBN 9781848726727. info
 • HOUGHTON, David Patrick. Political psychology : situations, individuals, cases. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. x, 329. ISBN 9780415833820. info
 • The Oxford handbook of political psychology. Edited by Leonie Huddy - David O. Sears - Jack S. Levy. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. xvii, 986. ISBN 9780199760107. info
Výukové metody
Přednášky, skupinové diskuze, čtení, písemné přípravy na základě četby.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, odevzdání všech písemných příprav na základě četby, složení závěrečného písemného testu. Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba celkově získat alespoň 41 bodů.
Informace učitele
Kontaktní osoba je Jan Šerek (e-mail: serek@fss.muni.cz). Individuální konzultace probíhají po skončení přednášek či po domluvě e-mailem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.