PSYb2580 Integrace kognice, emocí a motivace

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Šipula (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Pírko (přednášející)
Mgr. Jiří Ammer (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 P52
Předpoklady
! PSY258 Obecná psychologie - metakognice
Doporučeno: PSYb1050 Psychologie kognitivních procesů PSYb1060 Psychologie emocí a motivace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Integrace kognice, emocí a motivace uzavírá triádu započatou Psychologií kognitivních procesů, pokračující Psychologií emocí a motivace a pomáhá tak vytvořit ucelený soubor předmětů bakalářského studia, který představuje základní kámen pro další studium psychologických disciplín. Předmět už dle svého názvu integruje poznatky z předešlých semestrů o kognici, emocích a motivaci a aplikuje je do dalších témat, jako je učení, či inteligence.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:

1. orientovat se v základní terminologii uvedených tematických okruhů.

2. kriticky uvažovat o jednotlivých teóriích v kontextu historie psychologie i současných trendů

3. integrovat znalosti z oblasti kognitivních, emočních, motivačních procesů.

4. identifikovat poznatky z různých oblastí psychologie a nachádzet propojení vyučovaných teorií se situacemi běžného života.
Osnova
 • 1. Vědomí a sebeuvědomování.
 • 2. Učení: klasické teorie učení, podmiňování (klasické, operantní), principy operantního podmiňování, podmiňování u Watsona a Skinnera, behaviorismus a učení. Další teorie učení, strategie využívány při učení (výhody a nevýhody jednotlivých), styly učení a kognitivní styly (kritické zamyšlení), source monitoring, judgement about learning, feeling of knowing and tip-of-the-tongue phenomenon, judgements about accuuracy.
 • 3. Inteligence: její měření v historickém kontextu; faktorové teorie inteligence (Spearman: g-faktor, Thurstone: primární mentální schopnosti; Guilford: struktura intelektu, Cattel: fluidní a krystalická inteligence); alternativní přístupy (kontextualismus, Gardnerova teorie multidimenzionální inteligence, Sternbergova triarchická teorie); další koncepce (vč. kritické reflexe).
 • 4. Exekutivní funkce (EF): Exekutivní funkce, nejvlivnější dnešní pojetí, původ a původní významu pojmu "exekutivní funkce", spojitost s neurokoreláty, přehled teorií EF, měření (testy) EF, kritika koncepce EF.
 • 5. Mentální reprezentace (MR): definice, východiska, obsah a struktura, různá pojetí, polarity: externí vs interní, „analogový“ vs. „digitální“ princip, imaginativní vs. propoziční reprezentace, princip podobnosti, dimenzionalita, mapování; druhy, vlastnosti a formy MR; MR v paměti a vědomé mysli; mentální stavy; řády MR; nejdůležitější výzkumy, modely, přístupy; hledisko procesu a obsahu reprezentace; teorie mysli
 • 6. Propojení emocí a kognice, teorie a obecný vhled do tématu , studie propojující emoce a kognici (výzkumný pohled)
 • 7. Myšlení, rozhodovaní a percepce rizika, percepce spravedlnosti (pecepton of fairness), přesah do behaviorální ekonomiky.
Literatura
  povinná literatura
 • EYSENCK, Michael W. a Mark T. KEANE. Kognitivní psychologie. Translated by Miroslav Filip. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 748 s. ISBN 9788020015594. info
 • REEVE, Johnmarshall. Understanding motivation and emotion. Seventh edition. Hoboken, N.J.: Wiley Custom, 2018. xix, 540. ISBN 9781119510260.
 • Klein, S. B. (2018). Learning: Principles and applications. Sage Publications.
  doporučená literatura
 • Já :o mozku, vědomí a sebeuvědomování. Edited by Koukolík Frantisek - Lenka Sčerbaničová - Jan Serých. 1 online r. ISBN 9788024623931. info
 • The seven sins of memory (Orig.) : Sedm hříchů paměti : jak si pamatujeme a zapomínáme. info
 • KAHNEMAN, Daniel. Myšlení - rychlé a pomalé. Translated by Eva Nevrlá. Vydání první. V Brně: Jan Melvil, 2012. 542 stran. ISBN 9788087270424. info
 • Handbook of metacognition in education. Edited by Douglas J. Hacker - John Dunlosky - Arthur C. Graesser. 1st pub. New York: Routledge, 2009. ix, 449. ISBN 9780203876428. info
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vydání druhé. Praha: Portál, 2009. 636 stran. ISBN 9788073676384. info
 • DUNLOSKY, John a Janet METCALFE. Metacognition. Los Angeles: Sage, 2009. ix, 334. ISBN 9781412939720. info
 • GARDNER, Howard. Dimenze myšlení : teorie rozmanitých inteligencí. Translated by Eva Votavová. Vydání první. Praha: Portál, 1999. 398 stran. ISBN 8071782793. info
  neurčeno
 • • Searle, J. (1990). Is The Brain’s Mind A Computer Program? Scientific American, 262(1), 26–31.
 • • Veenman, M. V., Van Hout-Wolters, B. H., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition and learning, 1(1), 3-14.
 • GOULD, Stephen Jay. Jak neměřit člověka : pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence. Translated by Anton Markoš. Praha: Lidové noviny, 1998. 436 s. ISBN 8071061689. info
Výukové metody
Přednáška:
PowerPointové slidy přednášek budou studentům k dispozici v interaktvní osnově po samotné přednášce. Slidy poskytnuté studentům se mohou lišit od přednášených slidů. Studentům je doporučeno, aby si slidy nepřepisovali v průběhu přednášek, protože se tak ubírají o energii a připravují o možnost místo opisování slidů přemýšlet nad přednáškovým materiálem. Zapisování doplňujících poznámek či diskuzních bodů je doporučeno a vítáno.

Samostudium literatury:
Každé z témat semestru bude v interaktivní osnově zastoupeno studiemi a články (vloží vyučující). Je doporučeno jejich nastudování, jejich obsah může být předmětem závěrečné zkoušky. Studenti mají možnost využít ke samostudiu čtecí týden.

Seminární práce:
Student samostatně vypracuje seminární práci na téma „Propojení emocí a kognitivních procesů“. Téma je dost široké na to, aby studenti měli možnost pojmout svoji seminární práci z různých úhlů pohledu, být kreativní. Přesné zadání práce spolu s rozsahem a hodnocením studenti najdou v interaktivní osnově a zároveň bude vysvětleno na prvním seminárním cvičení. Termín odevzdání práce bude upřesněn v interaktivní osnově.
Metody hodnocení
Odevzdání seminární práce je povinné, studentovi bude za odevzdání seminární práce udělen zápočet, bez kterého nebude student připuštěn ke zkoušce. Pozdně odevzdaná práce nebude akceptována. Seminární práce bude hodnocena maximálně 20 body, podrobný popis kritérií hodnocení je v interaktivní osnově.

Závěrečná zkouška. Písemný test obsahující otázky multiple-choice administrovaný na PC. Maximální počet bodů za finální test je 50. Maximálně je tedy možné získat v kurzu 70 bodů.

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno získat zápočet za seminární práci (hodnoceno body) a úspěšně absolvovat závěrečnou zkoušku.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmet/fss/jaro2020/PSYB2580
Odkaz na interaktivní osnovu: https://is.muni.cz/auth/el/fss/jaro2020/PSYb2580/index.qwarp?mode=edit

Kontakt na vyučující: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph. D., Místnost 2.47, Konzultace ideálně po domluvě emailem, Konzultační hodiny: úterý 14 - 16:00 hod.

Mgr. Miroslav Šipula, Místnost 2.54, Konzultace ideálně po domluvě emailem: miro@fss.muni.cz, konzultační hodiny dle osobní vizitky v ISu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/PSYb2580