PSYb2580 Integrace kognice, emocí a motivace

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Šipula (přednášející)
Mgr. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vendula Šamajová (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY258 Obecná psychologie - metakognice
Doporučeno: PSYb1050 Psychologie kognitivních procesů PSYb1060 Psychologie emocí a motivace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Integrace kognice, emocí a motivace uzavírá triádu započatou Psychologií kognitivních procesů, pokračující Psychologií emocí a motivace a pomáhá tak vytvořit ucelený soubor předmětů bakalářského studia, který představuje základní kámen pro další studium psychologických disciplín. Předmět už dle svého názvu integruje poznatky z předešlých semestrů o kognici, emocích a motivaci a aplikuje je do dalších témat, jako je učení, či inteligence.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:

1. orientovat se v základní terminologii uvedených tematických okruhů.

2. kriticky uvažovat o jednotlivých teóriích v kontextu historie psychologie i současných trendů

3. integrovat znalosti z oblasti kognitivních, emočních, motivačních procesů.

4. identifikovat poznatky z různých oblastí psychologie a nachádzet propojení vyučovaných teorií se situacemi běžného života.
Osnova
 • 1. Vědomí a emoce.
 • 2. Mentální reprezentace
 • 3. Problém relevance jako fundament psychologie a kognitivní vědy
 • 4. Mentální imaginace a emoce
 • 5. Rozhodování a vnímání rizika
 • 6. Propojení emocí a kognice (část 1)
 • 7. teorie a obecný vhled do tématu , studie propojující emoce a kognici (výzkumný pohled)
 • 8. Motivace - výzkum sociální odměny
Literatura
  povinná literatura
 • EYSENCK, Michael W. a Mark T. KEANE. Kognitivní psychologie. Translated by Miroslav Filip. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 748 s. ISBN 9788020015594. info
 • REEVE, Johnmarshall. Understanding motivation and emotion. Seventh edition. Hoboken, N.J.: Wiley Custom, 2018. xix, 540. ISBN 9781119510260.
  doporučená literatura
 • Handbook of metacognition in education. Edited by Douglas J. Hacker - John Dunlosky - Arthur C. Graesser. 1st pub. New York: Routledge, 2009. ix, 449. ISBN 9780203876428. info
 • DUNLOSKY, John a Janet METCALFE. Metacognition. Los Angeles: Sage, 2009. ix, 334. ISBN 9781412939720. info
Výukové metody
Přednáška:
PowerPointové slidy přednášek budou studentům k dispozici v interaktvní osnově po samotné přednášce. Slidy poskytnuté studentům se mohou lišit od přednášených slidů. Studentům je doporučeno, aby si slidy nepřepisovali v průběhu přednášek, protože se tak ubírají o energii a připravují o možnost místo opisování slidů přemýšlet nad přednáškovým materiálem. Zapisování doplňujících poznámek či diskuzních bodů je doporučeno a vítáno.

Samostudium literatury:
Každé z témat semestru bude v interaktivní osnově zastoupeno studiemi a články (vloží vyučující). Je doporučeno jejich nastudování, jejich obsah může být předmětem závěrečné zkoušky. Studenti mají možnost využít ke samostudiu čtecí týden.

Seminární práce:
Student samostatně vypracuje seminární práci na téma „Propojení emocí a kognitivních procesů“. Téma je dost široké na to, aby studenti měli možnost pojmout svoji seminární práci z různých úhlů pohledu, být kreativní. Přesné zadání práce spolu s rozsahem a hodnocením studenti najdou v interaktivní osnově a zároveň bude vysvětleno na prvním seminárním cvičení. Termín odevzdání práce bude upřesněn v interaktivní osnově.
Metody hodnocení
Odevzdání seminární práce je povinné, studentovi bude za odevzdání seminární práce udělen zápočet, bez kterého nebude student připuštěn ke zkoušce. Pozdně odevzdaná práce nebude akceptována. Seminární práce bude hodnocena maximálně 20 body, podrobný popis kritérií hodnocení je v interaktivní osnově.

Závěrečná zkouška. Písemný test obsahující otázky multiple-choice administrovaný na PC. Maximální počet bodů za finální test je 50. Maximálně je tedy možné získat v kurzu 70 bodů.

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno získat zápočet za seminární práci (hodnoceno body) a úspěšně absolvovat závěrečnou zkoušku.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmet/fss/jaro2020/PSYB2580
Odkaz na interaktivní osnovu: https://is.muni.cz/auth/el/fss/jaro2021/PSYb2580/index.qwarp

Kontakt na vyučující: Mgr. Jakub Kraus, Ph. D., Konzultace ideálně po domluvě emailem,

Mgr. Miroslav Šipula, Místnost 2.54, Konzultace ideálně po domluvě emailem: miro@fss.muni.cz, konzultační hodiny dle osobní vizitky v ISu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.