SAN102 Kritická interpretace náboženství

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 U35
Předpoklady
! SANb1007 Kritická interpretace náboženství && ! NOW ( SANb1007 Kritická interpretace náboženství )
Absolvování kursu Úvod do sociální antropologie (SAN 101). Obecný přehled o judaismu, křesťanství, islámu a alespoň jednom z náboženství Východu (hinduismus, buddhismus).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 524 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jednosemestrální kurs představuje vybraná témata antropologického přístupu k náboženství. Kurs nepodává obecný přehled o jednotlivých náboženstvích, v centru jeho pozornosti spíše stojí klasická témata antropologického studia náboženství (sakrální – profánní, mýtus a rituál, magie a čarodějnictví) a zkoumání způsobů, jakými jsou tato témata konstruována (včetně samotné kategorie náboženství) a propojována s každodenní praxí.

Hlavní cíle kursu jsou:
seznámení se se základními přístupy k náboženství v antropologii;
získání schopnosti aplikovat antropologickou perspektivu na studium náboženství;
naučit se rozumět náboženské zkušenosti jako zkušenosti vázané na určitý typ myšlení a vědění.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientovat se v hlavních tématech a teoriích antropologie náboženství. - popsat genezi vývoje pojmu náboženství a jeho vnímání v západní kultuře - definovat rituál a jeho rozměry v evropských i mimoevropských společnostech - definovat duchovno v mimoevropských společnostech - rozpoznat a analyzovat provázanost náboženství s ostatními aspekty života společnosti - napsat odbornou práci/esej na téma antropologie náboženství
Osnova
 • I.
 • Náboženství jako antropologické kategorie, koloniální dědictví (Clifford Geertz, Talal Assad)
 • Perspektivismus a studium náboženství
 • Náboženské a ne-náboženské vysvětlení skutečnosti.
 • „Primitivní“ a „vyspělá“ náboženství. Náboženství písma.
 • II.
 • Mýtus, kosmologie I. (Bronislaw Malinowski, Mircea Eliade, Ernst Cassirer)
 • Mýtus, kosmologie II. (Émile Durkheim, Claude Lévi-Strauss)
 • Rituál I. (Marvin Harris, Mary Douglas)
 • Rituál II. (Arnold van Gennep, Victor Turner)
 • III. Náboženské poutě (Victor Turner, John Eade). Náboženství a tělo.
 • Kontinuita a změna: tradice, akulturace, cargo kulty
 • Diaspory. Náboženství v globalizovaném světě
 • Náboženství a politika
Literatura
  povinná literatura
 • BOWIE, Fiona. Antropologie náboženství. Translated by Vladimír Petkevič. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 335 s. ISBN 9788073673789. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost :sociologické teorie, modernizace a sekularizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 183 s. ISBN 80-210-2224-8. info
 • PADEN, William E. Bádání o posvátnu. Náboženství ve spektru interpretací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 179 s. ISBN 80-210-2977-3. info
 • WAARDENBURG, Jacques. Bohové zblízka : systematický úvod do religionistiky. Translated by Břetislav Horyna - Dalibor Antalík. Vyd. 1. Brno: Ústav religionistiky filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1997. 163 s. ISBN 8090219713. info
  neurčeno
 • DURKHEIM, Émile. Elementární formy náboženského života :systém totemismu v Austrálii. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2002. 491 s. ISBN 80-7298-056-4. info
 • DOUGLAS, Mary. Purity and danger :an analysis of the concepts of pollution and taboo. 2nd impr. with corr. London: Routledge & Kegan Paul, 1969. viii, 188. ISBN 0-7100-8827-2. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, písemné práce
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného absolvování kursu je: 1. Znalost textů označených jako „povinná četba“ a dále vybraných textů k jednotlivým tématům. Znalost těchto textů se ověřuje v diskusích během výuky, v písemných pracích podle zadání a během závěrečné rozpravy. 2. Vypracování závěrečné práce v rozsahu 9 - 12 000 znaků podle zadání. Písemná práce bude vložena do odevzdávárny kursu. Poslední termín pro odevzdání práce je poslední den výuky daného semestru. Odevzdání práce a její přijetí vyučujícím (kritériem je splnění formálních požadavků) je podmínkou úspěšného absolvování kurzu a připuštění k závěrečné rozpravě. 3. Absolvování závěrečné rozpravy nad odevzdanou písemnou prací a vybranou knihou základní literatury.
Informace učitele
Podrobné a průběžně aktualizované informace o obsahu kursu a studijních požadavcích naleznete v ISu na stránkách kursu v sekci Studijní materiály - Organizační pokyny.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SAN102