EN

FSS:SOC1002 Publikace II - Informace o předmětu

SOC1002 Publikace II

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. (max 20 kred). Ukončení: z.
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studující prokazují schopnost samostatně nebo ve spoluautorství publikovat výsledky své originální badatelské (teoretické nebo empirické) práce v podobě odborné stati nebo monografie. Rozumějí zásadám publikování, mají zkušenost s procesem psaní a publikování, s komunikací s editory/redakčními radami/oponenty.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen interpretovat, argumentovat, revidovat a zejména tyto schopnosti produktivně využít v publikančím procesu.
Osnova
  • jedna odborná publikace určeného druhu
Literatura
    doporučená literatura
  • BECKER, HOWARD S. Telling about Society. Chicago: University of Chicago Press, 2007. info
Výukové metody
individuální konzultace se školitelem/kou, případně s dalšími odborníky
Metody hodnocení
Kurz je hodnocen na základě předloženého publikačního výsledku: vytištěného textu, nebo (pokud je předmět zapsán v posledním semestru studia) textu závazně přijatého k publikaci (pak je třeba předložit text i potvrzení o přijetí).

Publikace musí být zadána v IS MU. Text je typicky umístěn v repozitáři MU.

Publikace má být označena pro přenos do RIV (neplatí, pokud studující na publikaci pracoval v rámci projektu svého školitele/školitelky mimo MU). Uznávány jsou pouze originální badatelské texty.

Počet kreditů reflektuje typ publikace a její jazyk. Typicky jde o tyto kreditní hodnoty (pokud je studující jediným autorem/kou):

1. 20 kreditů- článek v angličtině (nebo jiném oborově velmi významném jazyce) v časopise registrovaném na Web of Science, monografie, nebo kapitola v monografii vydané ve významném mezinárodním nakladatelství

2. 10 kreditů - článek v češtině (nebo jiném menším jazyce) v časopise registrovaném na Web of Science, monografie vydaná mimo významné mezinárodní vydavatelství

3. 7 kreditů za článek v časopise registrovaném v databázi SCOPUS

4. 5 kreditů - článek v recenzovaném odborném časopise mimo Web of Science i SCOPUS, kapitola v knize (mimo významné mezinárodní vydavatelství).

Publikace v predátorských časopisech/nakladatelstvích nejsou uznávány.

Počet kreditů se krátí podle autorského podílů studujících.
Informace učitele
V případě nejistoty, jakou kreditní hodnotu uvést, kontaktujte garanta.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/SOC1002