SOC525a Projekt k diplomové práci (Nekorjak)

Fakulta sociálních studií
jaro 2013
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Předmět si studenti zapisují v předposledním semestru před odevzdáním diplomové práce a přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kursu je zhotovení projektu diplomové práce. Studenti vypracují výzkumný problém a navrhnou postup jeho řešení; započnou s vyhledáváním a s rešerší literatury; případně předloží zpracovanou část budoucí bakalářské práce (úvodní kapitolu, metodologickou či teoretickou část).
Osnova
  • Předmět probíhá formou kontinuální individuální práce na vlastním projektu za podpory vyučujícího formou konzultací.
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce a formou společných workshopů s dalšími studenty pod vedením vyučujícího.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Podmínky jeho udělení stanovuje vyučující na základě dohodnutého postupu pro vypracování projektu, jež závisí na zvoleném tématu práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2013/SOC525a