SOCd0112 Publikace/ Publications

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 20 kr. (max 20 kred). Ukončení: k.
Vyučující
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Předpoklady
! SOC1001 Publikace/ Publications && ! NOW ( SOC1001 Publikace/ Publications )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Tento předmět je pouze pro studující, kteří nastoupili nejpozději v kohortě PS2019 ( studující kteří nastoupili v semestru JS2020 si zapisují předmět SOCd0127)
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studující prokazují schopnost samostatně nebo ve spoluautorství publikovat výsledky své originální badatelské (teoretické nebo empirické) práce v podobě odborné stati nebo monografie. Rozumějí zásadám publikování, mají zkušenost s procesem psaní a publikování, s komunikací s editory/redakčními radami/oponenty.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen interpretovat, argumentovat, revidovat a využívat těchto schopností a dovedností v publikačním procesu.
Osnova
  • Je zveřejněna alespoň jedna odborná publikace určeného druhu. (viz Metody a kritéria hodnocení) Od imatrikulačního ročníku 09/2021 platí požadavky FSS MU, tj. Publikace WoS Q1-Q3. V případě spoluautorství musí být minimální autorský podíl 50%. Publikace je uznána když je přijata k publikování (mail od editora), nebo publikována (platí i online first).
Literatura
  • A guide to writing sociology papers. 6th ed. New York, NY: Worth Publishers. xv, 230. ISBN 9780716776260. 2007. info
  • BECKER, HOWARD S. Telling about Society. Chicago: University of Chicago Press, 2007. info
Výukové metody
- individuální konzultace se školitelem/kou, případně s dalšími odborníky - užitečnou základní pomůckou pro přípravu první odborné publikace může být dokument „Dobrá praxe vědeckého publikování“, který je pro zaměstnance a studující MU k dispozici na https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/65890653/Zasady_vedeckeho_publikovani_na_MU_cz.pdf
Metody hodnocení
Kurz je hodnocen na základě předloženého publikačního výsledku: vytištěného textu, nebo (pokud je předmět zapsán v posledním semestru studia) textu závazně přijatého k publikaci (pak je třeba předložit text i potvrzení o přijetí). Publikace musí být zadána v IS MU. Text je typicky umístěn v repozitáři MU. Publikace má být označena pro přenos do RIV (neplatí, pokud studující na publikaci pracoval v rámci externě financovaného projektu svého školitele/školitelky mimo MU). Uznávány jsou pouze originální badatelské texty. Počet kreditů reflektuje typ publikace a její jazyk. Typicky jde o tyto kreditní hodnoty (pokud je studující jediným autorem/kou): 1. 20 kreditů- článek v angličtině (nebo jiném oborově velmi významném jazyce) v časopise registrovaném na Web of Science, monografie, nebo kapitola v monografii vydané ve významném mezinárodním nakladatelství 2. 10 kreditů - článek v češtině (nebo jiném menším jazyce) v časopise registrovaném na Web of Science, monografie vydaná mimo významné mezinárodní vydavatelství 3. 7 kreditů za článek v časopise registrovaném v databázi SCOPUS. Publikace v predátorských časopisech/nakladatelstvích nejsou uznávány. Počet kreditů se krátí podle autorského podílu studujících (a zaokrouhluje se v případě potřeby na celé číslo směrem nahoru).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/SOCd0112