SOCn4007 Sociologický výzkum: design výzkumu

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12:00–13:40 PC25
Předpoklady
! NOW ( SOCn5015 Design výzkumu )&& SOUHLAS
Formální prerekvizity žádné, jde o povinný (kredity A) kurz magisterského studia sociologie na FSS MU. Kurz předpokládá vstupní znalosti v rozsahu bakalářského studia sociologie na FSS MU a v rozsahu Státní zkoušky pro bakaláře v oboru sociologie tamtéž. Důležitým předpokladem pro práci v kurzu je schopnost pracovat s kvantitativními daty v některém z existujících statistických programů (STATA, SPSS, R…). Bez těchto dovedností je úspěšné ukončení kurzu velmi složité. Pokud si nejste jisti úrovní svých dovedností, doporučuji, abyste si je doplnili, např. v existujících kurzech z bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty s reálnými aplikacemi kvantitativních sociologických metod a učí je tyto kriticky vyhodnocovat (zejména ve srovnání s existujícími alternativami) a využívat pro vlastní výzkumnou práci.
Jako základní úhelný kámen kurz mapuje variabilitu a četnost metod ve výzkumné praxi; proto zahrnuje i metody, které nebyly předmětem pregreduálního studia. Kurz vede studující k tomu, aby tuto varibilitu respektovali a to zejména s ohledem na vhodnost každé metody pro zodpovězení stanovené výzkumné otázky. Metoda nikdy není primární, vždy ji volíte s ohledem na daný výzkumný problém, dostupná data a další okolnosti. Procesy vyhodnocování a srovnávání metod pak mají studující využívat při formování vlastních informovaných rozhodnutí ohledně volby metody ve výzkumném procesu. Kurz syntetizuje a dále rozvíjí metodologické znalosti studentů a to zejména v oblasti výzkumu kauzálních vztahů v sociologii.
Kurz postuluje obecná kritéria interní validity, tj. validity výpovědí o příčinných vztazích mezi proměnnými. Kurz dále rozebírá a hodnotí různá v sociologii používaná uspořádání výzkumu právě s ohledem na specifikaci a falzifikaci kauzálních hypotéz a na schopnost připsat získaným datům teoretickou relevanci.
Kurz metodologicky rozebírá experimentální designy (a jejich kritiku), stejně jako designy experimentu podobné a s ním často srovnávané (kvazi-experiment, přirozený experiment) a ukazuje, do jaké míry může experiment sloužit jako metodologický „zlatý standard“ pro sociální vědy. Poté následuje rozbor a srovnání metod ne-experimentálního kvantitativního výzkumu, zejména různých odrůd survey analýzy - jednorázových šetření, opakovaných průřezových šetření, panelových šetření, kohortní analýzy, víceúrovňové analýzy dat, analýzy malých vzorků záměrných výběrů (response-based sampling). Kurz se dále zabývá metodami a postupy srovnávacího sociologického výzkumu a longitudinálními designy.
Jednotlivé metodologické postupy jsou ilustrovány na materiálu z nejvýznamnějších klasických i soudobých studií a to zejména těch, které se trvale zapsaly do dějin disciplíny jako inovativní, průlomové, ustavily nový standard metodologické kvality, nebo jsou „jen“ elegantní, přesvědčivou a napodobení-hodnou podobou empirické sociologie. Soudobé studie jsou pak vybírány s ohledem na zmapování celého spektra dnes používaných postupů z posledních několika málo ročníků nejvýznamnějších odborných časopisů.
Cílem kurzu je shrnout silné a slabé stránky jednotlivých uspořádání výzkumu. Tím má kurz studentům pomoci, aby byli sami schopni realizovat vlastní výzkum (narýsovat a uskutečnit výzkumný plán), případně produktivně využívat a kriticky hodnotit výzkumy provedené jinými lidmi.
Osnova
  • experimenty v sociálních vědách
  • kvaziexperimenty
  • přirozené experimenty
  • srovnávací výzkum s velkým množstvím srovnávaných případů
  • srovnávací výzkum s malým množstvím případů
  • srovnávací výzkum, semi-standardizovaná strategie
  • role a účel replikace v kvantitativní sociologii
  • smíšený způsob sběru a vyhodnocování dat
Výukové metody
přednáška
seminář
řízená diskuze
samostatná práce
práce v týmu
studentské prezentace
studentská zpětná vazba
Metody hodnocení
Kurz je hodnocen i na základě průběžně zadávaných a odevzdávaných úkolů ve smyslu čl. 16, odst. 8 Studijního a zkušebního řádu MU.
Finální hodnocení kurzu je složeno z několika částí:
a. Průběžně zadávaných a plněných „domácích“ úkolů (individuálních i skupinových).
b. Prezentace domácích úkolů na semináři.
c. Metodologická rešerše ke zvolenému empirickému tématu.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Tento předmět se nabízí jako povinný.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/SOCn4007