SOCn4007 Sociologický výzkum: design výzkumu

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–11:40 P24b
Předpoklady
! NOW ( SOCn5015 Design výzkumu )&& SOUHLAS
Formální prerekvizity žádné, jde o povinný (kredity A) kurz magisterského studia sociologie na FSS MU. Kurz předpokládá vstupní znalosti v rozsahu bakalářského studia sociologie na FSS MU a v rozsahu Státní zkoušky pro bakaláře v oboru sociologie tamtéž. Důležitým předpokladem pro práci v kurzu je schopnost pracovat s kvantitativními daty v některém z existujících statistických programů (STATA, SPSS, R…). Bez těchto dovedností je úspěšné ukončení kurzu velmi složité. Pokud si nejste jisti úrovní svých dovedností, doporučuji, abyste si je doplnili, např. v existujících kurzech z bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/15, pouze zareg.: 1/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty s reálnými aplikacemi kvantitativních sociologických metod a učí je tyto kriticky vyhodnocovat (zejména ve srovnání s existujícími alternativami) a využívat pro vlastní výzkumnou práci.
Jako základní úhelný kámen kurz mapuje variabilitu a četnost metod ve výzkumné praxi; proto zahrnuje i metody, které nebyly předmětem pregreduálního studia. Kurz vede studující k tomu, aby tuto varibilitu respektovali a to zejména s ohledem na vhodnost každé metody pro zodpovězení stanovené výzkumné otázky. Metoda nikdy není primární, vždy ji volíte s ohledem na daný výzkumný problém, dostupná data a další okolnosti. Procesy vyhodnocování a srovnávání metod pak mají studující využívat při formování vlastních informovaných rozhodnutí ohledně volby metody ve výzkumném procesu. Kurz syntetizuje a dále rozvíjí metodologické znalosti studentů a to zejména v oblasti výzkumu kauzálních vztahů v sociologii.
Kurz postuluje obecná kritéria interní validity, tj. validity výpovědí o příčinných vztazích mezi proměnnými. Kurz dále rozebírá a hodnotí různá v sociologii používaná uspořádání výzkumu právě s ohledem na specifikaci a falzifikaci kauzálních hypotéz a na schopnost připsat získaným datům teoretickou relevanci.
Kurz metodologicky rozebírá experimentální designy (a jejich kritiku), stejně jako designy experimentu podobné a s ním často srovnávané (kvazi-experiment, přirozený experiment) a ukazuje, do jaké míry může experiment sloužit jako metodologický „zlatý standard“ pro sociální vědy. Poté následuje rozbor a srovnání metod ne-experimentálního kvantitativního výzkumu, zejména různých odrůd survey analýzy - jednorázových šetření, opakovaných průřezových šetření, panelových šetření, kohortní analýzy, víceúrovňové analýzy dat, analýzy malých vzorků záměrných výběrů (response-based sampling). Kurz se dále zabývá metodami a postupy srovnávacího sociologického výzkumu a longitudinálními designy.
Jednotlivé metodologické postupy jsou ilustrovány na materiálu z nejvýznamnějších klasických i soudobých studií a to zejména těch, které se trvale zapsaly do dějin disciplíny jako inovativní, průlomové, ustavily nový standard metodologické kvality, nebo jsou „jen“ elegantní, přesvědčivou a napodobení-hodnou podobou empirické sociologie. Soudobé studie jsou pak vybírány s ohledem na zmapování celého spektra dnes používaných postupů z posledních několika málo ročníků nejvýznamnějších odborných časopisů.
Cílem kurzu je shrnout silné a slabé stránky jednotlivých uspořádání výzkumu. Tím má kurz studentům pomoci, aby byli sami schopni realizovat vlastní výzkum (narýsovat a uskutečnit výzkumný plán), případně produktivně využívat a kriticky hodnotit výzkumy provedené jinými lidmi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat hlavní elementy výzkumných designů
v kvantitativní sociologii, zejména na příkladu experimentálních a kvazi-experimentálních studií
- srovnat jejich silné a slabé stránky
- kriticky a kreativně je aplikovat ve vlastní výzkumné praxi a to zejména tam, kde se věnují výzkumu kauzálních vztahů mezi jevy/proměnnými
- studující znají koncepty interní a externí validity a umějí je aplikovat při zhodnocení experimentálních a kvazi-experimentálních designů
- studující znají základní postupy srovnávacího výzkumu a umějí kriticky zhodnotit jejich výhody a nevýhody, teoretická, metodologická, věcná i praktická omezení při jejich použití
- studující znají významné studie z dějin sociologie, které významným způsobem ovlivnily současné chápání kauzality a možnosti její aplikace
Osnova
 • experimenty v sociálních vědách
 • kvaziexperimenty
 • přirozené experimenty
 • srovnávací výzkum s velkým množstvím srovnávaných případů
 • srovnávací výzkum s malým množstvím případů
 • srovnávací výzkum, semi-standardizovaná strategie
 • role a účel replikace v kvantitativní sociologii
 • smíšený způsob sběru a vyhodnocování dat
Literatura
  doporučená literatura
 • • Campbell, Donald T. a Julian C. Stanley. 1966. Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research. Chicago: Rand McNally.
 • • Freese, Jeremy a David Peterson. 2017. “Replication in Social Science.” Annual Review of Sociology 43: 147-165.
 • Encyclopedia of research design. Edited by Neil J. Salkind. London: Sage, 2010. xi, s. ISBN 9781412961271. info
 • Encyclopedia of research design. Edited by Neil J. Salkind. London: Sage, 2010. xi, s. ISBN 9781412961271. info
 • Encyclopedia of research design. Edited by Neil J. Salkind. London: Sage, 2010. xxxi, 560. ISBN 9781412961271. info
 • Comparative historical analysis in the social sciences. Edited by Dietrich Rueschemeyer - James Mahoney. New York: Cambridge University Press, 2003. xix, 444. ISBN 0521016452. info
 • MILLER, Delbert C. a Neil J. SALKIND. Handbook of research design and social measurement. 6th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2002. xxi, 786. ISBN 0761920463. info
 • MILLER, Delbert C. Handbook of research design and social measurement. Fifth edition. Newbury Park: SAGE Publications, 1991. xiv, 704. ISBN 0803942206. info
Výukové metody
přednáška
seminář
řízená diskuze
samostatná práce
práce v týmu
studentské prezentace
studentská zpětná vazba
Metody hodnocení
Kurz je hodnocen i na základě průběžně zadávaných a odevzdávaných úkolů ve smyslu čl. 16, odst. 8 Studijního a zkušebního řádu MU.
Finální hodnocení kurzu je složeno z několika částí:
a. Průběžně zadávaných a plněných „domácích“ úkolů (individuálních i skupinových).
b. Prezentace domácích úkolů na semináři.
c. Metodologická rešerše ke zvolenému empirickému tématu.
Informace učitele
Kurz seznamuje studenty s reálnými aplikacemi kvantitativních sociologických metod a učí je tyto kriticky vyhodnocovat (zejména ve srovnání s existujícími alternativami) a využívat pro vlastní výzkumnou práci. Jako základní úhelný kámen kurz mapuje variabilitu a četnost metod ve výzkumné praxi; proto zahrnuje i metody, které nebyly předmětem pregreduálního studia. Kurz vede studující k tomu, aby tuto variabilitu respektovali a to zejména s ohledem na vhodnost každé metody pro zodpovězení stanovené výzkumné otázky. Metoda nikdy není primární, vždy ji volíte s ohledem na daný výzkumný problém, dostupná data a další okolnosti. Procesy vyhodnocování a srovnávání metod pak mají studující využívat při formování vlastních informovaných rozhodnutí ohledně volby metody ve výzkumném procesu. Kurz syntetizuje a dále rozvíjí metodologické znalosti studentů a to zejména v oblasti výzkumu kauzálních vztahů v sociologii. Kurz postuluje obecná kritéria interní validity, tj. validity výpovědí o příčinných vztazích mezi proměnnými. Kurz dále rozebírá a hodnotí různá v sociologii používaná uspořádání výzkumu právě s ohledem na specifikaci a falzifikaci kauzálních hypotéz a na schopnost připsat získaným datům teoretickou relevanci. Kurz metodologicky rozebírá experimentální designy (a jejich kritiku), stejně jako designy experimentu podobné a s ním často srovnávané (kvazi-experiment, přirozený experiment) a ukazuje, do jaké míry může experiment sloužit jako metodologický „zlatý standard“ pro sociální vědy. Poté následuje rozbor a srovnání metod ne-experimentálního kvantitativního výzkumu, zejména různých odrůd survey analýzy - jednorázových šetření, opakovaných průřezových šetření, panelových šetření, kohortní analýzy, víceúrovňové analýzy dat. Kurz se těmito metodami zabývá v kontextu srovnávacího sociologického výzkumu a pozitivistického imperativu replikace. Jednotlivé metodologické postupy jsou ilustrovány na materiálu z nejvýznamnějších klasických i soudobých studií a to zejména těch, které se trvale zapsaly do dějin disciplíny jako inovativní, průlomové, ustavily nový standard metodologické kvality, nebo jsou „jen“ elegantní, přesvědčivou a napodobení-hodnou podobou empirické sociologie. Soudobé studie jsou pak vybírány s ohledem na zmapování celého spektra dnes používaných postupů z posledních několika málo ročníků nejvýznamnějších odborných časopisů. Cílem kurzu je shrnout silné a slabé stránky jednotlivých uspořádání výzkumu. Tím má kurz studentům pomoci, aby byli sami schopni realizovat vlastní výzkum (narýsovat a uskutečnit výzkumný plán), případně produktivně využívat a kriticky hodnotit výzkumy provedené jinými lidmi.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Tento předmět se nabízí jako povinný.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/SOCn4007