SOCn5003 Město v sociologii 20. století

Fakulta sociálních studií
podzim 2022

Předmět se v období podzim 2022 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz uvádí studenty do dějin sociologického zkoumání a teorie města a představuje vybrané texty z nejcitovanějších (či nejdiskutovanějších) prací městských studií od jejich počátků do současnosti. Jeho cílem je seznámit posluchače a posluchačky se základními díly zařazovanými do evropské a americké větve sociologie města z počátku 20. století a s některými základními tématy výzkumu a teorie městských studií v globálním měřítku. Výklad dějin zkoumání města v sociologii ale není jediným zaměřením kurzu. Cílem je také vést studenty a studentky k poznání a reflexi nosných témat i konceptuálních problémů řešených v sociologii města v průběhu 20. století a ukázat její těsné propojení s dalšími disciplínami.
Výstupy z učení
Kromě toho, že poskytuje přehled děl, témat a přístupů urbánní sociologie (užitečný zvláště pro ty studenty/ky, kteří/é plánují zpracování diplomové práce na téma spadající do oblasti městských studií), hlavním přínosem kurzu má být rozvíjení zručnosti v kritické analýze odborných textů včetně klasických děl.
Osnova
  • Úvod do kurzu
  • BLOK 1: KLASICKÁ SOCIOLOGIE MĚSTA
  • BLOK 2: VYBRANÁ TÉMATA SOCIOLOGIE MĚSTA (mění se podle semestru)
Literatura
    povinná literatura
  • The urban sociology reader. Edited by Jan Lin - Christopher Mele. New York: Routledge, 2005. ix, 363. ISBN 0415323436. URL info
    neurčeno
  • FERENČUHOVÁ, Slavomíra. Sociologie města 20. a 21. století. Praha/Brno: Sociologické nakladatelství SLON/Masarykova univerzita, 2013. 290 s. Základy sociologie 11. svazek. ISBN 978-80-7419-162-6. info
Výukové metody
Kritická analýza původních akademických textů je posilována v diskuzi v semináři. Studenti se na hodiny připravují četbou a zpracováním průběžných písemných úkolů, v některých případech s použitím vybrané metody sběru dat (go-along, interview). Studenti připravují vlastní prezentace (referáty) přednesené v hodině, samostatně nebo ve skupině. Kurz je ukončen zpracováním eseje.
Metody hodnocení
Požadavky: 1) Účast na hodině 2) Referát připravený samostatně anebo ve dvojici či v trojici. 3) Průběžné písemné úkoly 4) Závěrečná esej Pro úspěšné ukončení kurzu je nutné získat alespoň 60% bodů za celý semestr.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/SOCn5003