SOCn6211 Projekt k diplomové práci se zaměřením na Populační studia

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SOUHLAS
Projekt k diplomové práci je prvním ze dvojice předmětů, zaměřených na přípravu a vlastní realizaci magisterské diplomové práce. Je určen pro studující v magisterském SP Sociologie se zájmem o profilaci Populační studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce samostatně zpracovat Projekt diplomové práce. Projekt typicky obsahuje formulaci cílů a výzkumných otázek práce, jejich zdůvodnění, a návrh metodologie zpracování samotné práce včetně specifikace analytických postupů práce s daty. Žádoucí součástí projektu je tematická osnova práce a termíny pro dodání jednotlivých částí práce vedoucímu k přehlédnutí a zpětné vazbě. Projekt splňuje standardy odborného textu.
Výstupy z učení
student umí samostatně formulovat relevantní výzkumnou otázku/hypotézy, nalézt k nim odpovídající data a zpracovat další náležitosti projektu
Osnova
  • Závisí na charakteru projektu, ale obvykle zahrnuje první verzi výzkumné otázky a její zdůvodnění, rešerši dostupných dat a analytických postupů. Doporučuje se pravidelně postup práce konzultovat.
Literatura
    doporučená literatura
  • BECKER, HOWARD S. Telling about Society. Chicago: University of Chicago Press, 2007. info
Výukové metody
samostatná práce, konzultace, příprava dílčích tematických a metodologických rešerší, předběžná analýza dat
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněný odevzdáním projektu práce do „odevzdávárny“ předmětu v ISu. Termín je stanoven individuálně dohodou s vedoucím, zřídka (a jen po explicitní dohodě s vedoucím) je později než tři týdny před koncem zkouškového období semestru, v němž si studující předmět zapsal. Předmět je hodnocen průběžně ve smyslu čl. 16, ods. 9 Studijního a zkušebního řádu, neexistují v něm tedy opravné možnosti na zisk zápočtu.
Informace učitele
Skladba kreditové zátěže: kontaktní konzultace s vedoucím práce (cca 5 hodin) vyhledávání doplňujících zdrojů (cca 15 hodin) studium doplňkové literatury a jiných materiálů (cca 170 hodin) psaní vlastního textu projektu (cca 100 hodin) revize textu, formální úpravy atd. (cca 10 hodin) Celkem: 300 hodin = 12 ECTS Minimální rozsah použité literatury (včetně datových zdrojů, dokumentů atd.) je celkem 2600 stran českého textu, v případě cizojazyčné literatury se počet nastudovaných stran v celkové zátěži násobí dvěma. V případě potřeby pracovat s empirickými daty netextové povahy se část hodin alokuje na přípravu a zpracování dat a snižuje se tak očekávaný rozsah zpracované literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/SOCn6211