SPP017 Teorie a metodologie kvalitativního výzkumu 2

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Zápis kurzu vyžaduje úspěšné ukončení kurzu SPP016 Teorie a metodologie kvalitativního výzkumu 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kvalitativní strategie v současnosti nabízí velké množství výzkumných přístupů a metod, které se od sebe liší především rozdílnou teoretickou orientací. Výzkumníci mívají při kvalitativní strategii potíže se zdůvodněním volby konkrétních výzkumných metod a přístupů vzhledem ke zkoumanému tématu a poznávacímu problému. Cílem studijního předmětu je umožnit studentům na základě pochopení různých teoretických orientací kvalitativního výzkumu a na základě definování výzkumného problému procvičení v logickém a teoretickém zdůvodnění volby konkrétní výzkumné metodiky disertační práce.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování kurzu schopen/schopna navrhnout a vysvětlit vhodnou metodu nebo metody kvalitativního výzkumu společenského fenoménu, tématu či problému.
Osnova
 • 1. Vztahy mezi kvantitativní a kvalitativní strategií ve výzkumné praxi. Příklady napětí a spojení obou strategií v praxi: Dvou- -fázový design, Dominantní a méně dominantní design, Smíšený design.
 • 2. Vybrané oblasti a témata sociální práce a veřejné politiky pro uplatnění kvalitativního výzkumného designu:
 • - etnografie cílových skupin a komunit;
 • - symbolické interakce a organizační procesy;
 • - složité systémy s významovou mnohoznačností (Grouded Theory);
 • - případové studie;
 • - fenomenologické studie každodenních praktik a postojů;
 • - participační výzkum a demokratické hodnocení intervencí
 • 3. Vybrané metody kvalitativního výzkumu a jejich použití při tvorbě teorií:
 • - studium komplexity pomocí "grounded theory";
 • - studium vnitřní dynamiky "focus group";
 • - testování předběžných modelů pomocí "case study";
 • - konverzační rozhovor a hloubková analýza
 • 4. Techniky konverzačního rozhovoru a jeho analýzy
 • 5. Techniky hermeneutické interpretace organizačních a politických dokumentů
 • 6. Techniky kritické diskurzivní analýzy
 • 7. Techniky generování "grouded theory" pomocí kódovacích procesů
 • 8. Zpracování seminárního projektu návrhu kvalitativní výzkumné metodiky pro disertační práci. Návrh bude mít následující strukturu:
 • - formulace výzkumného problému;
 • - teoretický nebo konceptuální základ pro formulaci problému;
 • - základní výzkumné otázky a jejich posouzení podle komponentů kvalitativního výzkumu - očekávaný konceptuální rozvoj (jaké druhy předběžných tvrzení mohou být výstupem výzkumu?);
 • - tvorba výběrového souboru a popis kontextu pro interpretaci dat;
 • - metody sběru dat a jejich analýzy;
 • - poznávací a etické limity použité metody.
Literatura
 • Creswell J.W. (1998) Qualitative Inquiry and research desugn. Thousand Oaks, CA, Sage
 • Glaser, B.G. (1992) Basics of grouded theory analysis. Mill Valley, CA, Sociological Press
 • Kvale,S. (1996) Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA, Sage
 • Lee, T.W. (2012) Using Qualitative Methods in Organizational Research. London, Sage
 • Seale, C. (2004) Social Research Methods. A Reader. London, Routledge
 • Patton, M.Q. (2002) Qualitative research and Evaluation Methods.Thousand Oaks,CA, Sage
Výukové metody
Teoretická příprava, individuální seminární práce, seminární diskuse, prezentace před kolegy
Metody hodnocení
seminarní projekt, ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/SPP017