SPRb1103 Teorie a metody sociální práce

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/65, pouze zareg.: 0/65, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/65
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy a teoretickými východisky sociální práce. Kurz je uvede do soudobých teoretických modelů sociální intervence (sociální práce) a naznačí jim možnosti jejich praktické apélikace. Studenti získají představu o sociální práci jako o multiparadigmatického oboru, jehož podstatným rysem je integrující přístup k poznávání i k praktické činnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- objasnit hlavní podmínky vzniku sociální práce;
- definovat klíčové profesní cíle sociální práce;
- popsat hlavní přístupy k teoriím a metodám v sociální práci;
- srovnat sociální práci ve vztahu k jiným pomáhajícím profesím;
- aplikovat teoretické principy na praktický problém;
Osnova
 • Psychosociální přístup
 • Přístup orientovaný na úkoly
 • Sociálně-psychologické a komunikační modely
 • Humanistické a existenciální teorie
 • Krizová intervence
 • Sociální práce se skupinou
 • Kognitivní a behaviorální teorie
 • Model růstu V. Satirové (SP s rodinou)
 • Komunitní sociální práce
 • Antiopresivní přístupy
 • Ekologická perspektiva
Literatura
  povinná literatura
 • NAVRÁTIL, Pavel. Poradenský přístup. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 103-104. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Oldřich MATOUŠEK. Psychosociální teorie. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 66-69. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální konstruktivismus. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Portál: Portál, 2013. s. 26-32. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na vydavatele info
 • KAPPL, Miroslav a Libor MUSIL. Teorie komunikativního jednání. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 84-88. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Oldřich MATOUŠEK. Terapeutický přístup. In O. Matouškem. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 102-103. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na vydavatel info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Úkolově orientovaný přístup. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 109-114. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. odkaza na vydavatele info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 309 s. ISBN 9788073673314. info
 • THOMPSON, Neil. Anti-discriminatory practice. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave, 2001. xi, 194 s. ISBN 0-333-96391-1. info
 • THOMPSON, Neil. Understanding social work : preparing for practice. Edited by Jo Campling. 1st pub. Houndmills: Macmillan Press, 2000. xvii, 190. ISBN 033371749X. info
 • REID, William J. a Laura EPSTEIN. Task-centered casework. New York: Columbia University Press, 1972. vi, 275 s. ISBN 0-231-03466-0. info
  doporučená literatura
 • ŠPILÁČKOVÁ, Marie a Eva NEDOMOVÁ. Úkolově orientovaný přístup v sociální práci. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 183 s. ISBN 9788026207269. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce v době současné. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 189-195. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • COULSHED, Veronica a Joan ORME. Social work practice : an introduction. 4th ed. Houndmills, Balsingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2006. xiii, 322. ISBN 9781403921550. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 224 s. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
Výukové metody
teoretická příprava
skupinové prezentace
čtení
skupinové diskuse
skupinové projekty
Metody hodnocení
závěrečný písemný test (max 100 bodů, min. 60%)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.