SPRb1111 Filosofie a etika v sociální práci

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 10:00–11:40 U42
Předpoklady
! SPP111 Filosofie a etika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je úvodem k reflexi profesní hodnotové orientace. V první části, se studenti seznámí se základními morálními kategoriemi klasické etiky a s vybranými etickými teoriemi. Druhá část je zaměřena na etickou problematiku profese sociálních pracovníků, reflexi hodnot profese a daných etických teorií v praxi. Hlavními cíli kurzu je podpořit u studentů schopnost sebepoznání a činění informovaných rozhodnutí v oblasti etických problémů a dilemat, které vyvstávají při výkonu sociální práce.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli rozumět významu etických teorií pro praktický výkon profese sociální práce; být schopni aplikovat poznatky z etických teorií na příklady z praxe a být si vědomi vlastních hodnot a teoretického zázemí, ze kterého tyto hodnoty vycházejí.
Osnova
 • Význam a uplatnění etiky v sociální práci
 • Společenská situace a profesní identita
 • Základní morální kategorie klasické etiky
 • Vybrané etické teorie - etika ctností, etika věčného zákona, teorie společenské smlouvy, deontologie, utilitarismus, antiopresivní teorie, etika diskurzu, etika účasti
 • Hodnoty v sociální práci
 • Pojetí klienta, profesioanlismus a manažerismus
 • Profesní etické kodexy
 • Úloha sociálních pracovníků (modely přístupu k praxi) a řešení dilemat
Literatura
  povinná literatura
 • BANKS, Sarah. Ethics and values in social work. Fifth edition. London: Bloomsbury academic, 2021. xxvii, 315. ISBN 9781137607188. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Etický kodex jako podpora sociálního pracovníka. In Zdroje podpory sociálních pracovníků: Sešit sociální práce č. 10. Praha: MPSV, 2021. s. 20-24. ISBN 978-80-7421-248-2. sešity sociální práce vydávané MPSV info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Náhled sociálních pracovníků na proměny pojímání hodnot sociální práce. In Sborník příspěvků ke Světovému dni sociální práce : Proměny hodnot a limitů sociální práce. Praha: MPSV ČR, 2020. s. 54-61. ISBN 978-80-7421-220-8. sborník info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Přístupy sociálních pracovníků ke strategickým dilematům ve světle Globální definice sociální práce. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, č. 5, s. 41-56. ISSN 1213-6204. URL info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Profesionalismus a etické kodexy v sociální práci. In FISCHER, Ondřej a René MILFAIT. Etika pro sociální práci. Praha: JABOK, 2008. s. 72-94, 22 s. ISBN 978-80-904137-3-3. info
  doporučená literatura
 • DOHNALOVÁ, Zdeňka, Mirka NEČASOVÁ a Renáta RÍDLOVÁ. Institucionalizace poradenství pro pozůstalé v ČR v kontextu moderní a postmoderní doby. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 39 - 56. ISSN 1213-6204. info
 • HUGMAN, Richard. New approaches in ethics for the caring professions. 1st pub. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005. xii, 190. ISBN 1403914710. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Respekt ke klientům na praktickém příkladě kvality života seniorů v domově. Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 39 - 54, 15 s. ISSN 1213-6204. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví Hora, 2001. 98 s. ISBN 80-210-2673-1. info
 • Blízké a vzdálené :etické teorie a principy práce s lidmi. Edited by Jan-Olav Henriksen - Arne Johan Vetlesen - Miluše Juříčková. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2000. 210 s. ISBN 80-85834-85-5. info
Výukové metody
přednášky, četba povinné literatury, diskuse ve skupinách
Metody hodnocení
závěrečný test znalostí a esej
Informace učitele
Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálech v ISu. Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály. Literature to be studied is desribed at greater details in the more concrete syllabus that can be found in Study Materials of IS (Information System).

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPRb1111